Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

26.08.2013 Wznowienie konkursu otwartego nr I/9.5/A/13

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wznawia konkurs otwarty  nr: I/9.5/A/13 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, obejmujące:

Projekty skierowane do obszarów wiejskich realizujące typy operacji określone dla Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2.

Wnioski o dofinansowanie projektu można ponownie składać od 02.09.2013 r. do 31.12.2013 r.*

kurierem lub pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław

lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
w Punkcie informacyjnym i naboru wniosków PO KL
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu – parter, pokój nr 0004

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.

O dofinansowanie projektu mogą występować:
• Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
• Lokalne Grupy Działania

Wsparcie zostanie skierowane do gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa, na podstawie której należy przygotować wnioski o dofinansowanie projektu, są dostępne na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi
5 000 000,00 PLN **
Na dzień ponownego ogłoszenia naboru wniosków w ramach zawieszonego uprzednio konkursu, tj. na dzień 26 sierpnia 2013 r., dostępna wartość środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi co najmniej 567 760,00 PLN** i może ulec zwiększeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Punkcie informacyjnym i naboru wniosków PO KL
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
przy ul. Mazowieckiej 17,  50-412 Wrocław
parter, pokój nr 0004
nr tel.: 71 776 96 17,  71 776 96 03, 71 776 95 51
e-mail:
promocja.efs@dolnyslask.pl

* Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu, na zasadach określonych w Dokumentacji konkursowej.
**Kwota stanowi alokację finansową środków publicznych na konkurs.  Alokacja finansowa obejmuje środki z budżetu środków europejskich, w części odpowiadającej finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżet krajowy w ramach limitu wydatków poszczególnych dysponentów, w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu (15%). Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie projektu nieobjętego pomocą publiczną nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu, co oznacza, że dofinansowanie może wynosić do 100% wydatków kwalifikowalnych projektu, chyba że ubiega się o premię punktową za spełnienie kryterium strategicznego. W takim przypadku zobligowany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu. Na dzień ponownego ogłoszenia naboru wniosków w ramach zawieszonego uprzednio konkursu dostępna wartość środków wynosi 567 760,00 PLN (kwota może ulec zwiększeniu) i jest to kwota środków publicznych przeznaczona na dofinansowanie projektów, w przypadku, jeśli żaden z wnioskodawców nie będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego ze środków publicznych. Minimalna kwota środków publicznych przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 510 984 PLN i jest możliwa w przypadku, jeśli w konkursie zostaną wyłonione tylko i wyłącznie projekty wnoszące wkłady własne ze środków publicznych (wówczas pozostałe 56 776 PLN zostanie wniesione ze środków publicznych jako wkłady własne). Alokacja zawiera rezerwę finansową w wysokości 5% pierwotnej alokacji konkursu tj. 250 000 PLN z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów oraz 5% pierwotnej alokacji konkursu z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez wnioskodawców tj. 250 000 PLN. Niewykorzystane kwoty rezerw zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów rekomendowanych do dofinansowania w konkursie. Mając na uwadze fakt, iż alokacja w ramach Programu określona jest w euro, instytucja organizująca konkurs zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu walutowego.

 Dokumentacja konkursowa  
 Załączniki


<- Wstecz do: Aktualności