Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Projekty współpracy ponadnarodowej w PO KL

Realizacja projektu we współpracy z partnerem zagranicznym jest znacznie trudniejsza niż projektu standardowego, realizowanego samodzielnie bądź z partnerem krajowym. W zamian otrzymujemy jednak możliwość zdobycia unikatowych doświadczeń, poszerzenia horyzontów oraz osiągnięcia lepszych i trwalszych rezultatów.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, współpraca ponadnarodowa powinna być włączona we wszystkie działania współfinansowane z EFS. W Polsce przyjęto, że projekty współpracy ponadnarodowej będą wdrażane w ramach wszystkich Priorytetów PO KL, z wyjątkiem projektów polegających na wspieraniu małych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (tzw. „małych grantów”).

Rodzaje projektów ponadnarodowych

Projekty współpracy ponadnarodowej można podzielić na dwie grupy:

 • projekty wyodrębnione, których zakres pokrywa się z zakresem współpracy ponadnarodowej. Cel główny i cele szczegółowe projektu przyjmowane są z myślą o współpracy ponadnarodowej. Partner lub partnerzy wspólnie uzgadniają założenia projektu, planują działania, ustalają system zarządzania projektem. Wymiana wiedzy, doświadczeń i wzajemnego uczenia się między partnerami wnosi rzeczywistą wartość dodaną;
 • komponenty projektów standardowych (realizowanych na poziomie krajowym), czyli poszerzenie zakresu projektu o współpracę ponadnarodową. O podjęciu współpracy z partnerem zagranicznym można zdecydować zarówno na etapie planowania, jak i w trakcie realizacji projektu (wówczas zgłoszenie zmiany do wniosku wymaga zgody instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu).

Wybranie odpowiedniego modelu współpracy ponadnarodowej ma wielki wpływ na jej efektywność. Można wybrać jeden, bądź połączyć więcej z następujących modeli:

 • wymiana informacji,
 • równoległe tworzenie nowatorskich rozwiązań,
 • import, eksport lub przyjęcie nowych metod oraz zaadaptowanie ich do własnej sytuacji,
 • wspólne tworzenie produktu lub systemu,
 • wymianę kluczowych osób realizujących projekt lub w nim uczestniczących.

W Planach działania na dany rok mogą znajdować się szczególne wymagania Instytucji Pośredniczącej dotyczące możliwości stosowania modeli – np. wymóg zastosowania jednego, konkretnego modelu współpracy.

Wartość dodana – istota projektów ponadnarodowych

Niezależnie od tego, jaki tryb i model współpracy ponadnarodowej wybieramy, należy pamiętać, że jej istotą jest wartość dodana, rozumiana jako niepodważalna korzyść dodatkowa. Są to takie cele projektu oraz konkretne produkty i rezultaty, które są możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, a których nie udałoby się zrealizować, wdrażając projekt jedynie o zasięgu krajowym. Zadaniem projektodawcy jest wykazanie niezbędności tego typu partnerstwa.

Zasadniczą kwestią przy uznaniu projektu za ponadnarodowy jest więc element wymiany doświadczeń wynikających z funkcjonowania każdego z partnerów w innym kraju oraz proces wzajemnego uczenia się na poziomie ponadnarodowym. Wyznacznikiem działań ponadnarodowych nie jest fakt realizacji pojedynczych zadań poza granicami kraju projektodawcy.

Przygotowanie do partnerstwa ponadnarodowego

Budowanie partnerstwa ponadnarodowego wymaga zaangażowania i jest zadaniem czasochłonnym, co ma znaczenie gdy znajdujemy się pod presją terminu naboru projektów. Warto więc rozpocząć poszukiwania partnera ponadnarodowego odpowiednio wcześniej, przed ogłoszeniem konkursu.

Dobre partnerstwo ponadnarodowe jest wynikiem dobrych przygotowań. Dlatego postarajmy się zaangażować w proces planowania przynajmniej jedną osobę mającą doświadczenie w tworzeniu ponadnarodowych planów pracy. Jeżeli w naszym zespole nie ma takiej osoby, można skonsultować się z kimś, kto ma takie doświadczenie - związane z Inicjatywą EQUAL bądź z innymi programami wspólnotowymi. Dobrze jest przygotować listę wymaganych zasobów, czyli upewnić się, że na działania ponadnarodowe przeznaczone są odpowiednie zasoby. Partnerstwo w projektach współpracy ponadnarodowej musi w sposób proporcjonalny angażować wszystkie strony umowy.

Znalezienie właściwych partnerów stanie się dużo łatwiejsze, jeśli będziemy mieli jasność co do naszych oczekiwań. Warto też odpowiednio wcześniej opracować informację dla potencjalnych partnerów zawierającą krótki opis profilu działania, zrealizowanych projektów, obszarów zainteresowania, profilu idealnych z naszego punktu widzenia partnerów ponadnarodowych, posiadanych zasobów (np. liczby zatrudnionych pracowników) itp. Tego typu informacja, przygotowana w kliku wersjach językowych, pomoże potencjalnym partnerom w zrozumieniu, czego oczekujemy od współpracy.

Jak nawiązywać kontakty ponadnarodowe?

Projektodawcy mają możliwość zaproszenia do współpracy partnerów pochodzących z różnych regionów i krajów, sektorów i branż, wykorzystując do tego swoje kontakty, dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektu oraz materiały z konferencji, spotkań, staży i wizyt studyjnych.

Ponadto Komisja Europejska przygotowała narzędzie umożliwiające znalezienie partnera do współpracy ponadnarodowej, tzw. TOOLKIT – Transnational Partner SEARCH. Jest to baza kontaktów i informacji o instytucjach i organizacjach z Unii Europejskiej, dostępna pod adresem www.transnational-toolkit.eu. Można także korzystać z baz partnerów utworzonych w ramach wcześniejszych programów (np. Leonardo da Vinci, IW EQUAL).

Więcej informacji pomocnych w przygotowaniu projektu współpracy ponadnarodowej można znaleźć na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej: www.kiw-pokl.org.pl.

Wkrótce na naszej stronie zamieścimy bazę potencjalnych projektodawców z Dolnego Śląska. Informacje o ogłoszonych konkursach ponadnarodowych i innowacyjnych znajdują się w Planach działania na poszczególne lata i w zakładce Konkursy.

Dokumenty

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja zaktualizowana
 Dokument do pobrania

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Dokument do pobrania

Komentarz do instrukcji przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowe Dokument do pobrania

Materiały informacyjne KIW

 • Projekty współpracy ponadnarodowej - podręcznik dla projektodawców
  Dokument do pobrania
 • Zalecenia dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013
  Dokument do pobrania
12.05.2014

Partner do projektu poszukiwany - Szwecja

Projekt „Przedsiębiorczość w pigułce - czynniki sukcesu na rynku pracy" jest wstępnym badaniem metod przedsiębiorczości, skierowanych do określonych grup docelowych w ramach obszaru EFS 2 w Szwecji (dotyczącego aktywizacji osób bezrobotnych). Badanie obejmuje mapowanie różnych działań dotyczących przedsiębiorczości w celu osiągnięcia szerokiego spojrzenia na kwestie z tym związane – znacznie szersze niż tylko studiowanie określonych mechanizmów działania na rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i zrozumienia między zainteresowanymi stronami wpływu metod związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnych form współpracy wpływających na dany obszar polityki. Badanie wstępne ma na celu stworzenie podstawy dla przyszłych inicjatyw projektowych, w tym stworzenie skutecznego i trwałego partnerstwa, a także wypracowanie nowych metod wspierania przedsiębiorczości. Projekt zakłada zbadanie, czy założone podejście do przedsiębiorczości może, a jeśli tak, to w jaki sposób, wzmocnić przedsiębiorstwa na rynku pracy w danej grupie docelowej, a tym samym pozwoli na wykorzystanie wyników i doświadczeń wytworzonych w trakcie trwania projektu w dziedzinie przedsiębiorczości.

W celu dalszych, bardziej szczegółowych Informacji proszę o bezpośredni kontakt z koordynatorem szwedzkim: Bengt Svahn mail to: bengt.svahn@regionvarmland.se

 Dokument do pobrania

27.03.2014

Partner do projektu poszukiwany - Irlandia

Projekt Omagh District Council (Lokalnej organizacji rządowej wspierającej bezrobotnych w powrocie na rynek pracy) skierowany jest do szerokiej grupy docelowej. Zidentyfikowane najważniejsze problemy do rozwiązania:

a) niski stopień zatrudnienia w grupie docelowej

· Integracja i wzmocnienie pozycji zbliża do korygowania długotrwałego bezrobocia

· Strategie rozwoju umiejętności i sposoby ich wsparcia

· Umiejętności podejścia do zatrudnienia i jak najlepsze zintegrowanie coachingu, mentoring i innych metod poszukiwania pracy

b) słaba współpraca z pracodawcami tj.

· Pokonywanie trudności związanych zachęcaniem pracodawców do współpracy z programami dla długotrwale bezrobotnych

· Definiowanie pracy partnerskiej z pracodawcami

· Praca z przedsiębiorstwami społecznymi

· Praca z małymi przedsiębiorstwami (mniej niż 10 pracowników)

Celem projektu jest przekazywanie i wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w odniesieniu do:

a) kompletnego rozwoju osoby (podejście całościowe, zintegrowane rozwiązania dla grupy docelowej z wieloma złożonymi potrzebami)

b) wprowadzenia możliwości pracy razem w jednym punkcie i aktywnego angażowania pracodawców w rekrutację z długoterminowym bezrobotnymi

c) określenia najlepszych praktyk w celu zaangażowania pracodawców - jak zachęcić pracodawców do odgrywania bardziej aktywnej roli w projektowaniu i wdrażaniu programów zdolności do zatrudnienia

Będzie się to odbywać poprzez:

· Udostępnianie wiedzy i najlepszych praktyk podczas całej ścieżki działania jednostki w dostosowanym do ich potrzeb tempie i dostosowanie do ich indywidualnych potrzeb

· Strategie zaangażowania pracodawców

· Wizyty studyjne dla pracowników

· Nauczanie w miejscu pracy w oparciu o wymianę pracowników

W efekcie działań projektowych oczekuje się następujących rezultatów:

· Wspólna nauka i identyfikacja nowych podejść i rozwiązań istniejących problemów bieżących

· Informacyjne strategie rozwoju umiejętności

· Promowanie aktywnej integracji

· Przekazywanie i wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk

· Zwiększenie liczby osób wracających na rynek pracy

· Zwiększone zaangażowanie pracodawców w przezwyciężanie bezrobocia

· Zwiększona wiedza na temat ekonomii społecznej, która może zapewnić zwiększenie doświadczenia na rynku pracy osób najbardziej oddalonych od miejsca pracy

Projekt współpracy ponadnarodowej ma się rozpocząć w kwietniu br. i trwać do marca 2015 r.

Zapraszamy polskie instytucje do współpracy

W celu zasięgnięcia szczegółowych Informacji prosimy o bezpośredni kontakt z instytucją z Irlandii:

Patricia Grimes,

mail: patricia.grimes@omagh.gov.uk,

strona instytucji:

www.omagh.gov.uk

 Dokument do pobrania

22.02.2014

Partner do projektu poszukiwany - Szwecja

Instytucja szwedzka o charakterze zbliżonym do polskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Göteborg, oferuje osobom/obywatelom Göteborga różne usługi w sferze socjalnej takie, jak wsparcie dla bezdomnych, osób uzależnionych, dzieci zagrożonych przemocą i wiele więcej.

Domy Aktywności (Activity house) mają na celu wspieranie osób z chorobami psychicznymi, tworząc miejsca pracy, powodując interakcje społeczne oraz wsparcie umożliwiające znalezienie odpowiedniej pracy lub właściwej drogi edukacji. Grupą docelową tych działań są osoby w wieku 18-65 lat. Domy Aktywności oferują zajęcia w dni powszednie, takie jak różne kursy, wspólne obiady, spotkania z innymi ludźmi, słuchanie muzyki, czytanie, itp. Współpracują one również z pracownikami socjalnymi, lekarzami psychiatrii, trenerami pracy.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na grupę docelową, osoby z chorobą psychiczną lub niepełnosprawnych w wieku 18-35. Projektodawca chce pokazać, że wielu z nich jest twórczo i artystycznie uzdolniona. Ci młodzi uczestnicy projektu potrzebują areny, gdzie ich umiejętności mogłyby być zauważone i pokazane szerszej publiczności. Główne działania ponadnarodowe będą polegać na zapoznaniu się/nawiązaniu współpracy z organizacjami pracującymi z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną lub gmin i organizacji, które rozwinęły usługi e-commerce.

Wszelkie szczegóły dotyczące projektu i zasad ich wdrażania wyjaśni zainteresowanym Pani Lena Malm, mail: lena.malm@socialresurs.goteborg.se

 Dokument do pobrania

17.01.2014

Partner do projektu poszukiwany - Litwa

Litewska organizacja Intelektas Q pilnie poszukuje partnerów do współpracy w ramach Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Wszelkie informacje dotyczące konkursu na który Intelektas Q poszukuje partnerów do współpracy (w języku polskim) znajdują się w załączniku. Uczestnikami projektu powinny być osoby pomiędzy 13 I 30 rokiem życia. Poszukiwani są partnerzy szczególnie z Warszawy i Krakowa. Tematem przewodnim jest dziedzictwo historii. Zainteresowane strony prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem projektuintelektoprojektai@gmail.com

 Dokument do pobrania

20.09.2013

Partner do projektu poszukiwany - Belgia

Zespół projektowy z NGO TRENDHUIS (www.trendhuis.be), PILNIE poszukuje odpowiedniego partnera do współpracy ponadnarodowej w ramach projektu z EFS w celu wymiany know-how w tej dziedzinie i / lub do przeprowadzenia pilotażu i/lub pilota i przetestowania w praktyce zestawu narzędzi w danym kraju / regionie. Projekt będzie stanowił część ekscytującej inicjatywy w dziedzinie CSR i umożliwi wdrożenie jego efektów we własnym kraju.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie jako partner ponadnarodowy, prosimy o bezpośredni kontakt z nathalie.bekx@trendhuis.be

Szczegółowe informacje dotyczące założeń projektu znajdują się w załączniku w języku angielskim oraz roboczym tłumaczeniu polskim.

 Załączniki

08.08.2013

Szwedzki projektodawca poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy

Szwedzki Urząd Pracy, Arbetsförmedlingen, jest pomysłodawcą i właścicielem projektu EFS pt. „Równe szanse”, realizowanego do czerwca 2014 roku. Projekt ten, zgodnie ze swoim motto, ma „otworzyć drzwi dla osób niepełnosprawnych i zmienić postawy poprzez pokazanie umiejętności i zdolności tych osób”.

Celem projektu jest rozwiązywanie problemu niedopasowania osób niepełnosprawnych do rynku pracy. Projekt realizowany jest we współpracy ze Szwedzkim Instytutem Technologii Wspomagających, organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne i pracodawcami (przemysł). Projekt jest finansowany przez Szwedzki Urząd Pracy i Europejski Fundusz Społeczny. Jego założenia są również zgodne z celami Strategii UE 2020.

1. Projekt jest dopasowany w zakresie polityki strategii dostępności i adaptacyjności;

2. Grupą docelową projektu są osoby z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. W ramach projektu będą szczególnie wspierane osoby z tzw. niepełnosprawnością „poznawczą” (ang. cognitive mark-up), która może mieć charakter tymczasowy lub przewlekły;

3. Celem projektu „Równe szanse” jest też, aby jak najwięcej takich osób weszło na rynek pracy;

4. Proces, metodologia i narzędzia, które mają być zastosowane, powinny znaleźć zastosowanie w odniesieniu do każdego na rynku pracy, a nie mają być dopasowane tylko do indywidualnych osób z grupy docelowej projektu.

Na projekt składają się 3 główne działania:

1. Dostępność i adaptowanie samooceny, przeglądy i ocena zawodowa, walidacja i szkolenia zawodowe poprzez rozwój i poprawę metodologii do wizualizacji umiejętności miękkich w celu uzupełnienia umiejętności twardych;

2. Przyczynienie się do „odblokowania" istniejących zasobów przez podnoszenie świadomości na temat dostępnych udogodnień, ich dostępności i możliwości adaptacji do osób i firm;

3. Mentorzy, którzy będą stanowić powiązanie pomiędzy osobami indywidualnymi a firmami i działać jako pośrednicy w celu zapewnienia, że dana osoba nie powróci do bezrobocia;

W celu wsparcia realizacji w/w zadań projekt potrzebuje/poszukuje efektywnych metod działania. Stąd też wynika potrzeba znalezienia/zidentyfikowania dobrych i sprawdzonych praktyk poza Szwecją, na rynku międzynarodowym. Dlatego też projekt poszukuje partnerów, szczególnie z Polski i Litwy do współpracy, którzy mogą się taką wiedzę i doświadczenie i chcą się nimi podzielić.

Projekt wykorzystuje CSR (Społeczną Odpowiedzialność Biznesu), co oznacza, że firma, z własnej inicjatywy, jest aktywnie zaangażowana w rozwój społeczności Jest to ważny argument dla pracodawców, by chcieli zatrudniać osoby niepełnosprawne.

Poniżej przekazujemy Państwu krótkie materiały opisujące projekt w języku angielskim.

 Dokument do pobrania

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia:

Andrea Gidoff

Kvalificerad Handläggare

Arbetsförmedlingen | Avd. Förmedlingstjänster

113 99 STOCKHOLM | Besök: Hälsingegatan 38

Telefon: 0104875802 | Fax: | Växel: 0771-60 00 00

E-post: andrea.gidoff@arbetsformedlingen.se

www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

07.08.2013

Bułgarski projektodawca poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy

Głównym celem przedsięwzięcia poprawa jakości życia społeczności romskiej poprzez zapewnienie bezpłatnej platformy e-learningowej w edukacji.

W ramach współpracy ponadnarodowej przewiduje się:

• Prowadzenie badań wśród społeczności Romskiej w celu zidentyfikowania właściwej tematyki szkoleń dotyczących:

ü Rozpoczynania nowej pracy

ü Utrzymania higieny osobistej

ü Utrzymania otoczenia we właściwym stanie

ü Wychowania zdrowych dzieci

• Posumowanie rezultatów badań celu wyboru najbardziej przydatnych szkole, które zostaną opracowane w celu stymulowania i zachęcania społeczności romskiej do poprawy jakości ich życia.

• Wypracowanie platformy e-learningowej dostępnej z każdej części globu.

• Wypracowanie materiałów edukacyjnych w różnych językach, które następnie zostaną zamieszczone na platformie (w ramach poszczególnych serii szkoleń zdiagnozowanych w czasie wspomnianego badania).

• Rozwój forum, na którym przedstawiciele społeczności romskich na całym świecie będą mogli wymieniać doświadczenia, wiedzę, porady itp.

• Prowadzenie szkoleń dla personelu administracyjnego oraz technicznego z zakresu zarządzania i utrzymania platformy e-learningowej.

Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej.

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Bułgarii, wskazanym w fiszce projektowej:

Sabrina Fatuh, e-mail: unitem@unite-consulting.com.

12.06.2013

Niemiecki projektodawca poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy

Projekt realizowany przez European University Viadrina Frankfurt nad Odrą dotyczy budowy i szerokiego wykorzystania platformy, która znajduje się we Frankfurcie nad Odrą oraz w Słubicach i ma być wykorzystywana przez światową społeczności naukowców. Dlatego powstała Międzynarodowa Rada Redaktorów, zlokalizowana głównie w Polsce i Niemczech, złożona z przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy współpracują ze sobą. Informacje na temat projektów badawczych i wydarzeń w Polsce powinny dotrzeć do globalnej społeczności naukowców w Polsce. Również polscy naukowcy powinni uzyskać łatwiejszy dostęp do konferencji i spotkań naukowych za granicą. Codzienna komunikacja i przepływ informacji między redaktorami i Radą odbywa się w trybie online, natomiast przynajmniej raz w roku powinno mieć miejsce walne zgromadzenie, gdzie będą omawiane ważniejsze sprawy, jak zmiany strukturalne, polityka wydawnicza, inne specjalne tematy. Ponadto, coroczne spotkanie pomaga stworzyć atmosferę współpracy pomiędzy naukowcami rozsianymi po całych Niemczech i Polsce oraz w świecie.

W projekcie planuje się więc coroczne spotkanie redaktorów i recenzentów zainteresowanych platformą, która odbędzie się w niemiecko-polskim regionie przygranicznym. Projekt poszukuje partnerów do wsparcia i udziału w tych spotkaniach. Efektem projektu będzie liczba corocznych recenzji książek poprzez stronę www , a także zbiór istotnych informacji o nowych publikacjach, najbliższych konferencjach, a także oferty pracy, granty, jak również dyskusje, komentarze, zapytania, itp. do społeczności akademickiej.

Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej.

 Dokument do pobrania

06.06.2013

Regionalne konkursy na projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Szwecji w 2013 r.

Informujemy, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca otrzymała informacje o 8 regionalnych konkursach na projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które zostały ogłoszone w Szwecji. W ramach konkursów możliwa jest realizacja działań we współpracy ponadnarodowej.

Zakres tematyczny, cel i typy operacji poszczególnych konkursów są zbliżone we wszystkich regionach. Nabory wniosków o dofinansowanie zostaną zakończone we wrześniu (daty dzienne poszczególnych konkursów są różnicowane). Poniżej znajdą Państwo ogólne informacje na temat wspomnianych konkursów.

Typ projektów:

Wstępne studia/stadia wykonalności i projekty wdrożeniowe

Zakres tematyczny współpracy:

Oś priorytetowa 2: Wzrost zasobów kapitału ludzkiego na rynku pracy.

Studia wykonalności obejmować będą: pogłębione analizy, zasoby wykorzystywane do fazy animacji partnerów i tworzenie pomysłów na przyszłe projekty w nowym okresie programowania.

Typy operacji:

Badania wstępne, badania i analizy, tworzenie partnerstw obejmujące grupy docelowe i kluczowych interesariuszy, badania ponadnarodowych możliwości (współpraca państw w regionie Morza Bałtyckiego jest priorytetem).

Dodatkowe (secondary) grupy docelowe (tzn. nie będą musiały być zaangażowanew działania projektowe:

Osoby młode, osoby z zagranicy, niepełnosprawni i osoby powyżej 55 roku życia.

Termin składania aplikacji:

Maj - wrzesień 2013 r. Ostateczna data jest zróżnicowana dla poszczególnych regionów.

Alokacja:

Różna dla poszczególnych regionów, od 900 000 € do 4 000 000 €.

Nie jest konieczne współfinansowanie (zewnętrzne).

Okres realizacji projektów:

Początek: styczeń 2014 r.

Czas trwania 12 miesięcy.

Zakończenie najpóźniej 31.12.2014 r.

Ewentualne pytania do koordynatorów regionalnych:

Övre Norrland and Mellersta Norrland:

Norra Mellansverige:

Stockholm:

Östra Mellansverige:

Västsverige:

Småland och öarna:

Sydsverige:

maria.johansson-berg@esf.se

manne.ismael@esf.se

karin.tornquist@esf.se

eva-britt.larsson@esf.se

louise.stiernstrom@esf.se 

holger.brugel@esf.se

anna-lena.wessman@esf.se

W przypadku zainteresowania nawiązaniem partnerstw na rzecz projektów współpracy ponadnarodowej w PO KL prosimy o kontakt:

Zespół ds. Projektów Współpracy Ponadnarodowej

Katarzyna Tyczko 
tel.: + 48 22 378 31 59
e-mail: katarzyna.tyczko@cpe.gov.pl

Maciej Jamrozik
tel.: + 48 22 378 31 62
e-mail: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl

Beata Rybicka-Dominiak
tel.: + 48 22 378 31 68
e-mail: beata.rybicka-dominiak@cpe.gov.pl

Magdalena Karczewska
tel. +48 22 378 31 63
e-mail: magdalena.karczewska@cpe.gov.pl

04.06.2013

Projekt instytucji MiStra (MIGRANT INCLUSION STRATEGIES IN EUROPEAN CITIES)

Instytucja MiStra (MIGRANT INCLUSION STRATEGIES IN EUROPEAN CITIES) jako jeden z partnerów współpracujących z Krajową Instytucją Wspomagającą planuje złożenie projektu w ramach tematu dotyczącego młodzieży wcześnie opuszczającej system edukacji (ang. drop outs).  W związku z tym chcieliby zaprosić do współpracy polskie instytucje odpowiedzialne za kwestie edukacji, szkoleń, a także polityki dotyczącej uczenia się przez całe życie.  

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie rozwoju, testowanie i ocena za pomocą badań terenowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań politycznych w celu ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki przez młodzież. Konkurs stwarza także dla zainteresowanych stron możliwości testowania - w rzeczywistych sytuacjach – i wdrożenia oraz mainstreamingu pewnych rozwiązań w tym zakresie.

Działania w projekcie muszą się rozpocząć pomiędzy 1 marca 2014 r. i 31 maja 2014 roku. Obowiązkowy czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy. Wnioski nie będą przyjmowane dla projektów planowanych do uruchomienia w innym terminie niż określony w zaproszeniu do składania wniosków.  Wkład finansowy Unii Europejskiej nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt będzie wynosić 800 000 EUR.  Partner z Włoch zamierza przeznaczyć kwotę dostępną zgodnie z następującym orientacyjnym proporcji 2 800 000 EUR dla całej części B.  Termin: poniedziałek, 16 września 2013 r. do godziny 12:00

Działania, które mają być finansowane w ramach projektu to:

- rozwój, testowanie i ocena innowacyjnych rozwiązań polityki w celu ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki, w drodze badań terenowych przeprowadzonych przez partnerstwo ponadnarodowe.  W szczególności celem partnera w ramach składanej oferty jest:

- zidentyfikowanie sprawdzonych metod i dobrych praktyk w celu zapobiegania i przeciwstawienia się przedwczesnemu kończenia nauki a w konsekwencji spadku tzw. drop outs;

- poprawienie oferty kształcenia i szkolenia dostosowanego do nowych wyzwań i zmian (kryzys gospodarczy, wysoka stopa bezrobocia wśród młodych ludzi, wysoka stopa uczniów migrantów, itd.

Szczegółowe działania w projekcie wymienione są w załączniku (Project fiche.doc) i obejmą także wiele działań praktycznych przeprowadzanych w szkołach oraz ich mainstreaming.

W efekcie projektu spodziewane jest: 

- zebranie elementów o sile i słabości metodologii, narzędzi, doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie europejskim dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki;

- powstanie trwałych sieci współpracy w zakresie polityki, z udziałem podmiotów publicznych i prywatnych zaangażowanych i zainteresowanych kwestiami edukacji i szkoleń na poziomie lokalnym;

- podniesienie kompetencji i wiedzy na temat transferowania doświadczeń i dobrych praktyk w różnych kontekstach.

Ponadto w/w instytucja partnerska z Włoch ma przyjemność zaprosić również Państwa do ubiegania się o udział w wizytach studyjnych, których szczegółowa charakterystyka  przedstawiona jest w załączniku MIstra call for study visit.pdf. Wizyta studyjna jest jednym z wielu działań realizowanych przez Mistra w ramach programu LLP, dotycząca wymiany dobrych praktyk wśród europejskich miast na rzecz integracji społecznej imigrantów i mniejszości. Jest ona bardzo przydatnym narzędziem do poznania i wymiany informacji i doświadczeń z innymi europejskimi partnerami na przeniesienie procesów i dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej na poziomie europejskim. Wizyty studyjne odbędą się w następujących miastach: Berlin, Bolonia, Dublin i Wiedeń. Koszty wizyty (podróży i pobytu) są pokrywane przez projekt.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji na temat projektu można je znaleźć na http://www.mistraproject.eu - stronie internetowej projektu lub kontakt z fruggiero@ciofs-fp.org (Federica Ruggiero).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o wypełnienie załączników i wysłanie ich do MISTRA, według instrukcji w zaproszeniu, nie później niż do 30 czerwca 2013.

15.03.2013

Partner do projektu poszukiwany - Flandria

Projekt flandryjskiej Agencji ds. Szkoleń i Edukacji Przedsiębiorców ma na celu benchmarking najlepszych praktyk w rozruchu i systemie wsparcia przedsiębiorstw zakładanych przez migrantów/imigrantów w krajach UE w celu opracowania modelu szkolnictwa zawodowego trenerów i ludzi ze społeczności, którzy działają jako nieformalni doradcy; w ten sposób mogliby działać jako certyfikowani trenerzy dedykowani start-up’om w swojej społeczności (mniejszości) etnicznej. W ten sposób mogą oni działać jako łącznik między tymi mniejszościami a urzędami. Głównym celem projektu będzie również stworzenie platformy dla migrantów i ściślejsze powiązanie między szkolnictwem zawodowym i imigrantami.

