Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

26.08.2013 KONSULTACJE SPOŁECZNE PIERWSZEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015

Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, że przystąpiła do prac nad Planami działania na lata 2014-2015 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim.

Poniżej zamieszczamy ich zakres merytoryczny, wskazujący priorytetowe kierunki wsparcia oraz wstępne założenia dot. szczegółowych kryteriów wyboru projektów*.

Jednocześnie należy wskazać, że w najbliższych dwóch latach nie planuje się uruchamiania naborów w ramach Priorytetu VIII PO KL.

Tutejsza IP oczekuje na wszelkie sugestie i propozycje, które Państwa zdaniem wymagałyby uwzględnienia w Planach działania na lata 2014-2015.

Prosimy o przesyłanie propozycji oraz uwag dotyczących szczegółowych kryteriów wyboru projektów drogą elektroniczną na adres strategia.efs@umwd.pl, w terminie do 6 września br., wyłącznie na załączonym Formularzu zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych do Planów działania na lata 2014-2015 w ramach PO KL - województwo dolnośląskie.

Ponadto, w ramach konsultacji społecznych projektu Planów działania na lata 2014-2015 IP PO KL zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie organizowane w dniu 9 września br., w godzinach od 10.00 do 14.30 do sali nr 4023 w budynku przy ulicy Mazowieckiej 17 we Wrocławiu.

Pierwsza część spotkania (w godz. 10.00-11.30) poświęcona będzie obszarowi zatrudnienia i adaptacyjności, druga (11.30-13.00) integracji społecznej, ostatnia (13.00–14.30) edukacji.

W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w powyższym spotkaniu zwracam się z prośbą o nadesłanie informacji potwierdzającej Państwa obecność, zawierającej dane: imię i nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz nazwę instytucji, którą uczestnik reprezentuje. Proszę jednocześnie o wskazanie obszaru tematycznego spotkania, który jest w kręgu Państwa zainteresowań.
Przedmiotowe zgłoszenia należy przesyłać na adres: strategia.efs@umwd.pl w terminie do 5 września br.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie informujemy, iż decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

* szczegółowe kryteria wyboru projektów:

Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej (o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej i Instytucja Organizująca Konkurs nie przewiduje możliwości korekty lub uzupełnienia wniosku w tym zakresie) lub na etapie oceny merytorycznej.

Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co oznacza przyznanie w trakcie oceny merytorycznej spełniającym je wnioskom premii punktowej, w wysokości maksymalnie 40 punktów. Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych doliczana jest do końcowej oceny projektu spełniającego minimum punktowe, tj. co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI - projekt 

 Dokument do pobrania 

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII – projekt
 Dokument do pobrania  

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytet IX - projekt
 Dokument do pobrania   

Formularz zgłaszania uwag 
 Dokument do pobrania 


<- Wstecz do: Aktualności