Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

20.09.2013 Zawieszenie konkursu otwartego I/9.5/A/13

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zawiesza konkurs otwarty nr: I/9.5/A/13 ogłoszony 20 marca 2013 r. i wznowiony w dniu 26 sierpnia 2013 r. na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UZASADNIENIE:
Zgodnie z Dokumentacją konkursową (pkt. 3.2.3) Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) podjęła decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/9.5/A/13 z dniem 30 września 2013 r. Przyczyną zawieszenia konkursu jest stwierdzenie, że łączna wartość wnioskowanego dofinansowania przekracza 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Zawieszenie ww. konkursu oznacza, że nabór wniosków prowadzony będzie przez IOK do dnia 27 września 2013 r. do godziny 16.00.

Jednocześnie informujemy, że nabór może zostać wznowiony w przypadku, gdy wartość podpisanych umów, dla wniosków złożonych do dnia 27 września 2013 r. włącznie, nie wyczerpie dostępnej alokacji dla konkursu. Ewentualna informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed dniem wznowienia naboru.

Ponadto informujemy, iż procedurze oceny podlegają wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 27 września 2013 r. do godziny 16.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Punkcie informacyjnym i naboru wniosków PO KL
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
przy ul. Mazowieckiej 17,  50-412 Wrocław
parter, pokój nr 0004
nr tel.: 71 776 96 17,  71 776 96 03, 71 776 95 51
e-mail: promocja.efs@dolnyslask.pl


<- Wstecz do: Aktualności