Projekt pt. “Intercultural Entrepreneurship: Professional starters & business support by Q-label accreditation” skierowany jest do osób samozatrudnionych, w szczególności do imigrantów.

Planowane działania w ramach współpracy ponadnarodowej obejmują m.in. wymianę dostępnych badań i analiz w tym obszarze, wizyty studyjne, seminaria, konferencje, warsztaty, peer reviews, możliwość adaptacji i/lub wypracowania nowych rozwiązań jak i konsultacje i wymianę certyfikowanych trenerów ds. start up’ów i starterów.

Oczekiwane efekty współpracy ponadnarodowej to: wypracowanie flandryjskiego modelu wsparcia szkoleniowego skierowanego do trenerów i ludzi z tamtejszej społeczności.

Realizacja projektu i w jego ramach współpracy ponadnarodowej planowana jest w okresie od maja 2013 do listopada 2014.

Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii, wskazanym w fiszce projektowej:

Antonio Georgopalis, +32 497 59 34 00,

antonio.georgopalis@syntravlaanderen.be

www.syntravlaanderen.be

15.03.2013

Belgijski projektodawca Uhasselt-CTL poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy

Projekt instytutu badawczego belgijskiej uczelni Uhasselt-CTL ma na celu przygotowanie modułu szkolenia e-learningowego w języku angielskim jako języku docelowym dla studentów biorących udział w europejskich wymianach międzyuczelnianych (jak np. w ramach programu Erasmus).

Projekt pt. e-Language and Culture training for Polish Students (LaCuPoSt) skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób w trakcie nauki oraz młodych (poniżej 25 r.ż.).

Planowane działania w ramach współpracy ponadnarodowej obejmują m.in. wprowadzenie do wyników badań na temat 3 istniejących modułów szkoleniowych (polsko – niemieckiego, polsko-francuskiego oraz polsko-holenderskiego), kurs dot. koncepcji szkoleń typu blended learning przeprowadzanych przez CTL-UHasselt, dalszy rozwój istniejących modułów językowych i kulturowych, wypracowanie modułu polsko-angielskiego na zasadzie wspomnianych 3 modułów.

Oczekiwane efekty współpracy ponadnarodowej to: dokładna wiedza wśród nauczycieli na temat założeń szkoleń typu blended learning w celu włączenia ich z sukcesem w krótkim czasie do szkoleń/kursów/ programów nauczania w Polsce, a także rozszerzone kursy e-learningowe z zakresu „język i kultura” typu blended learning w 3 modułach (polsko – niemieckim, polsko-francuskim oraz polsko-holenderskim) oraz stworzony nowy moduł polsko-angielski.

Realizacja projektu i w jego ramach współpracy ponadnarodowej planowana jest w okresie od września 2013 do września 2015.

Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii, wskazanym w fiszce projektowej:

Martine Verjans,

tel.: 0032 11 26 86 86,

e-mail: martine.verjans@uhasselt.bewww.uhasselt.be/ctl.

09.03.2013

Belgijski projektodawca poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy

Projekt belgijskiej uczelni University College West Flanders ma na celu zmniejszenie bezrobocia wśród młodych osób, poprawę doradztwa i szkoleń uwzględniających specjalne potrzeby grup defaworyzowanych, w tym osób niepełnosprawnych, włączenie kursu z zakresu ekonomii społecznej do programów nauczania na kierunkach społeczno-pedagogicznych oraz ekonomicznych, uruchomienia projektów z zakresu ekonomii społecznej na obszarach defaworyzowanych w celu zwiększenia spójności społecznej.

Projekt pt. Sustainable employment of disadvantaged groups in the labor market (Zrównoważone zatrudnienie grup defaworyzowanych na rynku pracy) skierowany jest do osób bezrobotnych, w tym młodych (poniżej 25 roku życia) i osób powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych oraz zamieszkujących zdegradowane obszary miejskie.

Planowane działania w ramach współpracy ponadnarodowej obejmują m.in. wymianę personelu centrów ds. szkoleń i doradztwa dla osób poszukujących pracy oraz zatrudnionych, wymianę kadry pracowników naukowych szkół wyższych uczących przedmiotów z zakresu ekonomii społecznej oraz prac społecznych, wsparcie w zakresie tworzenia nowych projektów dot. ekonomii społecznej, wymianę różnorodnych metodologii z zakresu ekonomii społecznej.

Oczekiwane efekty współpracy ponadnarodowej to: zwiększona wiedza konsultantów (doradców) na temat opieki/nadzoru na rynku pracy, programy nauczania w ramach edukacji społeczno - ekonomicznej oraz pedagogicznej wzbogacone o kursy ekonomii społecznej, lepsze doradztwo dotyczące bezrobocia wśród osób młodych.

Realizacja projektu i w jego ramach współpracy ponadnarodowej planowana jest w okresie od 01/09/2013 do 31/08/2015.

Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej.

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii, wskazanym w fiszce projektowej:

Andy De Brabander,

tel.: 0032/56/23.98.86.,

e-mail: andy.de.brabander@howest.be.

23.01.2013

Partner do projektu poszukiwany - Hiszpania

Projekt ESM-YA Education/Treatment for Young Offenders jest skierowany do osób młodych, którzy znajdują się poza formalnym systemem edukacji, oraz młodych „dorosłych” (powyżej 21-ego roku życia, 23-ego w niektórych krajach), pozbawionych wolności, i przewiduje wsparcie na rzecz ww. grupy w szczególności poprzez realizację następujących działań: przeprowadzenie badania grupy docelowej, interdyscyplinarną współpracę dotyczącą m.in. zagadnienia zdrowia psychicznego młodych więźniów, alternatywnych sposobów zapobiegania przestępczości, problemów reintegracji i recydywy. Do współpracy zaproszone są instytucje zaangażowane w działania na rzecz ww. grupy docelowej.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w załączniku.

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ramach ww. inicjatywy, prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielką projektu:

Eva Bunbury

BUNBURY & ASOCIADOS

Gestión Proyectos Europeos e Internacionales

European & International Projects Management

Tf. 0034 - 638300170

C/ Refugio 10 Local

50001 Zaragoza

www.bunbury-asociados.eu

22.01.2013

Szwedzki projektodawca poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy

Respektowanie zasad równość płci oraz „różnorodności” wpływa na warunki życia i pracy ludzi, atrakcyjność zatrudnienia w gminach, konkurencyjność przedsiębiorców, jak i pozytywne relacje z klientami. W celu osiągnięcia powyższego gmina Kristianstad we współpracy ze szpitalem Central Hospital in Kristianstad zainicjowała dwuletni projekt pt. REVERSE mentoring.

W ramach projektu przedstawiciele szczebla zarządzającego w sektorze publicznym przejdą innowacyjne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji dotyczących metod promocji zasad równości płci/równych szans/respektowania różnorodności. Projekt zakłada połączenie organizacji specjalistycznych konferencji, szkoleń szytych na miarę oraz mentoringu w celu przekazania uczestnikom umiejętności respektujących zagadnienia różnorodności ukierunkowanej na klienta, a jednocześnie ściśle powiązanych z ich codziennymi obowiązkami (wdrażanie polityk równości w danej organizacji). W pierwszym szkoleniu weźmie udział 24 uczestników – przedstawicieli wyższego szczebla kierowniczego, reprezentujących różne sektory. Projekt przewiduje zaproszenie do udział około 500 osób z organizacji partnerskich. Realizacja projektu jest przewidziana do grudnia 2013 r., zaś jego budżet to ok. 600 000 EUR.

Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonym krótkim opisie przedsięwzięcia. W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia ze Szwecji, Panią Irmą Cupina: irma.cupina@kristianstad.se   

 Dokument do pobrania 

13.12.2012

Partner do projektu poszukiwany - Belgia

Belgijska organizacja Tussenstap poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej w projekcie pn. „Caring for self employed talent” finansowanym z EFS. Głównym problem, do którego odwołuje się projekt jest bankructwo osób samozatrudnionych.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między krajami UE celem wypracowania nowych sposobów wsparcia grupy docelowej.

Zakładane rezultaty to m.in. wzrost świadomości o potrzebach osób samozatrudnionych w związku z narastającym problemem bankructw, wzrost społecznej akceptacji dla takich osób, mniejsze oddziaływanie bankructw na kwestie społeczne. W ramach projektu mają zostać wypracowane nowe metody walki z problemem bankructwa wśród osób samozatrudnionych.

Realizacja działań ponadnarodowych planowana jest w okresie od grudnia 2012 r. do grudnia 2014 r.

Dodatkowe informacje znajdują się w poniższej fiszce projektowej.
 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii, wskazanym w fiszce projektowej:
Corinne Reynders
Spastraat 8 - 1000 Brussels, Belgium
tel.: 02/238 05 86
e-mail: corinne.reynders@tussenstap.be
www.tussenstap.be

10.12.2012

Partner do projektu poszukiwany – Belgia

Belgijski Universiteit Hasselt poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej w ramach EFS. Realizowany aktualnie projekt pt. “Mentoring circles for female entrepreneurs”, skupia się na opracowaniu i przetestowaniu internetowego programu szkoleniowego, który ma na celu wsparcie mentoringu i nauczania umiejętności przez doświadczone kobiety-przedsiębiorców, które doradzają innym kobietom, jak prowadzić działalność gospodarczą. 

Grupami docelowymi są:
- mentorki (kobiety, które odniosły sukces prowadząc swój interes),
- odbiorcy mentoringu (kobiety, które korzystają z mentoringu), które są na decydującym etapie kariery – rozważają zaprzestanie działalności lub jej rozszerzenie (np. poprzez zatrudnienie pierwszych pracowników lub otwarcie drugiego sklepu).

Program szkoleniowy tworzony w ramach projektu będzie testowany w dwóch częściach: rozwój i testowanie programu dla mentorek oraz przeprowadzenie 3-miesięcznego pilotażu, w którym wspomniane umiejętności będą wykorzystywane.

Potencjalny partner ponadnarodowy miałby określić (łącznie z partnerami z Flandrii) potrzeby kobiet (np. poprzez organizację dodatkowych dyskusji fokusowych), współdecydować o zakresie programu szkoleniowego oraz uczestniczyć w jego testowaniu. Koszty podróży mogą być refundowane w ramach projektu, inne koszty działań ponadnarodowych niestety nie.

Okres realizacji projektu: 01/11/2012 - 31/10/2014,
Realizacja działań ponadnarodowych: od: jak najszybciej do 31/10/2014

Dodatkowe informacje znajdują się w poniższej fiszce projektowej.
 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii, wskazanym w fiszce projektowej:
sarah.verlackt@uhasselt.be,
corinne.reynders@tussenstap.be.

07.12.2012

Partner do projektu poszukiwany – Rumunia

Rumuńska organizacja S.C. SERVEL S.R.L. SLOBOZIA, IALOMITA COUNTY poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej. Projekt pt. Qualifications in demande for youg people skierowany jest do młodych osób (poniżej 25 r.ż.). Przedsięwzięcie ma na celu wypracowanie standardu współdziałania szkół zawodowych i technicznych z biznesem na rzecz młodych ludzi, podniesienie poziomu potencjału partnerów społecznych do podejmowania decyzji w zakresie doboru szkoleń niezbędnych na rynku pracy oraz stworzenie ponadnarodowego partnerstwa w zakresie planowania oferty edukacyjnej zgodnej z potrzebami rynku pracy.

Planowane działania w ramach współpracy ponadnarodowej obejmują m.in. kampanie informacyjne służące uświadomieniu potrzeby organizowania szkoleń praktycznych w przedsiębiorstwach oraz wymianę dobrych praktyk z partnerem ponadnarodowym. W projekcie wskazano na potrzebę współpracy szkół technicznych i zawodowych z przedsiębiorstwami na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy, w tym wprowadzenia nowych kwalifikacji zawodowych, rozwoju szkoleń praktycznych czy zastosowania innowacyjnych metod nauczania.

Oczekiwane efekty współpracy ponadnarodowej to: wypracowanie wytycznych dla przedsiębiorstw w zakresie organizacji działań z młodzieżą oraz instytucjami publicznymi w zakresie promowania zatrudnienia w przedsiębiorstwach, wymiana pracowników między partnerami ponadnarodowymi oraz wizyty studyjne, stała współpraca z pracodawcami na szczeblu regionalnym i krajowym oraz z członkami partnerstwa, organizacja konferencji oraz promowanie działań związanych z projektem i jego produktami. Realizacja projektu planowana jest w okresie od lutego 2013 r. do grudnia 2014 r.

Dodatkowe informacje znajdują się w poniższej fiszce projektowej.

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Rumunii:

Elena RADU,

S.C. SERVEL S.R.L. SLOBOZIA, IALOMITA COUNTY

Cosminului Street, T3, C, Slobozia, Ialomita County,

tel.: 0040723668190

e-mail: helen_r59@yahoo.com

19.10.2012

Partner do projektu poszukiwany – Niemcy

Niemiecka instytucja Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V. poszukuje partnera do współpracy od stycznia 2013 r. w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, tworzenia sieci współpracujących instytucji na rzecz wsparcia skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej poniżej fiszce projektowej.

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia w Niemczech:

Anja Scherbe

Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V.

Außenstelle Nordhausen

Reichsstraße 30

99734 Nordhausen

Germany

Tel.: +049 3631 4759-28

Fax: +049 3631 475929

http://www.bwtw.de

Partner do projektu poszukiwany - Włochy

Włoska organizacja CONSORZIO NOVA ONLUS jest zainteresowana nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektu “INTEGRATION OF THE ROMA COMMUNITY WITH LOCAL, POLISH COMMUNITIES”, który skierowany jest do społeczności romskiej oraz organizacji działających na jej rzecz (ngo, instytucji publicznych).
Przedsięwzięcie ma na celu ustanowienie strategii współpracy w ramach sieci z publicznymi instytucjami społecznymi i organizacjami prywatnymi (w tym organizacjami romskimi w Polsce) w celu zebrania dokładnych informacji oraz analizy sytuacji Romów w Polsce, wyboru oraz przeszkolenia uczestników projektu w celu wprowadzenia polityki integracji społeczności romskiej na terytorium Polski, wypracowanie skutecznych, praktycznych metod integracji społecznej (w tym integracja zawodowa oraz w obszarze edukacji, mediacje społeczne oraz rozwiązywanie konfliktów w społecznościach lokalnych, określenie regulacji oraz wytycznych w zakresie ustanawiania standardów dotyczących koegzystencji społeczności lokalnych z romską na tym samym obszarze itp.).

