Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

22.08.2013 Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Podziałania 9.1.2 (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje dwa spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu nr II/9.1.2/B/13 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zwracamy Państwa uwagę na obowiązujące w konkursie kryterium dostępu nr 4: „Projekt jest skierowany do szkół i/lub placówek oświatowych z województwa dolnośląskiego, które nie były, nie są i nie będą objęte wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.1.2 w trybie systemowym (kryterium nie dotyczy projektów realizowanych w ramach indywidualizacji nauczania klas I-III) oraz wyłonionych w trybie konkursowym” oraz kryterium nr 7: „Projekt zakłada realizację programów rozwojowych wyłącznie w szkołach/szkole i/lub placówkach oświatowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich (rozumianych jako tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz części wiejskie (leżące poza miastem) gmin miejsko – wiejskich).”

Spotkania odbędą się:

· 10 września br. (wt) we Wrocławiu (sala konferencyjna nr 510 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 - budynek przychodni WZSOZ, V piętro),

· 12 września br. (czw) w Legnicy (Hotel Sękowski, ul. Gliwicka 15).

Na spotkaniach omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów,

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS,

· usługi świadczone przez Regionalne Ośrodki EFS.

Program spotkania  Pobierz

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego pn.: SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH PROJEKTODAWCÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2, dostępnego w zakładce Szkolenia i konferencje, w terminie do 4 września br.

Liczba miejsc jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 5-6 września br.

W przypadku dużego zainteresowania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursu nr II/9.1.2/B/13, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych, prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszenia pytań i przesłanie go na adres: promocja.efs@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 września br.

Formularz zgłoszenia pytań  Pobierz

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniach, zostaną one opublikowane w terminie późniejszym na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.


<- Wstecz do: Aktualności