Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

04.03.2014 Projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”

W dniu 20.02.2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 5332/IV/14 przyjął do realizacji projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”, którego Beneficjentem Systemowym jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Projekt skierowany jest wyłącznie do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty – w tym przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, zamieszkałych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub pracujących na obszarze województwa dolnośląskiego.

Do Projektu mogą przystąpić:
a) osoby zwolnione – pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę w sektorze oświaty po 31.12.2012 r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
b) osoby przewidziane do zwolnienia – znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy po 31.12.2012 r. lub osoby, które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego;
c) osoby zagrożone zwolnieniem – osoby zatrudnione u pracodawcy należącego do sektora oświaty, które mogą pozostać bez zatrudnienia z przyczyn pracodawcy.

Formy wsparcia oferowane w projekcie:
obligatoryjne:
a) poradnictwo zawodowe,
b) szkolenia zawodowe,
fakultatywne:
c) poradnictwo psychologiczne,
d) szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
e) doradztwo indywidualne związane z zakładaniem działalności gospodarczej,
f) dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej,
g) podstawowe wsparcie pomostowe,
h) przedłużone wsparcie pomostowe,
i) doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej,
j) jednorazowe dodatki relokacyjne,
k) pośrednictwo pracy,
l) staże i praktyki zawodowe,
m) studia podyplomowe.

Planowana liczba osób objętych wsparciem: 400.


Podpisana umowa - pobierz plik


<- Wstecz do: Aktualności