Realizacja projektu możliwa jest w okresie od października 2012 r. do czerwca 2015 r.

Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej
 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielką projektodawcy z Włoch, wskazaną w fiszce projektowej: 
Małgorzata Gajda
ul. Broniewskiego 9A/31, 01-780 Warszawa,
Tel.: +48 600-91-31-90, +48 608-08-16-86
e-mail: m.gajda.wspolpraca@gmail.com

Partner do projektu poszukiwany – Belgia

Belgijska instytucja SYNTRA Vlaanderen (www.syntra.be) pilnie poszukuje partnerów do współpracy ponadnarodowej w projekcie finansowanym z EFS,  obejmującym wzajemne wizyty w kraju partnera oraz dzielenie się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie rozwoju technologicznego skierowanego do trenerów szkoleń zawodowych.  SYNTRA jest Centrum szkoleniowym wykorzystującym praktyków (mających własne firmy) do organizacji szkoleń zawodowych. Celem instytucji oraz realizowanego projektu jest wsparcie trenerów w wykorzystaniu ICT do celów edukacyjnych, dążenie do przekonania uczestników kursów do wykorzystywania różnych narzędzi cyfrowych, mediów społecznych, WEB 2.0. itp. , a w pierwszej kolejności przekonania trenerów i uczestników szkoleń o użyteczności tych narzędzi.
Firma poszukuje strategii i narzędzi, które będą skierowane do następujących grup docelowych (uczestników szkoleń): hydraulicy, fryzjerzy, księgowi i kucharze. Projekt umożliwia nawiązanie kontaktów ponadnarodowych z ciekawymi ludźmi, przekazanie informacji o belgijskim systemie  praktyk i szkoleń zawodowych. W okresie od września 2012 r. do września 2013 r. zaplanowano wizyty w instytucjach mające na celu przegląd wiedzy i doświadczeń (tzw. peer review) w Belgii (uczestniczący spotkań nie ponosiłyby żadnych dodatkowych z tym związanych kosztów). 

Dodatkowe informacje znajdują się w poniższym dokumencie:
 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii: 

Els van der Donckt
Competentiebeleid actoren
Projectverantwoordelijke IDIALO 
Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel
tel.: +32 02 227 49 39 
strona internetowa: www.syntravlaanderen.be

Instytucje z Saksonii zainteresowane nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów PO KL

W nawiązaniu do informacji przekazanych podczas spotkań informacyjnych dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej uprzejmie informujemy, że kolejne instytucje z Saksonii są zainteresowane nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów PO KL. Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny projektów współpracy ponadnarodowej oraz zbiorcze zestawienie instytucji saksońskich wraz z danymi kontaktowymi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie informacyjnym i naboru wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego pod numerami telefonów: 71 776 96 17, 71 776 96 03, 71 776 95 51.

Lista instytucji saksońskich, zainteresowanych nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów PO KL zgodnie ze wskazanym poniżej zakresem tematycznym
 Dokument do pobrania

ZAKRESY TEMATYCZNE PROJETKÓW:
1. Działania w zakresie edukacji, dostosowania pracowników do miejsca pracy, włącznie z niepełnosprawnymi pracownikami w miejscu pracy.
Priorytet VI PO KL - typy projektów:
1) realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
- pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
- staże/praktyki zawodowe,
- szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
- subsydiowanie zatrudnienia;
2) upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna);
3) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym.).

2. Alternatywne Formy Zatrudnienia Młodych Bezrobotnych Niepełnosprawnych.
Priorytet VII PO KL - typy projektów:
1) programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących [1]:
− Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
− Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
− Poradnictwo zawodowe,
− Pośrednictwo pracy,
− Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
− Staże i praktyki zawodowe,
− Subsydiowane zatrudnienie,
− Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
− Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego.
2) Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi) [2]).

3. Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw (wdrażanie efektów prac badawczych w przedsiębiorstwach).
Priorytet VIII PO KL - typy projektów:
Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych.

4. Przekwalifikowanie nauczycieli szkolnych w kierunku kształcenia osób dorosłych.
Priorytet IX PO KL - typy projektów:
Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

Dodatkowo informujemy, żeprezentacja Wydziału Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych UMWD, przedstawiona podczas spotkania informacyjnego dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej (Priorytet VIII oraz Priorytet IX PO KL), które odbyło się 22 czerwca br. we Wrocławiu znajduje się w zakładkach: Strona główna / Konkursy / 2012 / II/9.4/PN/12 oraz Strona główna / Konkursy / 2012 / II/8.2.1/PN/12.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL znajdują się na stronie instytucji organizującej konkurs:
Priorytet VI oraz Priorytet VII PO KL: www.pokl.dwup.pl,
Priorytet VIII oraz Priorytet IX PO KL: www.efs.dolnyslask.pl.

28.06.2012

Instytucje saksońskie zainteresowane nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów PO KL

W nawiązaniu do prezentacji Wydziału Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych UMWD, przedstawionej podczas spotkania informacyjnego dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej (Priorytet VIII oraz Priorytet IX PO KL), które odbyło się 22 czerwca br. we Wrocławiu oraz informujemy o trzech nowych instytucjach saksońskich, które chciałby nawiązać współpracę przy realizacji projektów z EFS. Wyżej wymieniona prezentacja znajduje się w zakładkach:

Strona główna / Konkursy / 2012 / II/9.4/PN/12 oraz Strona główna / Konkursy / 2012 / II/8.2.1/PN/12.

1. Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft jest firmą szkoleniowo-doradczą z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży i w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.
Obecnie realizuje m.in. 2 projekty z udziałem Partnerów z Dolnego Śląska.

Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH
Management Akademie Sachsen
Rudolf-Walther-Straße 4,
D - 01156 Dresden
Osoba do kontaktu: Maciej Kosinski, Project Manager
telefon: + 49 351 4250237
tel. kom.: + 49 173 3539611
e-mail: maciej.kosinski@bsw-mail.de

strona internetowa:

http://www.bsw-sachsen.de/
http://www.bsw-masi.de/

2.PSW Dienstleistungen GmbH - firma prowadzi działania głównie w obszarach: aktywizacji w dziedzinie edukacji, adaptacji pracownika w miejscu pracy oraz adaptacji osób niepełnosprawnych w miejscu pracy, a także w zakresie alternatywnych form zatrudnienia.

PSW Dienstleistungen GmbH

Osoba do kontaktu: Steffen Rostalski

Tel.: 03571/400355

Handy: 015155005193

Geschäftsführer Ines Kunze, Steffen Rostalski
Albert-Schweitzer-Straße 10
02977 Hoyerswerda
tel: 03571/4835-0
fax: 03571/4835-11
e-mail: psw@psw-hoy.de
strona internetowa: www.psw-hoy.de
Amtsgericht Dresden HRB 6623

3.Geisler&Partner GbR - firma planuje budowę centrum usługowego, z zakresu rekrutacji oraz szkoleń ludzi młodych.

Osoba do kontaktu: Anke Baron

Büro Dresden

Radeberger Straße 14b, 01099 Dresden

Telefon: 49 (0) 351 899 64 339

Mobil. 49 (0) 174 990 56 24

Mail: anke.baron@geislerundpartner.de

www.geislerundpartner.de

Büro Emsdetten

Nachtigallenweg 9

48282 Emsdetten

Telefon: 49 (0) 2572 960 28 35

Mobil: 49 (0) 151 546 11 282

26.06.2012

Partner do projektu poszukiwany - Szwecja

Organizacja The Gothenburg Region Association of Local Authorities poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej. Projekt “Early Together” skierowany jest do nauczycieli oraz pracowników socjalnych z siedmiu gmin skupionych wokół Göteborga. Przedsięwzięcie ma na celu wypracowanie metodologii współpracy pomiędzy szkołą i służbami socjalnymi na rzecz dzieci z grup ryzyka (dzieci w rodzinach zastępczych, dzieci nie uczęszczające do szkoły, dzieci, których rodzice mają problemy psycho-społeczne, zapobieganie wstępowaniu dzieci do gangów przestępczych). Zamiarem projektodawcy jest dostarczenie skoordynowanych i równoległych usług oraz zapewnienie większej skuteczności personelu w pomocy dzieciom w szkole oraz zachowaniu dobrego stanu zdrowia. Projekt przewiduje również zaangażowanie innych władz lub organizacji pracujących z dziećmi jak policja, służba zdrowia, kluby sportowe czy organizacje kultury.

Realizacja projektu planowana jest w okresie od lutego 2012 r. do stycznia 2014 r.

Działania w ramach współpracy ponadnarodowej przewidziano od 1 września 2012 r. do listopada 2013 r.

Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia ze Szwecji, wskazanym w fiszce projektowej:

Ulla Britt Caping Salas,

tel.: +46 703 410528,

adres: Box 5073, 402 22 Göteborg,

e-mail: ulla-britt.capingsalas@grkom.se.

22.06.2012

Projekt “Café Herman”

Organizacja Living Stone Dialoog vzw pokanuje realizację projektu, w ramach którego poszukiwani są partnerzy zagraniczni do współpracy ponadnarodowej. Projekt “Café Herman” skierowany jest do szerokiego grona odbiorców: zarówno osób zatrudnionych i samozatrudnionych, urzędników administracji publicznej jak i bezrobotnych. Przedsięwzięcie ma na celu ustanowienie innowacyjnej, nastawionej na zdobywanie wiedzy marki europejskiej, na którą składają się miejsca spotkań wielokulturowych pod parasolem spółdzielni w ramach franczyzy miękkiej. Współpracujący partnerzy/franczyzobiorcy to imigranci o różnych korzeniach kulturowych, zaś franczyzodawcą jest instytucja związana z władzami lokalnymi.

Realizacja projektu planowana jest w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 30 listopada 2014 r.

Działania w ramach współpracy ponadnarodowej przewidziano od 1 marca to 30 listopada 2014 r.

Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej.

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii, wskazanym w fiszce projektowej:

KHOUNG, Belle-Rosa,

tel. +32 15 407 512;

e-mail: bellerosakhoung@lsdialoog.com,

strona internetowa: www.lsdialoog.com

20.06.2012

Partner do projektu poszukiwany – Belgia

Organizacja Belgian Transport Employees Unionc planuje realizację dwóch projektów, w ramach których poszukiwani są partnerzy zagraniczni do współpracy ponadnarodowej.

Projekt 1 pt. „How to increase working conditions & decrease social dumping in the transport sector” skierowany jest do osób zatrudnionych i samozatrudnionych.

Przedsięwzięcie koncentruje się na wypracowaniu modelu skutecznej walki z dumpingiem socjalnym w sektorze transportowym (definicja dumpingu: http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/SOCIALDUMPING.htm). Działania w ramach współpracy ponadnarodowej obejmują m.in.: badania w celu znalezienia różnych elementów modeli zwalczania dumpingu socjalnego, analizy porównawcze w krajach partnerskich, udział w opracowaniu raportu badawczego (zawierającego najważniejsze elementy efektywnej strategii na rzecz zwalczania dumpingu socjalnego we Flandrii).

Realizacja projektu planowana jest w okresie od września 2012 r. do końca grudnia 2013 r.

Projekt 2 pt. Strengthen union delegates in their support of drivers and transport workers (cross border representation of international transport drivers & workers) skierowany jest do osób zatrudnionych i samozatrudnionych.

Przedsięwzięcie koncentruje się na wypracowaniu modelu usług związków zawodowych kierowców w zakresie docierania do nich do nich oraz ich wsparcia, wypracowaniu standardu usług międzynarodowych (dla kierowców w krajach pobytu i poza nimi), wzmocnieniu znaczenia związków zawodowych kierowców w krajach o mniejszych tradycjach związkowych. Działania w ramach współpracy ponadnarodowej obejmują m.in.: badania, wspólne wypracowanie modeli na obu poziomach (krajowym i międzynarodowym), stworzenie szczegółowych planów dla związków zawodowych w państwach członkowskich, zawarcie konkretnych partnerstw pomiędzy związkami w UE.

Realizacja projektu planowana jest w okresie od końca grudnia 2012 r. do końca grudnia 2014 r.

Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej poniżej fiszce projektowej.

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii:

Katty De Loof (osoba odpowiedzialna: Frank Moreels),

adres: Paardenmarkt 66, 2000 Antwerpen, Belgium,

e-mail: katty@findingopportunities.be,

strona internetowa: www.btb.be.

24.05.2012

Partner do projektu poszukiwany – Estonia

Projekt pt. „Implementation of employment and business opportunities for senior people (50 +)” skierowany jest do bezrobotnych osób w wieku 50+. Głównym celem przedsięwzięcia jest wypracowanie i wdrożenie narzędzi na rzecz pomocy osobom starszym w pozostaniu aktywnym na rynku pracy oraz założeniu własnej działalności gospodarczej w obszarze agroturystyki lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Realizacja projektu planowana jest w okresie od października 2012 r. do maja 2014 r., zaś działania ponadnarodowe przewidziane są od listopada 2012 r. do kwietnia 2014 r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej poniżej fiszce projektowej.

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Estonii, wskazanym w fiszce projektowej:

Vladimir Naumov,

tel.: +372 51 20 998, +372 55 68 15 85,

adres: Koidula 4 – 15, 20307 Narva,

e-mail: newbridge.narva@gmail.com,

http://uussild.edu24.ee

Partner do projektu poszukiwany - Belgia

Organizacja RTC Oost-Vlaanderen, poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej. Projekt pt. „Bedrijf + school (Company + school)” skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo (uczniów, w tym szkół zawodowych, szkolnictwa wyższego itp.). Przedsięwzięcie ma na celu wypracowanie szeregu narzędzi dla i z biznesem na rzecz zapewnienia temu sektorowi przeszkolonych wykwalifikowanych technicznie pracowników w dłuższej perspektywie czasowej. Aby tego dokonać, projekt koncentruje się na zwiększeniu atrakcyjności szkół i uczelni technicznych wśród uczniów i studentów.  Realizacja projektu planowana jest w okresie od września 2012 r. do grudnia 2013 r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej poniżej fiszce projektowej.

Dokument do pobrania

 

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii, wskazanym w fiszce projektowej: 

 

Isabelle Herteleer,

tel.: 0032 9 2677389,

adres: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent,

e-mail: isabelle@rtcoostvlaanderen.be

strona internetowa: www.rtcoostvlaanderen.be.

