Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

17.03.2014 Szkolenia ROEFS Wałbrzych

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym przez Państwa projektem/projektami w ramach PO KL, zapraszamy wszystkich realizatorów projektów do skorzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu.

SZKOLENIA:

Dokumentowanie, realizacja i monitoring projektów edukacyjnych PO KL.

Na szkoleniu przedstawione zostaną kwestie związane z podstawami prawnymi tworzenia i ochrony dokumentacji wg. przepisów polskich i unijnych; podstawami prawnymi dotyczącymi realizacji projektów POKL – System Realizacji POKL; zasadami prawidłowego sporządzania dokumentów projektowych; monitoringu i ewaluacji w projekcie; tworzenie harmonogramu projektu oraz obowiązki Beneficjenta wobec IP2 i obowiązki związane z informacją i promocją projektu.

Termin jednodniowego szkolenia: 18.03.2014

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów instytucjonalnych (organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe, administracja publiczna i jej jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy) z terenu pięciu powiatów: wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski, którzy otrzymali decyzję o dofinansowaniu projektu lub już realizują projekt w ramach priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kontrola w projektach PO KL.

Na szkoleniu przedstawione zostaną podstawowe pojęcia i podstawy prawne kontroli projektów w ramach POKL; zarządzanie projektem – kontrola wewnętrzna (rodzaje kontroli wewnętrznej, organizacja kontroli, dokumentacja z kontroli wewnętrznej); kontrola zewnętrzna (rodzaje kontroli, instytucje upoważnione do kontroli, kontrola systemowa, kontrole projektów; ćwiczenia z zakresu przygotowań do kontroli.

Termin jednodniowego szkolenia: UWAGA zmiana terminu szkolenia - 09.04.2014!

Szkolenie przeznaczone jest dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków unijnych z terenu pięciu powiatów: wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski, którzy otrzymali decyzję o dofinansowaniu projektu lub już realizują projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warsztaty wypełniania wniosku o płatność PO KL.

Na szkoleniu przedstawione zostaną następujące kwestie: sprawozdawczość w projektach POKL; zasady rozliczeń; zmiany w projekcie; kwalifikowalność wydatków; wniosek o płatność – narzędzie sprawozdawczości w PO KL; harmonogram płatności a wniosek o płatność; wniosek o płatność postęp finansowy (ćwiczenia); korekty finansowe we wnioskach o płatność; wniosek o płatność - postęp rzeczowy (przykłady i ćwiczenia).

Szkolenie odbywać się będzie w oparciu o aktywne metody i praktyczne ćwiczenia. Każdemu uczestnikowi warsztatów zapewniamy komputer na czas odbywającego się szkolenia.

Termin jednodniowego szkolenia: 03.04.2014

Szkolenie przeznaczone jest dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków unijnych z terenu pięciu powiatów: wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski. Osób odpowiedzialnych za realizację i rozliczanie dotowanych projektów NGO, placówek oświatowych oraz Beneficjentów oczekujących na podpisanie umowy o dofinansowanie a także organizacji pozarządowych, wszystkich podmiotów będących Beneficjentami projektów z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, w miarę wolnych miejsc: pozostali beneficjenci projektów EFS.

Wszystkie szkolenia odbędą się w Świdnicy na ul. Długiej 33 w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W ramach szkolenia zapewnione zostaną: przerwa kawowa, ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się w załączniku.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu można przesłać:

- faxem, na numer 74 66 66 044

- na adres aleksander.budny@roefs.pl

Informujemy, że warunkiem skorzystania ze szkolenia jest dostarczenie oryginału formularza zgłoszeniowego najpóźniej w dniu szkolenia.

 Załącznik

 

 Program - 09.04.2014

 Karta zgłoszeniowa - 09.04.2014


<- Wstecz do: Aktualności