Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

20.08.2013 Ogłoszenie konkursu zamkniętego I/9.1.1/A/13

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłasza konkurs zamknięty nr: I/9.1.1/A/13 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, obejmujące:

- Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmujące (1):

- tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego1) w gminach z terenu województwa o  najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej,2  (a) - projekty konkursowe
- wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy (b) - projekty konkursowe

Możliwe jest realizowanie projektu dotyczącego tylko typu 1a, tylko typu 1b lub obu typów (1a i 1b) łącznie.
Dofinansowanie mogą uzyskać jedynie projekty realizowane przez organy prowadzące przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego, jako liderów lub partnerów projektu, którzy są zobowiązani przedstawić deklarację zapewnienia funkcjonowania ośrodka przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 02.09.2013 r. do 02.10.2013 r.

kurierem lub pocztą:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,

osobiście:


w Punkcie informacyjnym i naboru wniosków PO KL
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu – parter, pokój nr 0004
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa, na podstawie której należy przygotować wnioski o dofinansowanie projektu, są dostępne na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.
Alokacja środków publicznych w ramach konkursu wynosi
10 000 000,00 PLN 3
przy czym kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi nie więcej niż
10 000 000,00 PLN

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie informacyjnym i naboru wniosków PO KLUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich przy ul. Mazowieckiej 17,  50-412 Wrocław parter, pokój nr 0004 nr tel.: 071 776 96 17,  071 776 96 03, 071 776 95 51 e-mail: promocja.efs@dolnyslask.pl

 

1 W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.)
2 W przypadku konkursów ogłoszonych do dnia wejścia w życie zmienionej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL tworzenie przedszkoli możliwe jest wyłącznie na terenie 30% gmin z województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Podtyp operacji stosuje się do konkursów ogłoszonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL – tj. do niniejszego konkursu.
3 Kwota stanowi alokację finansową środków publicznych na konkurs.  Alokacja finansowa obejmuje środki z budżetu środków europejskich, w części odpowiadającej finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżet krajowy w ramach limitu wydatków poszczególnych dysponentów, w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu (15%). Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie projektu jest zobowiązany do zapewnienia współfinansowania ze środków publicznych lub prywatnych w wysokości 15% wartości projektu, co oznacza, że dofinansowanie wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Każdy z wnioskodawców jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. 10 000 000 PLN to maksymalna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, możliwa w przypadku, jeśli w konkursie zostaną wyłonione tylko i wyłącznie projekty wnoszące wkłady własne ze środków prywatnych. Minimalna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 500 000 PLN i jest możliwa w przypadku, jeśli w konkursie zostaną wyłonione tylko i wyłącznie projekty wnoszące wkłady własne ze środków publicznych (wówczas pozostałe 1 500 000 PLN zostanie wniesione ze środków publicznych jako wkłady własne). Alokacja zawiera rezerwę finansową w wysokości 5% wartości alokacji konkursu, tj. 500 000 PLN, z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów oraz 5% wartości alokacji konkursu z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez wnioskodawców, tj. 500 000 PLN. Mając na uwadze fakt, iż alokacja w ramach Programu określona jest w euro, instytucja organizująca konkurs zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu walutowego.

 

 Dokumentacja konkursowa

 Załączniki  


<- Wstecz do: Aktualności