08.05.2012

Partner do projektu poszukiwany - Szwecja

Projekt szwedzkiej instytucji „Arbetsmarknad och utbildningscenter i Flen” jest w fazie wdrożenia i zajmuje się aktywizacją osób bezrobotnych, przed wszystkim w zakresie podniesienia zdolności komunikacji tej grupy docelowej. W ramach projektu wspierane są 2 grupy osób – jedna grupa uczy się języka szwedzkiego (jako języka dla obcokrajowców), a druga uczy posługiwania się Internetem i robienia filmów. Projektodawca poszukuje partnerów do współpracy w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy z osobami bezrobotnymi w podanym zakresie. Realizacja projektu, w tym działania w ramach współpracy ponadnarodowej realizowane są w okresie od 07.05.2012 r. do 30.06.2014 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej poniżej fiszce projektowej.

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia ze Szwecji, wskazanym w fiszce projektowej:

Peter Hult,

mail: Peter.hult@flen.se,

Norra Kungsgatan 8, 64281 Flen,

www.knut-projektet.se,

tel:+46.709890867

30.04.2012

Partner do projektu poszukiwany - Belgia

K.H.Kempen University College w Belgii poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej w ramach projektu pt. „ SocialICTassist”. Realizacja projektu, w tym działania w ramach współpracy ponadnarodowej planowane są w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2014 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej poniżej fiszce projektowej.

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii, wskazanym w fiszce projektowej:

Inge Vervoort,

tel.: +32 14 56 21 43, mobile +32 498 46 40 78,

adres: Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel, Belgium,

e-mail: inge.vervoort@khk.be,

strona internetowa: www.khk.be

25.04.2012

Partner do projektu poszukiwany - Łotwa

Projekt pt. „ Rehabilitation of abused children and their families” skierowany jest do organizacji pozarządowych, dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie ma na celu poprawienie jakości działań (rehabilitacyjnych) na rzecz dzieci będących ofiarami nadużyć oraz ich rodzin. Działania w ramach współpracy ponadnarodowej obejmują: poszukiwanie – wymianę międzynarodowych doświadczeń – wypracowanie/rozwój metod pracy z ofiarami przemocy. Realizacja projektu planowana jest w okresie od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej poniżej fiszce projektowej.

 

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Łotwy, wskazanym w fiszce projektowej:

Veronika Lemesevska,

tel.: +371 671 857 22; +371 292 389 47,

adres: Brivibas gatve 310 – 75, Riga, LV-1006, Latvia,

e-mail: veronika.bernufonds@latnet.lv,

strona internetowa: www.lbf.lv

19.04.2012

Partner do projektu poszukiwany - Estonia

Projekt „Implementation of employment and business opportunities for senior people (50 +)” skierowany jest do bezrobotnych osób powyżej 50 r.ż. Przedsięwzięcie ma na celu wypracowanie oraz przetestowanie nowego podejścia do zatrudnienia osób starszych w ramach współpracy ponadnarodowej. Nowe podejście ma uwzględniać sytuację społeczną i warunki panujące na rynku pracy oraz oferować pomoc osobom 50+ poprzez zapewnienie im wiedzy i narzędzi służących założeniu własnej mikroprzedsiębiorstwa rolnego lub podjęcia pracy z osobami niepełnosprawnymi. Realizacja projektu planowana jest w okresie od października 2012 r. do maja 2014 r., w tym działania w ramach współpracy ponadnarodowej przewidziano od listopada 2012 do kwietnia 2014 r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej poniżej fiszce projektowej.

Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Estonii, wskazanym w fiszce projektowej:

Vladimir Naumov

tel.: +372 51 20 998, +372 55 68 15 85,

adres: Koidula 4 – 15,

20307 Narva, Estonia,

e-mail: newbridge.narva@gmail.com,

strona internetowa: http://uussild.edu24.ee

06.03.2012

IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie - 25 - 26 kwietnia 2012 r.

Szanowni Państwo,

Krajowa Instytucja Wspomagająca ogłasza nabór uczestników na kolejne, IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum odbędzie w dniach 25-26 kwietnia br. w Warszawie.

Celem Forum jest dalsze stwarzanie możliwości zawiązania partnerstw projektowych, do projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu oprócz instytucji polskich wezmą udział projektodawcy zagraniczni m. in. ze Szwecji, Belgii, Hiszpanii. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych w sumie ok. 50-60 instytucji, w tym ok. 35 z Polski i 25 z zagranicy. Sama organizacja i dwudniowa forma forum pozostaje bez zmian. Program jak i miejsce forum zostaną przesłane wszystkim uczestnikom w terminie późniejszym.

1) Warunki naboru:

W Forum mogą wziąć udział zarówno podmioty:

· realizujące projekty w ramach PO KL, chcące rozszerzyć je o komponent ponadnarodowy

· podmioty o przyznanym dofinansowaniu, ale bez podpisanej umowy

· podmioty planujące składanie wniosku w 2012 r.

Wstępny zakres obszarów tematycznych na Forum został określony na podstawie zbieżności tematów konkursów ogłoszonych u partnerów ponadnarodowych i dotyczy:

· osób 50+, zarówno pracujące jak i bezrobotne/nieaktywne na rynku pracy lub z niego wykluczone;

· osób młodych poniżej 25 roku życia – grupa docelowa analogiczna do osób 50+, a więc poza osobami już pracującymi, przede wszystkim młodzież pozostająca bez pracy, osoby nieaktywne na rynku pracy lub z niego wykluczone;

· szkolnictwa zawodowego;

· zielonych miejsc pracy.

Należy podkreślić, iż jest to preferowana, aczkolwiek nie zamknięta, lista obszarów i tematów i możliwa jest jej pewna modyfikacja, pod warunkiem ich dopasowania do projektów z zagranicy.

2) Przy wypełnianiu fiszek projektowych (w załączeniu czysty wzór do wypełnienia dla projektodawców – tylko w takiej formie będą przyjmowane zgłoszenia)) szczególną uwagę należy zwrócić na precyzyjne opisanie potrzeby realizacji współpracy ponadnarodowej (problemu do rozwiązania) jako kluczowego elementu decydującego o możliwości znalezienia potencjalnego partnera ponadnarodowego.

Wszystkie fiszki projektowe będą po forum gromadzone w bazie danych Krajowej Instytucji Wspomagającej i analizowane, dając możliwość znalezienia partnera nie tylko podczas planowanego Forum.

3) O zakwalifikowaniu instytucji do uczestnictwa w Forum będzie decydować dopasowanie do fiszek partnerów ponadnarodowych, które spływają równolegle oraz kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 marca.

Ze względów logistycznych, po zakończeniu rekrutacji i stworzeniu listy uczestników Forum, w przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń, będzie stworzona lista rezerwowa.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum któregoś z uczestników, na jego miejsce zostanie przyjęta kolejna instytucja z listy rezerwowej.

W celu zgłoszenia proszę wypełnić wyłącznie po angielsku załączoną fiszkę i przesłać ją w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca br., na adres: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl

4) Uwagi organizacyjne:

a) uczestnicy, tak jak do tej pory, pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie;

b) inaczej niż przy poprzednich forach, tym razem językiem forum będzie wyłącznie język angielski (nie będzie zapewnionego tłumaczenia);

c) każda zakwalifikowana instytucji może delegować na Forum tylko jedną osobą;

d) przesłane do nas fiszki zostaną upublicznione na naszym portalu, zarówno fiszki instytucji zakwalifikowanych (z propozycją doboru partnerów do rozmów), jak i znajdujących się na liście rezerwowej (w części portalu poświęconej szukaniu partnerów ponadnarodowych). Przesłanie fiszki jest rozumiane, jako zgoda na jej upublicznienie. Podkreślamy również, że Krajowa Instytucja Wspomagająca, będzie wspierać danego beneficjenta w poszukiwaniu partnerów.

Dokument do pobrania

23.02.2012

Partner poszukiwany - Flandria

Projekt Uniwersytetu z miasta Ghent koncentruje się na wypracowaniu narzędzia audytu i walidacji służącego ułatwieniu i zarządzaniu zmianą z zarządzania zasobami ludzkimi skupionego na osiąganie zysku do „zrównoważonego” zarządzania zasobami ludzkimi (skoncentrowanego na ludziach, środowisku i zysku). Narzędzie zostanie stworzone oraz przetestowane z uwzględnieniem 2 aspektów: obecnych/przyszłych pracowników (studentów, uczniów) oraz organizacji.

Projekt skierowany jest między innymi do osób nieaktywnych zawodowo (w tym poniżej 25 r.ż.) oraz zatrudnionych. Planowane działania w ramach współpracy ponadnarodowej obejmują m.in. analizę literatury, wypracowanie narzędzia we wspomnianym zakresie, jego testowanie, ewaluację itp. Realizacja projektu planowana jest w okresie od lipca 2012. r. do czerwca 2014 r. w tym działania w ramach współpracy ponadnarodowej przewidziano od lipca 2012 r. Z racji faktu, iż przedsięwzięcie znajduje się w fazie koncepcji, projektodawca belgijski jest otwarty na dyskusję nad jego zakresem.

Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej.

Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii, wskazanym w fiszce projektowej:

Fabienne Mornie,

e-mail: fabienne.mornie@hogent.be ,

trona internetowa: www.hogent.be.

22.02.2012

Partner poszukiwany – Niemcy

Projekt Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V ma na celu integrację zawodową osób długotrwale bezrobotnych. Planowane działania w ramach współpracy ponadnarodowej obejmują m.in. wymianę doświadczeń z zakresu pracy z grupą docelową, wymianę wiedzy na temat wykorzystania specyficznych narzędzi i instrumentów na rzecz skutecznej integracji zawodowej oraz wymianę dobrych praktyk na poziomie europejskim w obszarze integracji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

Oczekiwane rezultaty współpracy ponadnarodowej to modułowy instrument służący integracji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz katalog (przegląd) innowacyjnych koncepcji i metod pracy służący podejmowaniu odpowiednich kroków na rzecz (długotrwale) bezrobotnych ze szczególnymi barierami w znalezieniu zatrudnienia. Realizacja projektu, w tym działania w ramach współpracy ponadnarodowej, planowane są w okresie od 01.09.2012. r. do 30.06 2014 r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej poniżej fiszce projektowej.

Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Niemiec, wskazanym w fiszce projektowej:

Steffen Jacobi,

Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V.,

Steinweg 24, 07743 Jena,

tel.:: 0049 (0)3641 63 75 90,

e-mail: info@jena.bwtw.de, s

trona internetowa: www.bwtw.de.

16.02.2012

Partner poszukiwany – Belgia

Belgijska instytucja Ward Saver poszukuje partnerów do współpracy ponadnarodowej. Projekt dotyczy wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i osób zatrudnionych po długotrwałym bezrobociu oraz ma na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i wzmocnienia pozytywnej postawy wobec pracy. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej poniżej fiszce projektowej.

Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem projektu w Belgii, wskazanym w fiszce

Ward Saver

tel: +32 56 23 72 80

e-mail: w.saver@mentorvzw.be

www.mentorvzw.be

14.02.2012

Partner poszukiwany – Szwecja

Szwedzka instytucja Företagsakademin FA AB poszukuje partnerów do współpracy ponadnarodowej przy projekcie w zakresie przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej poniżej fiszce projektowej.

 

 Dokument do pobrania

 

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem projektu ze Szwecji wskazanym w fiszce

 

Camilla Björkman

Project manager

Cell: +46 765438801

Camilla.Bjorkman@foretagsakademin.se

Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm

+46 8 785 08 50

www.foretagsakademin.se

02.02.2012

Litwa ogłosiła konkurs na poziomie centralnym w temacie: Zmniejszenie dyskryminacji i przeciwdziałanie problemom społecznym na rynku pracy

W ramach litewskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w osi priorytetowej pt.” Jakość zatrudnienia i społeczna integracja” Litwa ogłosiła konkurs na poziomie centralnym w temacie „Zmniejszenie dyskryminacji i przeciwdziałanie problemem społecznym na rynku pracy”

Cel priorytetu: redukcja dyskryminacji na rynku pracy i przeciwdziałanie problemom społecznym poprzez informowanie i edukowanie społeczeństwa.

Cel konkursu: zmniejszenie dyskryminacji na rynku pracy

Działania przewidziane konkursem:

Przygotowanie i wdrożenie działań, które pomogą w przeciwdziałaniu dyskryminacji na rynku pracy w odniesieniu do: płci, wieku, uprzedzeń pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii lub przekonań, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, językowych, statusu społecznego (zgodnie z litewskim prawem dotyczącym równości szans).

Alokowany całkowity budżet EFS – 1,2 milion litów (347 544 euro).

Jednostkowy budżet projektu – maksymalnie 400 000 litów (115 848 euro).

Maksymalny czas trwania projektu – 24 miesiące

Ponadnarodowość stanowi jedno z kryteriów wyboru projektów.

Termin konkursu 20 stycznia - 2 kwietnia 2012r.

Szczegółowej informacje:

Liongina Beinoraviciene

Ministry of Social Security and Labour

Chief Specialist of Structural Support Policy division

A.Vivulskio Str. 11

LT-03610 Vilnius

Phone: +370 5 266 8194

E-mail: Liongina.Beinoraviciene@socmin.lt

27.01.2012

Partner do projektu poszukiwany – Rumunia

Organizacja z Rumunii poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy przy wspólnej realizacji projektów w ramach EFS.

Propozycje współpracy dotyczą nabywania/podnoszenia kwalifikacji osób z grup defaworyzowanych zamieszkujących na terenach wiejskich. Projekty przewidują między innymi przeprowadzenie studiów konkretnych przypadków, wymianę wiedzy i wizyty studyjne, opracowanie rekomendacji oraz wybór najlepszych rozwiązań proponowanych do wdrożenia.

Projekt pt. Integracja społeczna osób z grup defaworyzowanych zamieszkujących obszary wiejskie (Social Integration of the Disadvantaged Persons from Rural Areas) zakłada wybór około 30 osób, preferowane są osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo , które zostaną wyposażone w komputery a następnie przeszkolone w zakresie IT , co ma zwiększyć ich szanse na otrzymanie lepszej pracy oraz integrację społeczną i ekonomiczną.

Drugi projekt pt. Kwalifikacje w zawodach niezwiązanych z rolnictwem (Professional Qualifications in Non-agrarian Occupations) zakłada, iż na obszarach wiejskich istnieje potrzeba funkcjonowania zawodów innych niż rolnicze. Dlatego też przedsięwzięcie przewiduje organizację kursów w zawodach takich jak stolarz, kasjer, księgowy , pracownik socjalny, itp.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej fiszkach projektowych.

