Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Słownik c.d. K-O

Termin

Objaśnienie

Komisja Oceny Projektów (KOP)

Podmiot powoływany przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). Ocena Komisji stanowi podstawę do ułożenia listy rankingowej projektów i rekomendacji projektów kierującemu IW (IP2).

Komitet Monitorujący

Państwo członkowskie ustanawia, w porozumieniu z instytucją zarządzającą, komitet monitorujący dla każdego programu operacyjnego w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia państwa członkowskiego o decyzji zatwierdzającej program operacyjny. KM czuwa nad efektywnością i jakością zarządzania i realizacji programu operacyjnego. Monitoruje postępy we wdrażaniu oraz zapewnia jakość realizacji programu.

Kompetencje kluczowe

Kompetencje zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. W ramach zalecenia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym,

2) porozumiewanie się w językach obcych,

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne,

4) kompetencje informatyczne,

5) umiejętność uczenia się,

6) kompetencje społeczne i obywatelskie,

7) inicjatywność i przedsiębiorczość

8) świadomość i ekspresja kulturalna.

Koszty niekwalifikowalne

Koszty, o które nie można wnioskować na cele projektu

Kryteria wyboru projektów

Określony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych oraz strategicznych, zawartych w Planie Działania, które muszą spełnićprojekty, aby uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych. W przypadku Funduszy Strukturalnych kryteria wyboru projektów formułowane są przez instytucję zarządzającą, a następnie aprobowane przez Komitet Monitorujący.

Kształcenie formalne

Zakres formalnego kształcenia ustawicznego obejmuje:

- formy szkolne kształcenia osób dorosłych realizowane w szkołach dla dorosłych w rozumieniu ustawy o systemie oświaty

- kursy zawodowe w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach

pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216) zakończone egzaminem i wydaniem zaświadczenia według wzoru określonego w ww. rozporządzeniu, a także praktyki zawodowe realizowane na podstawie ww. rozporządzenia i zakończone świadectwem zgodnym ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu.

Kształcenie nieformalne

Kształcenie zamierzone (samodzielne uczenie się) i niezamierzone (występujące bezwiednie w sytuacjach życia codziennego, także w pracy poza organizowanymi tam szkoleniami formalnymi i pozaformalnymi).

Kształcenie pozaformalne

Kształcenie instytucjonalne i sformalizowane realizowane poza programami umożliwiającymi zdobycie uznawanych w danym systemie prawnym kwalifikacji (typowym przykładem są szkolenia oparte na doświadczeniu firm, korporacji, organizacji społecznych).

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Kwalifikowalność wydatków

Spełnienie przez wydatki poniesione w ramach programów operacyjnych kryteriów: spójności z postanowieniami przyjętego programu operacyjnego, określonych szczegółowo przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) oraz dodatkowych, przewidzianych dla danego źródła finansowania, w przypadku programów finansowanych ze źródeł zagranicznych.

Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MSP)

Mikroprzedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

· zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

· osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

· zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

· osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

· zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

· osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 

Za mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo nie uważa się przedsiębiorstwa, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:

· 25 % i więcej wkładów, udziałów lub akcji;

· prawa do 25 % i więcej udziału w zysku;

· 25 % i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni.

Monitorowanie

Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania projektów, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami realizacji.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności)

Dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

Nieprawidłowości

Wszelkie rozbieżności w stosunku do uzgodnionego przez Instytucję Zarządzającą oraz instytucję wdrażającą sposobu wydatkowania środków w ramach programu lub projektów

Okres programowania

Okres obowiązywania dokumentów programowych, stanowiących podstawę ubiegania się o pomoc ze strony Komisji Europejskiej. Obecny okres programowania to lata 2007-2013.

Organizacja pozarządowa

Niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje lub stowarzyszenia, z wyłączeniem:

a) partii politycznych,

b) samorządów zawodowych,

c) fundacji utworzonych przez partie polityczną,

d) klubów sportowych niedziałających w formie prawnej stowarzyszenia, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.):

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Osoba bierna zawodowo

Osoba w wieku powyżej 15 lat, niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, nieposzukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub też niezdolna do jego podjęcia.

Osoba odchodząca z rolnictwa/ rybołówstwa

W ramach PO KL przez osoby odchodzące z rolnictwa rozumie się osoby zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą, zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców, które wykonują działalność związaną z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą i są rolnikami ubezpieczonymi w KRUS bądź ich domownikami. Przez osoby odchodzące z rybołówstwa rozumie się: osoby zatrudnione przy połowie (pozyskiwaniu) ryb i innych organizmów wodnych (np. raków) w wodach powierzchniowych (śródlądowych i morskich), a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów ryb i innych organizmów wodnych zamierzające podjąć zatrudnienie niezwiązane z wymienioną powyżej działalnością.

Osoba pozostająca bez zatrudnienia

Osoba w wieku 18-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) urzędzie pracy jako bezrobotna, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).