Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

05.03.2014 Szkolenia ROEFS Wałbrzych: Dokumentowanie, realizacja i monitoring projektów edukacyjnych POKL

Na szkoleniu przedstawione zostaną kwestie związane z  podstawami prawnymi tworzenia i ochrony dokumentacji wg. przepisów polskich i unijnych;  podstawami prawnymi dotyczącymi realizacji projektów POKL – System Realizacji POKL; zasadami prawidłowego sporządzania dokumentów projektowych; monitoringu i ewaluacji w projekcie; tworzenie harmonogramu projektu oraz obowiązki Beneficjenta wobec IP2 i obowiązki związane z informacją i promocją projektu.


Termin jednodniowego szkolenia: 18.03.2014

Szkolenie odbędzie się w Świdnicy na ul. Długiej 33 w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w godzinach  9:00-16:00.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów instytucjonalnych (organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe, administracja publiczna i jej jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy) z terenu pięciu powiatów: wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski, którzy otrzymali decyzję o dofinansowaniu projektu lub  już realizują projekt w ramach priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

W ramach szkolenia zapewnione zostaną: przerwa kawowa, ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe.                                                                          
 
Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku oraz na stronie internetowej www.walbrzych.roefs.pl  w zakładce szkolenia.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu można przesłać:
- faxem, na numer 74 66 66 044
- w postaci scanu formularza, na adres  aleksander.budny@roefs.pl

Informujemy, że warunkiem skorzystania ze szkolenia jest dostarczenie oryginału formularza zgłoszeniowego najpóźniej w dniu szkolenia.


 Program szkolenia 

 Formularz zgłoszeniowy


<- Wstecz do: Aktualności