 Dokument do pobrania

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projektach, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięć z Rumunii, wskazanymi w fiszkach projektowych,

Panią Isadorą Precup,

e-mail: Isadora@acad.ro

26.01.2012

Partner poszukiwany – Belgia

Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy przy wspólnej realizacji projektów w ramach EFS. Projekt Multimedi vzw ma na celu edukację młodych osób (poniżej 25 r.ż.) poprzez model szkolenia, zakończonego stażem, dostosowanego do ich potrzeb oraz wymagań rynku pracy. Szkolenie dotyczyć będzie głownie branży IT. Oczekiwane rezultaty współpracy ponadnarodowej to upowszechnienie doświadczeń flandryjskich zagranicą z zakresu szkoleń dla młodych osób z niskim wykształceniem oraz wzbogacenie wiedzy projektodawcy belgijskiego o doświadczenia innych krajów. Realizacja projektu planowana jest w okresie od 01.03.2012. r. do 31.12 2013 r., zaś działania w ramach współpracy ponadnarodowej rozpoczną się w maju br.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej.

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii, wskazanym w fiszce projektowej:

Beatrice Henckaerts,

Onze Lieve Vrouwstraat 42,

3560 Lummen,

Belgium,

tel.: 0032 13 33 88 48,

e-mail: info@multimedi.be , Beatrice@multimedi.be,

www: www.multimedi.be .

20.01.2012

Partner do projektu poszukiwany - Grecja

Grecka spółdzielnia socjalna GIANNIS VOLIKAS poszukuje partnera do współpracy międzynarodowej w ramach EFS. Projekty Spółdzielni socjalnej z Fokidy w Grecji dotyczą problemów związanych z integracją i reintegracją grup defaworyzowanych. Inicjatywy skierowane są do osób z niepełnosprawnością umysłową lub fizyczną oraz do pracowników przedsiębiorstw społecznych.

Działania w ramach współpracy ponadnarodowej planowane są w okresie od 15. II. 2012 r. do 15. II. 2014 r.

Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej. Fiszka znajduje się również w bazie „Fishing Pool” w zakładce Social Inclusion na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej – Centrum Projektów Europejskich.

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projektach, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięć z Grecji, wskazanym w fiszce projektowej:

Vasilis Chronopoulos – Head Manager,

13 Ethnikis Antistaseos Street – Amfissa

33100 – Greece,

tel.: 0030- 22650-28507,

e-mail: koispevolikas@yahoo.gr, www.: www.koispefokidas.gr.

17.01.2012

Partner poszukiwany – Flandria

Flandryjska organizacja pozarządowa “Groep INTRO” działa na polu ekonomii społecznej we Flandrii.

“Groep INTRO” zatrudnia ponad 300 osób z grup defaworyzowanych i oferuje pracę w następujących sektorach/zawodach:

· naprawa rowerów,

· renowacja,

· ogrodnictwo,

· sklepy z artykułami żelaznymi,

· usługi kurierskie,

· restauracje socjalne,

· działania na rzecz oszczędności energii (izolacje dachowe),

· usługi sprzątające,

· ….

W chwili obecnej organizacja pilnie poszukuje instytucji zagranicznych, które świadczą analogiczne usługi i mogą przyjąć delegacje z „Groep INTRO” w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w szerokim tego słowa znaczeniu.

„Groep INTRO” posiada własny budżet przeznaczony na wspomniane działania. W związku z powyższym wszystkie koszty wizyt studyjnych w Polsce zostaną pokryte przez organizację flandryjską. Podmiot polski podejmujący „Groep INTRO” nie musi ponosić żadnych kosztów przyjazdu delegacji flandryjskiej.

Instytucje zainteresowane współpracą z „Groep INTRO” proszone są o kontakt z:

Groep INTRO

Annick Debognies

Paviljoenstraat 1

1030 Brussel

annick.debognies@groepintro.be

wwww.groepintro.be

13.01.2012

Partnerzy do projektów poszukiwani – Flandria

Organizacje z Flandrii poszukują partnerów do wspólnej realizacji projektów w ramach EFS. Poniżej zamieszczamy fiszki, w których znajdziecie Państwo szczegółowe opisy projektów.

 Dokument do pobrania

 Dokument do pobrania

 Dokument do pobrania

 Dokument do pobrania

 Dokument do pobrania

 Dokument do pobrania

 Dokument do pobrania

 Dokument do pobrania

 Wzór fiszki 

23.12.2011

Partner do projektu poszukiwany - Rumunia

Organizacja z Rumunii poszukuje partnerów do współpracy ponadnarodowej w ramach EFS. Projekt Akademii Rumuńskiej adresowany jest do osób w wieku 18-50 lat zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych oraz fundacjach.
Projekt ma na celu uzyskanie wiedzy na temat obecnej sytuacji wspomnianych grup docelowych - ich dążeń, wysiłków, aspiracji i oczekiwań dotyczących środowiska pracy i relacji pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. W efekcie przeprowadzonych wizyt studyjnych oraz badań i studiów, nastąpi wybór i rekomendacje najlepszych rozwiązań problemów wskazanych grup docelowych. Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączonej poniżej fiszce.


 Dokument do pobrania

13.12.2011

Partner do projektu poszukiwany - Czechy

Czeska organizacja pozarządowa AGEL (Institute for education AGEL), poszukuje partnerów do współpracy ponadnarodowej w ramach EFS. Instytut edukacyjny AGEL, który odpowiada za kwestie związane z edukacją i szkoleniami, zdecydował się na realizcję projektu współpracy ponadnadnarodowej w zakresie HR i zatrudnienia. Tematem projektu jest równowaga w pracy i życiu prywatnym (work-life balance) oraz równouprawnienie, ukierunkowane na osoby zatrudnione w sektorach społecznych i zdrowia. Zatem grupę docelową stanowią lekarze, pielęgniarki/-rze, inni specjaliści, którzy są zatrundieni w tym sektorze, a także osoby, które chciałyby być zatrudnione w sektorach społecznych i zdrowia.


W ramach projektu partner czeski chciałby dowiedzieć się w jaki sposób zagraniczne szpitale (lub inne centra opieki zdrowotnej, organizacje, instytucje związane z tym sektorem) rozwiązują kwestie najlepszego, najkorzystniejszego tworzenia równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Kwestie te obejmują zarówno standardy zarządzania, określone wewnętrzne zasady i polityki danej instytucji. Idealnym partnerem do projektu byłyby szpitale, centra ochrony zdrowia, itp. Lider projektu nie wymaga wkładu finansowego od zainteresowanych stron i vice versa, jest gotowy zaprosić partnera do Czech w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk na miejscu w swoich instytucjach (14 szpitali). Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączonej poniżej fiszce.


 Dokument do pobrania


Zainteresowanych współpracą partnerów prosimy o bezpośredni kontakt z menedżerem projektu, p. Jitka Tinclova
Instytut Edukacji AGEL
Mathonova 291/1
Prostejov
mail: Jitka.Tinclova@agel.cz
Tel. +420 725 715 758
strona internetowa: www.agel.cz

09.12.2011

Partner do projektu poszukiwany - Niemcy

Projektodawca z Niemiec - Akademie Überlingen poszukuje partnerów ponadnarodowych do swojego projektu zatytułowanego IdA – Integration through exchange, Fit for Europe. Projekt realizowany jest w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej oraz edukacji i szkoleń. Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), osoby nieaktywne zawodowo (z uwzględnieniem osób uczących się) oraz mniejszości narodowe i etniczne, osoby z terenów wiejskich, kobiety, osoby do 25 r.ż. oraz po 50 r.ż. i niepełnosprawni. W ramach projektu wsparciem objęte są także przedsiębiorstwa społeczne. Celami współpracy ponadnarodowej są między innymi: rozwój/wypracowanie innowacyjnych koncepcji pracy z grupami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji, wzrost mobilności międzynarodowej na rynku pracy, zapewnienie możliwości kształcenia przez całe życie dla każdego, bliskiej współpracy ze wszystkimi aktorami rynku pracy takimi jak biznes, partnerzy społeczni czy instytucje szkoleniowe. W ramach współpracy ponadnarodowej, przewidzianej od czerwca 2012 r., planuje się staże, praktyki zawodowe, wymianę informacji i dobrych praktyk, wizyty studyjne i wymianę ekspertów, itp., zgodnie z ustaleniami pomiędzy partnerami. Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączonej poniżej fiszce.

 Dokument do pobrania


W celu uzyskania szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt z p. Katją Feldmer
Ilsenburger Str. 31,
D-38855 Wernigerode,
+49 (0)3943 92220,
k.feldmer@akademie-ueberlingen.de , www.akademie-ueberlingen.de , www.ida-harz.de

05.12.2011

Dwa projekty współpracy ponadnarodowej – partnerzy poszukiwani (Flandria)

1. Projekt instytucji Digipolis dotyczy problemów związanych z e-integracją. Skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, w tym młodzieży poniżej 25 r.ż. (włączając młodzież szkolną oraz studentów), grup defaworyzowanych (mniejszości etnicznych i narodowych) oraz pracowników przedsiębiorstw społecznych. W ramach projektu oczekiwana jest współpraca ponadnarodowa w celu nabycia wiedzy na temat inicjatyw lokalnych mających na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym oraz przetestowania rozwiązania w mieście Ghent, zanim zostanie rozpowszechnione ono w całej Flandrii. Projekt dąży miedzy innymi do stworzenia znaczących szans na rynku pracy, w aspekcie szkoleń zawodowych, zmniejszenia odsetka dzieci we Flandrii bez odpowiednich umiejętności/materiałów ICT do prawidłowego funkcjonowania w edukacji szkolnej, umożliwienia szkołom zwiększenie e-integracji, zainteresowanie innowacyjnym sposobem użycia ICT przez uczniów i nauczycieli. W ramach współpracy ponadnarodowej, przewidzianej od marca 2012 r., planuje się wymianę dokumentów, wizyty na miejscu, analizy projektów oraz rozwój adaptowanego modelu.
Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączonej poniżej fiszce.


 Dokument do pobrania


2. Projekt pt. „Sociale balans” realizowany będzie w obszarze ekonomii społecznej i działań z zakresu walki z brakiem aktywności i dyskryminacją osób w wieku starszym. Skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz pracowników przedsiębiorstw społecznych. Przedsięwzięcie dotyczy „Care and working” - systemu/sektora pracy na zasadzie wolontariatu skierowanego do zróżnicowanej grupy osób, które nie mogą pracować w tradycyjnym systemie pracy ze względów na problemy indywidualne lub społeczne. W ramach współpracy ponadnarodowej przewidziane jest wypracowanie narzędzia służącego mierzeniu wartości dodanej systemu „care and working”(pracy w systemie wolontariatu). Celem współpracy jest zapoznanie się z istniejącymi instrumentami mierzenia jakości życia i bardziej szczegółowym pomiarem wartości dodanej pracy w różnych obszarach życia. Dzięki zdobytym informacjom planuje się (wspólne) wypracowanie narzędzia pozwalającego na mierzenie nieodłącznych i ukrytych funkcji pracy. Działania w ramach współpracy ponadnarodowej przewidziane są od stycznia 2013 r. do stycznia 2014 r.
Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączonej poniżej fiszce.


Dokument do pobrania

02.12.2011

Cztery projekty współpracy ponadnarodowej – partnerzy poszukiwani (Flandria)

1. Projekt „Sprawna przedsiębiorczość społeczna” – rozwój nowych modeli biznesowych dla przedsiębiorców ekonomii społecznej. Celem projektu jest wsparcie biznesu w łagodnym przystosowaniu się do tych okoliczności poprzez stworzenie pracy, przede wszystkim dla grup defaworyzowanych w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, ale także w biznesie „standardowym”. Dlatego projektodawca chciałby, wspólnie z partnerami z zagranicy, wypracować nowy schemat takiego modelu, a także konkretne, modelowe przykłady dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw. Pracy nad tymi modelami planowane są w okresie od września 2012 roku do sierpnia 2014 roku. Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączonej poniżej fiszce.

 Dokument do pobrania

2. „Dodatkowa ręka, szkolenia dla asystentów klasowych we Flandrii”. Celem projektu jest przygotowanie programu szkoleniowego dla asystentów nauczycieli i włączenie do programu (przejście przez cały cykl szkolenia) osób młodych i kobiet (imigrantów). Ponadto projekt dąży do wypracowania pewnych rozwiązań systemowych w tym zakresie jak i zapewnienie zatrudnienia tych asystentów w szkołach. W ramach współpracy ponadnarodowej planuje się pozyskanie wiedzy i doświadczenia z krajów, gdzie takie rozwiązania istnieją. Projekt, w ramach którego zostanie wypracowany program dla asystentów zapewni również wsparcie już po jego zakończeniu. Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączonej poniżej fiszce.

Dokument do pobrania

3. Projekt planowany jest na okres od lipca 2012 roku do lipca 2014 roku (i dotyczy bardzo aktualnej kwestii starzenia się społeczeństwa). Celem projektu jest zatem wzmocnienie kultury biznesowej wśród wszystkich pracowników, spowodowanie wzrostu satysfakcji i motywacji do Pracy wśród osób starszych, a przede wszystkim wzrost kompetencji tej grupy wiekowej poprzez rozwój i szkolenia. W ramach współpracy ponadnarodowej planowana jest wymiana wiedzy i doświadczeń w tych obszarach, tworzenie nowych pomysłów na aktywizację i motywację tej grupy docelowej, testowanie istniejących i tworzenie nowych narzędzi w celu poprawy sytuacji tych osób na rynku Pracy i w przedsiębiorstwach. Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączonej poniżej fiszce.


Dokument do pobrania


4. Projekt dotyczy tworzenia ścieżek dla integracji i reintegracji grup defaworyzowanych na rynku pracy, przede wszystkim długotrwale bezrobotnych. Celem projektu jest współpraca z różnymi interesariuszami w rozwijaniu nowych obszarów przemysłowych i tworzeniu miejsc pracy dla niskokwalifikowanych pracowników (przemysł wydobywczy, infrastruktura drogowa, dostawa energii, itp.) w kierunku np. logistyki, ochrony środowiska, gospodarka odpadami, oczyszczania, itp. Współpraca ponadnarodowa w tym obszarze koncentrowałaby się na wizytach w konkretnych przedsiębiorstwach oraz międzynarodowych warsztatach w poszczególnych tematach. W efekcie projektu ma powstać model dialogu i negocjacji z interesariuszami i partnerami na te tematy, charakterystyka potencjalnych zawodów i pracy, przygotowanie stosownych kompetencji i szkoleń oraz niezbędnego oprogramowania planistycznego. Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączonej poniżej fiszce.


