Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

25.02.2014 Zmieniony Plan działania dla Priorytetu VIII

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 5207/IV/14 z dnia 20 lutego 2014 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu VIII w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem są Plany działania na lata 2007-2008 oraz 2014-2015). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Zmiana w Planie działania dla Priorytetu VIII jest wynikiem konieczności dostosowania zapisów odnośnie założeń projektu systemowego dot. outplacementu nauczycieli, zaplanowanego do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.2. Zakres zmian odnoszący się do Planu działania 2014 -2015 został  przekazany do Instytucji Zarządzającej PO KL, która po dokonaniu merytorycznej oceny ich zapisów, wyraziła  zgodę na wprowadzenie zmian w dniu 10 lutego br. Zmiany te dotyczą okresu realizacji projektu (przesunięcie rozpoczęcia projektu ze stycznia 2014 r. na luty 2014 r. i wydłużenie jego realizacji o 2 miesiące), dodania tytułu projektu „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” oraz modyfikacja zapisów  rezultatów (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowanych do osiągnięcia w ramach projektu. 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

 Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII


<- Wstecz do: Aktualności