Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

14.10.2013 Nowa wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

Informujemy, że IZ PO KL opublikowała znowelizowaną wersję Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach nowelizacji dokonano zmian wynikających z przeglądu śródokresowego Programu jedynie w części dotyczącej Priorytetu V PO KL Dobre rządzenie.

Zmian dokonano w następujących częściach Zasad:

- Zasady systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013;
- Podręcznik wskaźników PO KL (zmieniono część dotyczącą sposobu pomiaru wskaźników Priorytetu V PO KL);
- wzór formularza załącznika nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL – Tabela 7 Osiągnięte wartości wskaźników;
- wzór formularza sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL  - Załącznik nr 1 Osiągnięte wartości wskaźników;
- wzór formularza sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL  - Załącznik nr 1 Osiągnięte wartości wskaźników.
- W wybranych wskaźnikach Priorytetu V PO KL doprecyzowano metodologię oraz sposób ich pomiaru. Modyfikacji podlegały również nazwy wybranych - wskaźników zgodnie ze zmianami uzgodnionymi w ramach przeglądu śródokresowego.


 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności