Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

14.08.2013 Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Działania 9.5 (Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje dwa spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.5/A/13 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Spotkania odbędą się we Wrocławiu:

· 28 sierpnia br. (śr) - sala konferencyjna nr 510 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 - budynek przychodni WZSOZ, V piętro,

· 3 września br. (wt) – sala konferencyjna nr 510 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 - budynek przychodni WZSOZ, V piętro,

Na spotkaniach omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów,

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS,

· usługi świadczone przez Regionalne Ośrodki EFS.

Program spotkania Pobierz

Spotkania informacyjne dedykowane są w szczególności:

- przedstawicielom podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektu, wskazanych w znowelizowanym Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL 2007-2013:

· organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

· Lokalne Grupy Działania,

- przedstawicielom podmiotów uprawnionych do nawiązania partnerstwa w ramach projektu, w tym przedstawicielom jednostki/-ek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego lub ich jednostki/-ek organizacyjnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza dostępnego w zakładce Szkolenia i konferencje w nieprzekraczalnym terminie do:

· 23 sierpnia br. (spotkanie w dn. 28 sierpnia br.),

· 28 sierpnia br. (spotkanie w dn. 3 września br.).

Liczba miejsc jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 26-27 sierpnia br. (dla uczestników spotkania w dn. 28 sierpnia) oraz 29-30 sierpnia br. (dla uczestników spotkania w dn. 3 września).

W przypadku dużego zainteresowania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursu nr I/9.5/A/13, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia pytań i przesłanie go na adres: promocja.efs@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia br. (dla uczestników spotkania w dn. 28 sierpnia) oraz do 28 sierpnia br. (dla uczestników spotkania w dn. 3 września).

Formularz zgłoszenia pytań Pobierz

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniach, zostaną one opublikowane w terminie późniejszym na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.


<- Wstecz do: Aktualności