Dokument do pobrania

01.12.2011

Parter do projektu poszukiwany - Rumunia

Firma konsultingowa z Rumunii PYTHIA INTERNATIONAL planuje projekt, poszukując potencjalnych partnerów do realizacji szeregu zdań związanych z podniesieniem świadomości w zakresie konieczności stosowania technik informacyjno – komunikacyjnych (ICT) przez pracodawców i pracowników. Planuje szereg zadań w tym zakresie, m.in. badania i analizy, staże, wizyty studyjne, program wymiany pracowników, warsztaty, konferencje, seminaria. Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączonej poniżej fiszce.

 Dokument do pobrania

29.11.2011

Partner do projektu poszukiwany - Szwecja

Związek szwedzkich firm Östhammar realizujący projekt, ukierunkowany na wsparcie 700 pracowników z 211 firm reprezentujących różne branże, poszukuje partnera/partnerów do projektu. Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączonej poniżej fiszce.

 Dokument do pobrania

W celu uzyskania szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt z p. Kirsi Mikkonen
Address: Tornvillan, Östhammar, Sweden
Phone: +46 730 – 69 99 09
E-mail: kirsi.mikkonen@projektforetagslyftet.se
Web: www.projektforetagslyftet.se

29.11.2011

Partner do projektu poszukiwany – Flandria

Izba Handlowa z Flandrii poszukuje partnera do projektu. Projekt dotyczy rozwijania wzajemnej współpracy, wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń  pomiędzy młodymi przedsiębiorcami w Europie i w tym celu stworzenia wspólnej europejskiej platformy. Głównymi działaniami w projekcie będą: szkolenia, pomoc w tworzeniu inicjatyw wspierających młodych przedsiębiorców i dla ograniczonej liczby przedsiębiorców pomoc w ich pierwszych krokach na rynku, misje biznesowe pozwalającą na wymianę informacji pomiędzy regionami partnerskimi.  Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączonej poniżej fiszce.
 
 Dokument do pobrania
 
W celu uzyskania szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Barbara Geschier
Pres.Kennedylaan 9A, 8500Kortrijk, Belgium
0032 (0)56 26 13 92
Barbara.geschier@voka.be
www.voka.be

10.11.2011

Partnerzy do projektów poszukiwani – Szwecja

Szwedzka organizacja Dalawux poszukuje partnerów do współpracy międzynarodowej w projektach. Projekty dotyczą edukacji i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz mają zróżnicowane grupy docelowe, w tym bezrobotnych i  osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach publicznych (w tym w Publicznych Służbach Zatrudnienia) takich jak dyrektorzy szkół, nauczyciele, doradcy zawodowi czy edukacyjni.
 
Szczegółowe opisy projektów znajdują się w załączonych poniżej fiszkach:
 
 
 Dokument do pobrania
 
Dokument do pobrania
 
Dokument do pobrania
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z P. Kerstin Littke  kerstin.littke@dalawux.se (przypadku projektów Dalakompetens oraz 3M - Matching, Motor, Middle-agent) oraz P. Jennie Fredriksson jennie.fredriksson@dalalyft.se (w przypadku projektu Dalalyft).
 

02.11.2011

Partner do projektu poszukiwany – Rumunia

Organizacja z Rumuni S.C. LUANLI COM S.R.L. poszukuje partnerów do współpracy ponadnarodowej w projekcie. Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączonej poniżej fiszce.

 Dokument do pobrania

W celu uzyskania szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Claudia Morosanu

Claudia Morosanu
Şcheia Village, Aleea Morii, Nr. 135,
Suceava County,
0040230519303, 0040742950316,
office@luanli.com.ro, www.luanli.com.ro

24.10.2011

Partner do projektu poszukiwany – Flandria

Organizacja VVSG (Association of Flemish Cities and Municipalities) – instytucja parasolowa dla gmin z Flandrii poszukuje partnerów do współpracy ponadnarodowej. Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączonej poniżej fiszce.

 Dokument do pobrania

W celu uzyskania szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Ann Jughmans

Ann Jughmans
Paviljoenstraat9, 1030 Brussel
0032 2211.56.42
Ann.Jughmans@vvsg.be
www.vvsg.be

07.10.2011

Partnerzy do trzech projektów poszukiwani – Szwecja

Informujemy, że szwedzka instytucja Swedish Social Insurance Agency poszukuje partnerów ponadnarodowych do współpracy. Poniżej prezentujemy fiszki trzech projektów, których rozpoczęcie planowane jest na styczeń 2012.

Dokument do pobrania

Dokument do pobrania

Dokument do pobrania

Zachęcamy zainteresowane instytucje do współpracy. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z:
P. Stefan Mörk
+46 10 116 36 30,
stefan.mork@forsakringskassan.se

19.09.2011

Partner do projektu poszukiwany – Hiszpania

Hiszpańska Fundacja GOF, zajmująca się przygotowaniem oraz realizacją projektów ponadnarodowych finansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS i innych źródeł, zainteresowana jest nawiązaniem współpracy z podmiotami z Polski, w celu wspólnego aplikowania o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez instytucje w Polsce. Obszary tematyczne w jakich Fundacja pragnie nawiązać współpracę to głównie edukacja, dokształcanie oraz pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Więcej informacji na temat działalności Fundacji na stronie www.gof.es.

Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Elżbietą Bryniarską pod adresem e-mail: ela.bryniarska@fundaciongof.org.

19.09.2011

Partner do projektu poszukiwany - Rumunia

Informujemy, że instytucja ALMA-RO z Rumuni poszukuje partnerów ponadnarodowych do współpracy w naszym kraju. Zgodnie z fiszką projektową instytucja ta chciałaby realizować projekt skierowany do młodych ludzi i w sposób ukierunkowany i profesjonalny pomóc tej grupie docelowej poprzez wypracowanie wspólnych rozwiązań. Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączonej poniżej fiszce.

Dokument do pobrania

W celu uzyskania szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Elizą Teodorescu

Eliza Teodorescu
Director Executiv
Asociatia ALMA-RO
Str. Armand Calinescu nr. 7, et. 5, ap. 20, sector 2, Bucuresti, Romania
Tel.: 021 3143960
Fax: 031 8166572
E-mail: eliza@alma-ro.ngo.ro
Web: alma-ro.ngo.ro

09.09.2011

Partner do projektu poszukiwany – Czechy

Czeska firma szkoleniowo-doradcza Petr Otáhal, s. r. o. poszukuje Partnerów Ponadnarodowych z Polski do współpracy w ramach projektu mającego na celu m.in. wymianę doświadczeń w zakresie edukacji osób dorosłych oraz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (długotrwale bezrobotnych, osób poniżej 25 i powyżej 50 roku życia, innych).

Poniżej przedstawiamy fiszkę w języku angielskim, opisującą założenia projektowe.
  Dokument do pobrania

Zachęcamy zainteresowane instytucje do współpracy. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Petrą Chromcakovą.

Petr Otáhal, s. r. o.
Address: Jiraskova 490, 738 01 Frydek-Mistek, Czech republic
Phone: +420 737 325 782
E-mail: petra@petrotahal.cz

22.08.2011

Projektodawca z Rumunii zainteresowany współpracą z polskimi projektami

Instytucja National Institute for Research and Development in Electrical Engineering ICPE-CA z Rumunii, prowadząca działania w sferze elektrotechniki, jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z polskimi projektodawcami. Założeniem projektu jest wsparcie młodzieży uczącej się i studentów w zdobyciu doświadczenia na polu badawczym (praca w laboratorium badawczym).

Poniżej przedstawiamy fiszkę w języku angielskim, opisującą założenia projektowe:
  Dokument do pobrania
Zachęcamy zainteresowane instytucje do współpracy. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Gabrielą Iosif.

04.08.2011

Projektodawca z Rumunii zainteresowany współpracą z polskimi projektami

Instytucja OBM.RO z Rumunii jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z polskimi projektodawcami. Jest to firma prywatna, zajmująca się konsultingiem w zakresie zarządzania i finansów dla przedsiębiorstw. Wsparcie konsultingowe, jak i szkoleniowe, kierowane jest przede wszystkim do prywatnych przedsiębiorców nie będących menadżerami finansowymi.

Poniżej przedstawiamy fiszkę w języku angielskim, opisująca założenia projektowe
Dokument do pobrania

Zachęcamy zainteresowane instytucje do współpracy. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Panem Adrianem Mitirita

01.08.2011

Partner do projektu poszukiwany - Litwa

Litewska organizacja European Humanities University przygotowuje do realizacji projekt w trójkącie Polska - Litwa - Białoruś, skierowany do osób starszych, którego rozpoczęcie planowane jest na początek 2012r. Celem projektu jest stworzenie nowej regionalnej wizji dla starzejącego się społeczeństwa i wypracowanie konkretnych rekomendacji w tym zakresie (edukacja, polityka społeczno-edukacyjna). Nacisk zostanie położony na kwestie uczenia się przez całe życie i czynnego uczestniczenia osób starszych w ekonomii opartej na wiedzy.

Poniżej przedstawiamy fiszkę w języku angielskim, opisującą założenia projektowe:

Dokument do pobrania

Zachęcamy zainteresowane instytucje do współpracy. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Panem Igorem Ivenkov

European Humanities University
Address: Tauro str. 12, LT-01114 Vilnius, Lithuania
Phone: +3705 2639650,
Fax: +3705 2639651,
e-mail: projects@ehu.lt,
Website: www.ehu.lt

19.07.2011

Partner do projektu poszukiwany - Litwa

Litewska organizacja Ltd “IREC Baltic” przygotowuje się do realizacji projektu: „Increase awareness of external and internal agricultural sector opportunities”, skierowanego do osób zatrudnionych w obszarze rolnictwa, samozatrudnionych oraz pracujących w szczególnie trudnych warunkach. Rozpoczęcie projektu planowane jest na luty 2012 r.

Poniżej przedstawiamy fiszkę w języku angielskim, opisującą założenia projektowe:

Dokument do pobrania

Zachęcamy zainteresowane instytucje do współpracy. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem organizacji:

Sarunas Breive

Address: Jankiskiu str. 43A, Vilnius

Phone: +370 68514519

E-mail: irec.sarunas@gmail.com

Website: info@irec.lt

14.07.2011

Partner do projektu poszukiwany - Litwa

Litewska organizacja European Social Enterpreneurship and Innovative Studies Institute przygotowuje do realizacji projekt w obszarze edukacji, skierowany do osób niezatrudnionych, nieaktywnych jak i aktywnych zawodowo. Rozpoczęcie projektu planowane jest na luty 2012 r.

Poniżej przedstawiamy fiszkę w języku angielskim, opisującą założenia projektowe:

 Dokument do pobrania

Zachęcamy zainteresowane instytucje do współpracy. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Simoną Savickien

European Social Enterpreneurship and Innovative Studies Institute

Adress: Liepų g. 54, Klaipėda, LT-92106

Phone: +370 62095401

E-mail: office@europe-institute.com

Website: http://europe-institute.com

11.07.2011

Partner włoski zainteresowany nawiązaniem współpracy z polskimi projektodawcami

Firma Eurocultura, założona w 1987r, jest organizacją non-profit o charakterze badawczym, szkoleniowym i doradczym. Mieści się w Vicenza, region Veneto (płn.–wsch. część Włoch, około 60 km od Wenecji). Jest to region bardzo prężnie działający, silny ekonomicznie, charakteryzujący się dużym eksportem i niską stopą bezrobocia. W samej Vincenza jest blisko 70.000 MiŚP, obejmujących praktycznie wszystkie sektory gospodarki.

Od 1995 Eurocultura realizuje zadania w ramach Programu mobilności Leonardo da Vinci i Erasmus, we współpracy z publicznymi i prywatnymi partnerami z wielu krajów (Niemiec, Portugalii, Grecji, Austrii, Norwegii). Rocznie przyjmuje ponad 150 stażystów. Dany program trwa od 3 do 26 tygodni w ramach, których zapewniane są następujące usługi:

 • kurs języka włoskiego
 • miejsce pracy
 • zakwaterowanie u rodzin z własnym wyżywieniem lub wynajmowanie pokoju (pojedyncze lub podwójne, gdzie mieszka się z inną osobą)
 • program społeczno – kulturalny (wizyty do Vicenzy, Wenecji, Werony, Padwy, wykłady na tematy społeczno – ekonomiczne i polityczne, np. rynek pracy we Włoszech, jak pisać włoski życiorys – uzgodnione z organizacją wysyłająca stażystów
 • zapewnienie pomocy dla szkolących się
 • monitoring i wizyty w przedsiębiorstwach
 • certyfikacja językowa i z miejsca pracy.

Głównym celem staży jest nabycie doświadczenia zawodowego oraz społeczna integracja z codziennym środowiskiem włoskim. Eurocultura współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami w ramach wielu różnorodnych profesji, obejmuje także absolwentów studiów. Co więcej, około 30% stażystów kończących program otrzymuje propozycję pracy po zakończeniu stażu.

Eurocultura współpracuje także, w ramach programu Leonardo VETPRO, w temacie „VET we Włoszech” badającym zmiany demograficzne oraz ich wpływ na rynek pracy, a także zajmuje się zagadnieniem energii odnawialnej.

Poniżej krótka prezentacja po angielsku na temat działalności firmy.

 Dokument do pobrania

Więcej informacji można również znaleźć na stronie internetowej www.eurocultura.it.

Kontakt i dodatkowe informacje:

Pan Alessandra NOVELLO

Incoming Manager

EUROCULTURA

Via del Mercato Nuovo 44G

36100 Vicenza (Italy)

tel. (+39) 0444 96 47 70

fax (+39) 0444 960129

stage@eurocultura.it

www.eurocultura.it

07.07.2011

Partner do projektu poszukiwany - Bułgaria

Bułgarskie Centrum Szkoleniowe dla Firm (BULGARIAN CENTRE OF TRAINING FIRMS) przygotowuje do realizacji projekt pt. „Studencka Akademia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR). Rozpoczęcie projektu planowane jest na październik/listopad 2011r., a okres realizacji współpracy ponadnarodowej zaplanowano pomiędzy majem 2012 a czerwcem 2013r. Działania projektowe skierowane są do osób nieaktywnych zawodowo, przede wszystkim do osób poniżej 25 roku życia oraz administracji np. Publicznych Służb Zatrudnienia, instytucji szkoleniowych

i edukacyjnych. Podstawowym problemem do rozwiązania we współpracy ponadnarodowej, jaki stawiają sobie projektodawcy, jest brak programów szkoleniowo- edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców i ich personelu oraz potrzeba wymiany praktycznych doświadczeń w zakresie rozwijania CSR.

