Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

18.09.2013 Komunikat w sprawie doprecyzowania i wyjaśnienia zapisów dotyczących procedury odwoławczej

Komunikat w sprawie doprecyzowania i wyjaśnienia zapisów dotyczących procedury odwoławczej (punkt 3.4.5 Dokumentacji  konkursowej) dla konkursów ogłoszonych/wznowionych po 28.06.2013 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących Procedury odwoławczej.

Z uwagi na zmiany w procedurze odwoławczej, które nastąpiły od dnia 28 czerwca 2013 r. również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z nowelizacją ustawy z  dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), Instytucja Pośrednicząca PO KL dla województwa dolnośląskiego pragnie doprecyzować zapisy Dokumentacji konkursowej oraz zwraca szczególną uwagę na  wymogi, które mogą być niezrozumiałe dla Beneficjentów.

Zgodnie z treścią art. 30 b ust. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2013 r. poz. 714) do obligatoryjnych elementów protestu zaliczamy:
- oznaczenie właściwej instytucji zarządzającej, do której jest wnoszony;
- dane wnioskodawcy;
- numer wniosku o dofinansowanie;1
- wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
- wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny wraz z uzasadnieniem;
- podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wnioskodawcy.
Zgodnie z art. 30b ust. 6 pkt. 6 uzppr protest powinien zawierać podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wnioskodawcy. Niespełnienie tego wymogu powinno skutkować pozostawieniem środka odwoławczego bez rozpatrzenia, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 3 nowelizacji (gdy procedura odwoławcza została wszczęta i niezakończona przed dniem 28 czerwca 2013 r., czyli dniem wejścia w życie nowelizacji) oraz takiej, w której naruszenie tego wymogu stanowiło konsekwencję nieprawidłowego pouczenia o którym mowa w art. 30a ust. 3 uzppr. W praktyce przy tym podpis wnioskodawcy będzie miał miejsce w sytuacji, gdy jest on osobą fizyczną, a podpis osoby upoważnionej do jego reprezentowania – w sytuacji osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Do środków odwoławczych wnoszonych przez inne podmioty niż osoby fizyczne (osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) muszą więc być dołączane dokumenty poświadczające umocowanie osoby podpisującej protest/odwołanie do działania w imieniu wnioskodawcy, nawet w sytuacji, gdy środek odwoławczy został  podpisany przez tę sama osobę, co w pkt. V wniosku o dofinansowanie.


Zgodnie z art. 30 b ust. 11 ustawy nie podlega rozpatrzeniu protest, jeżeli mimo prawidłowego
pouczenia, został wniesiony:
a) po terminie,
b) do niewłaściwej instytucji,
c) przez podmiot inny niż wskazany w art. 29 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) tj., przez nieuprawniony podmiot,
d) bez spełnienia wymogów określonych w art. 30b ust. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) tj. bez określenia/wskazania:
- właściwej instytucji, do której protest jest wnoszony,
- danych Wnioskodawcy,
- numeru wniosku o dofinansowanie,
- wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,
- wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny wraz z uzasadnieniem,
- podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu Wnioskodawcy

 

1) Za numer wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej należy uznać numer  kancelaryjny wniosku, który zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po spełnieniu wszystkich ogólnych kryteriów formalnych oraz wszystkich kryteriów dostępu  jest rejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym.


<- Wstecz do: Aktualności