Celem bezpośrednim projektu jest budowanie na wczesnych etapach świadomości w zakresie CSR, wymiana idei i doświadczeń oraz zachęcanie do szerszej współpracy ponadnarodowej w tym obszarze, tworzenie wspólnych ponadnarodowych projektów dla uświadomienia roli i znaczenia CSR wśród młodych przedsiębiorców.

Główne działania projektowe będą dotyczyć: prowadzenia badań i analiz w tym zakresie, organizacji seminariów, warsztatów i konferencji, przygotowywania raportów i publikacji, adaptacji rozwiązań 
z innych krajów, wizyt studyjnych, wymian studenckich oraz poszukiwania nowych rozwiązań. Dzięki tym działaniom projekt zakłada powstanie szeregu nowych projektów realizowanych przez młode osoby, rozwój współpracy ponadnarodowej pomiędzy tą grupą docelową, przygotowanie publikacji dobrych praktyk, opracowanie i wydanie tzw. „pakietu startowego” dla każdego z uczestniczących 
w projekcie krajów, a także udział w Międzynarodowych Targach Firm Szkoleniowych w Plovdiv, stanowiącym doskonałą międzynarodową promocję także dla młodych przedsiębiorców.

Poniżej przedstawiamy fiszkę w języku angielskim, opisującą powyższe założenia projektowe.

 Dokument do pobrania

Zachęcamy zainteresowane instytucje do współpracy. W celu dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Iriną Dobrianovą:

BULGARIAN CENTRE OF TRAINING FIRMS
1421 Sofia, Bulgaria
1 Rozova Dolina str., POB 50
tel: +359 2 963 2272
buct@buct.org
www.buct.org

05.07.2011

Projekt z Flandrii poszukuje partnera

Informujemy, że partnerzy z Flandrii planują realizację projektu we współpracy ponadnarodowej w ramach EFS dotyczącego mentoringu kobiet, które rozpoczynają własną działalność gospodarczą
Projekt obejmuje dwa główne tematy:
- mentoring i coaching skierowany do kobiet rozpoczynających swoją działalność gospodarczą w okresie roku od jej rozpoczęcia
- rozwój efektywnej metodologii w zakresie coachiongu i mentoringu, która mogłaby być wykorzystana przez partnera ponandarodowego
Nacisk w projekcie zostanie połozony także na nowych przedsiębiorców wśród kobiet z mniejszości narodowych oraz z Europy Wschodniej i Federacji Rosyjskiej. Początek projektu: nie później niż 1 stycznia 2012r. Projekt będzie przebiegał w III fazach:
- Faza I (maks. 6 miesięcy): (europejska) badanie potrzeb i problemów jakie napotykają kobiety w pierwszym roku po rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz badanie możliwych metodologii w zakresie coachingu and mentoringu
- Faza II: rozwój i wdrożenie ponadnarodowej metodologii ukierunkowanej na stworzenie efektywnego programu coachingu and mentoringu
- Faza III (maks. 6 miesięcy): upowszechnianie i mainstreaming rezultatów projektu

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Panem Antonio Georgopalis, mail: antonio.georgopalis@esf.vlaanderen.be

Poszukiwani partnerzy z Polski do współpracy ze szwedzkimi gminami

Uprzejmie informujemy, że dwie gminy szwedzkie – Osby oraz Perstorp - planują realizację dużych projektów w celu przeprowadzenia zmian organizacyjno-rozwojowych w gminach, m.in. poprzez działania w dziedzinie kultury, zmiany w sposobie zarządzania oraz poprzez rozwój umiejętności, które usprawnią ich funkcjonowanie oraz sprawią, iż będą one miejscami atrakcyjnymi do pracy i życia.

Szwedzkie gminy pragną nawiązać współpracę z podmiotami z Polski, które planują bądź przeszły zmiany organizacyjne w podobnym zakresie.

Poniżej przedstawiamy krótkie opisy planowanych działań – dwie fiszki projektowe.

 Dokument do pobrania (Gmina Osby)

 Dokument do pobrania (Gmina Perstorp)

Polskie podmioty zainteresowane współpracą w powyższym zakresie, prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielami Szwecji, na adresy wskazane w załączonych fiszkach. Prosimy o przekazywanie zgłoszeń do wiadomości następujących osób: Sara.Wanther@skane.se oraz beata.rybicka-dominiak@cpe.gov.pl

Zachęcamy Państwa do współpracy ze Szwecją!

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Panią Beatą Rybicką-Dominiak, tel.: 022 378 31 68, e-mail: beata.rybicka-dominiak@cpe.gov.pl.

Instytucja hiszpańska poszukuje partnera do projektu

Instytucja z regionu Andaluzji, Departament Badań i Projektów Europejskich, poszukuje partnerów do współpracy – więcej informacji

Poszukiwany partner do projektu

Lider projektu pt.”Rozwój modularnej koncepcji nawiązania stosunków handlowych między Turyngią a Polską” w Turyngii poszukuje partnerów do współpracy w Polsce.

Celem projektu jest poprawa stosunków handlowych między Turyngią a Polską, która ma zostać osiągnięta poprzez opracowanie nowej koncepcji współpracy i nawiązania kontaktów handlowych między małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz dzięki aktywnemu udziałowi partnerów z obu krajów w realizacji jej założeń.

Planowany okres współpracy to około 15 miesięcy (od września 2011 do grudnia 2012, lub o ile możliwe to nawet wcześniej).

Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe lidera projektu znajdują się w załączonym opisie projektu.

http://efs.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/icons/doc.gif Dokument do pobrania

Organizacja pozarządowa z Litwy VSA Lithuania "Guboja" poszukuje partnerów do projektu ponadnarodowego pt. „Integracja na rynku pracy osób z upośledzeniem umysłowym poprzez ich udział w narodowej „Orkiestrze Kolorowej Muzyki”

Litewska organizacja pozarządowa o nazwie VSA Lithuania "Guboja" z Wilna planuje realizację dwuletniego projektu pt. „Integracja na rynku pracy osób z upośledzeniem umysłowym poprzez ich udział w krajowej „Orkiestrze Kolorowej Muzyki”” (ang. tytuł: “People with mental disabilities integration into work market through participation in national Colour Music Orchestra“. Projekt będzie dotyczył integracji na rynku pracy osób umysłowo niepełnosprawnych, zagrożonych ryzykiem socjalnym i wykluczeniem społecznym. Termin rozpoczęcia planowany jest na październik 2011 r. Jest to projekt z 6 miesięcznym komponentem ponadnarodowym, obejmującym następujące grupy docelowe: bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, osoby uczące się oraz pracujące, w tym pracowników administracji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, rolników, samozatrudnionych, itp.

Organizacja VSA Lithuania "Guboja" istniej od 1992 r. Jest członkiem międzynarodowej organizacji pod nazwą International VSA Arts oraz Lithuanian Social Welfare Association. Celem jej jest pomoc młodym i dorosłym osobom z upośledzeniem umysłowym w rozwijaniu relacji międzyludzkich i praktycznych zdolności, tak, aby ich życie było szczęśliwsze i bardziej interesujące, co spowoduje, iż proces integracji i adaptacji społecznej będzie przebiegać szybciej i efektywniej.

VSA Lithuania "Guboja" oferuje dla tych osób program promujący i pokazujący możliwość samowystarczalnego i bardziej niezależnego życia. Poprzez programy muzyczne, sztukę pokazową, przedstawienia, czy literaturę ich uczestnicy są wprowadzani w alternatywne sposoby widzenia i odbierania otaczającego ich świata. Każdego roku od 2000 do 4000 takich osób (w tym 1500 osób młodych) bierze udział w tego typu projektach.

W 1998 r. VSA Lithuania "Guboja" utworzyła “Narodową Litewską Orkiestrę Kolorowej Muzyki”, w której 60 osób (z czego 45 młodych osób) jest upośledzona. Grają oni w oparciu o metodę zwaną edukacją poprzez kolory (zastosowanie kolorów zamiast standardowych zapisów muzycznych, co znacznie ułatwia naukę gry takim osobom). Orkiestra ta wystawia 10-25 kulturalnych i edukacyjnych “eventów” każdego roku. Są to koncerty, warsztaty, obozy muzyczne, festiwale, itp. odbywające się w całym kraju. Występy mają miejsce także za granicą (Holandia, Niemcy, Polska, Węgry, Łotwa, itd.).

Obecnie VSA Lithuania „Guboja“ przygotowuje nowy projekt pod podanym powyżej tytułem. Jego celem jest przygotowanie personelu technicznego i wspierającego do aktywnej pracy z orkiestrą. Będą to przede wszystkim ludzie upośledzeni umysłowo. Obecnie są problemy ze znalezieniem nauczycieli na Litwie, którzy mogliby prowadzić kursy udoskonalające dla specjalistów pracujących w projekcie. Kursy te miałyby dostarczać odpowiedniej wiedzy dotyczącej metod jakie należy zastosować przy pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, aby w sposób najbardziej efektywny je integrować. W ramach projektu w 2012r planuje się zorganizowanie w jednym z krajów unijnych kursów podnoszących te kwalifikacje lub zaproszenie specjalistów z danego kraju na Litwę. W efekcie tych kursów przeszkoleni specjaliści powinni osiągnąć lepsze rezultaty w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, co skutkować będzie większą liczbą osób zintegrowanych na rynku pracy. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest proponowana współpraca ponadnarodowa.

W przypadku dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panią: Viktorija Vitaitė (E-mail:viktorija@guboja.lt ). W załączeniu również fiszka projektowa w języku angielskim.

Fiszka projektowa -  Dokument do pobrania

Baza Potencjalnych Projektodawców / Partnerów - Projekty Innowacyjne i Ponadnarodowe POKL

Publikujemy bazę stworzoną podczas rekrutacji na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że baza zawiera dane wyłącznie tych instytucji, które w formularzu zgłoszeniowym wyraziły zgodę na przetwarzanie danych i ich upublicznienie. W związku z tym opublikowana baza nie obejmuje wszystkich podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie realizacją projektów innowacyjnych i/lub ponadnarodowych.

Wszystkich, którzy chcieliby znaleźć się w bazie potencjalnych projektodawców i partnerów zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza oraz zaznaczenie wymaganej odpowiedzi dotyczącej zgody na przetwarzanie danych. W przeciwnym wypadku, Państwa dane nie będą mogły być opublikowane.

 

Formularz zgłoszeniowy – baza partnerów i potencjalnych projektodawców – projekty innowacyjne i ponadnarodowe PO KL
 Dokument do pobrania

Baza partnerów i potencjalnych projektodawców – projekty innowacyjne i ponadnarodowe PO KL
 Dokument do pobrania

Ogłoszenie o naborze uczestników na II Ponadnarodowe Forum Partnerskie

Krajowa Instytucja Wspomagająca ogłasza nabór uczestników na II Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum odbędzie na przełomie I i II kwartału br., w Warszawie. Celem Forum jest stworzenie możliwości zawiązania partnerstw projektowych, do projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu oprócz instytucji polskich wezmą udział projektodawcy ze Szwecji, Finlandii oraz Niemiec (prawdopodobnie region Turyngii) i Litwy. Udział poszczególnych krajów może jeszcze podlegać pewnym modyfikacjom, niemniej przewidujemy, że na Forum będzie reprezentowanych w sumie ok. 85 instytucji, w tym ok. 40 z Polski i 45 z zagranicy.

Warunki naboru:

W Forum mogą wziąć udział zarówno podmioty:

 • realizujące projekty w ramach PO KL, chcące rozszerzyć je o komponent ponadnarodowy (przed złożeniem zgłoszenia proponujemy sprawdzenie z IP/IP2 możliwość rozszerzenia projektu o komponent)
 • podmioty o przyznanym dofinansowaniu, ale bez podpisanej umowy
 • podmioty planujące składanie wniosku w 2011 r.

Wstępny zakres obszarów tematycznych na Forum został określony na podstawie tematów konkursów ogłoszonych u partnerów ponadnarodowych i dotyczy między innymi:

 • Adaptacyjność, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników, pracodawców i przedsiębiorstw
 • Modernizacja instytucji rynku pracy
 • Integracja społeczna
 • Tworzenie sieci krajowych i ponadnarodowych na rzecz zapewnienia wsparcia w zakresie zapotrzebowania na siłę roboczą, mobilność siły roboczej
 • Zarządzanie wiedzą, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji MŚP

Należy podkreślić, że nie jest to zamknięta lista obszarów i tematów. Stąd też gorąco zachęcamy Państwa do przesyłania fiszek projektowych nawet jeśli w chwili obecnej dany projekt nie wpisuje się bezpośrednio w w/w tematy. Wszystkie fiszki projektowe będą gromadzone w bazie danych Krajowej Instytucji Wspomagającej i analizowane, dając możliwość znalezienia partnera nie tylko podczas planowanego Forum.

O zakwalifikowaniu instytucji do uczestnictwa w Forum będzie decydować dopasowanie do fiszek partnerów ponadnarodowych, które spływają równolegle oraz kolejność zgłoszeń. Ze względów logistycznych, po zakończeniu rekrutacji i stworzeniu listy uczestników Forum, zostanie stworzona lista rezerwowa. W razie rezygnacji z uczestnictwa w Forum któregoś z uczestników, na jego miejsce zostanie przyjęta kolejna instytucja z listy rezerwowej.

W celu zgłoszenia proszę wypełnić po angielsku załączoną fiszkę i przesłać ją do dnia
1 marca br
., na adres: maciej.zmyslowski@cpe.gov.pl

Dokument do pobrania ( fiszka)

Uwaga:
Językiem Forum będzie język angielski. Każda zakwalifikowana instytucji może delegować na Forum tylko jedną osobą. Przesłane do nas fiszki zostaną upublicznione na naszym portalu, zarówno fiszki instytucji zakwalifikowanych (z propozycją doboru partnerów do rozmów), jak i znajdujących się na liście rezerwowej (w części portalu poświęconej szukaniu partnerów ponadnarodowych). Przesłanie fiszki jest rozumiane jako zgoda na jej upublicznienie. Podkreślamy również, że Krajowa Instytucja Wspomagająca, będzie wspierać danego beneficjenta w poszukiwaniu partnerów.

1.10.2010 Ogłoszenie konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu VIII PO KL

W dniu 1 października br. ogłoszony został konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu VIII PO KL — więcej informacji