Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

03.04.2014 Projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”

Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy realizuje projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt skierowany jest wyłącznie do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty zamieszkałych lub pracujących na obszarze województwa dolnośląskiego. Projekt będzie realizowany do 30.09.2015, a planowana liczba uczestników to 400 osób. W ramach projektu wsparciem mogą zostać objęci pracownicy sektora oświaty pozostający bez zatrudnienia nie dłużej niż od 01.01.2013 jak również osoby, które są zagrożone zwolnieniem bądź przewidziane do zwolnienia. W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które zostały objęte wsparciem oferowanym przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej oraz 8.1.2 PO KL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, pod warunkiem, że nie ubiegają się i nie otrzymają wsparcia o identycznym zakresie tematycznym i rzeczowym, jakie otrzymały/otrzymają.

Głównym celem projektu jest ograniczenie wzrostu liczby bezrobotnych wśród nauczycieli i pracowników sektora oświaty poprzez wsparcie outplacementowe, które obejmuje:

· Poradnictwo zawodowe;

· Poradnictwo psychologiczne;

· Wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą:

o Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

o Przyznanie środków finansowych (maksymalnie do 40 000,00 zł);

o Doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

o Podstawowe wsparcie pomostowe (maksymalnie do 6 miesięcy);

o Przedłużone wsparcie pomostowe (maksymalnie o kolejne 6 miesięcy);

· Szkolenia zawodowe;

· Studia podyplomowe;

· Staże oraz praktyki zawodowe;

· Jednorazowy dodatek relokacyjny;

· Pośrednictwo pracy.

Poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne będzie świadczone przez cztery Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:

1. w Jeleniej Górze, ul. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra, www.ciipkz.dwup.pl, tel. 75/75 45 182, 183

2. w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, www.ciipkz.dwup.pl, tel. 76/ 85 03 406-410

3. w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b 58-306 Wałbrzych, www.ciipkz.dwup.pl, tel. 74/88 66 539, 537

4. we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54 50-541 Wrocław, www.ciipkz.dwup.pl, tel. 71/39 74 314-316

Część zadań w niniejszym projekcie została powierzona Dolnośląskiemu Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, które jest odpowiedzialne za organizację szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych dla wszystkich uczestników projektu.

Pracownicy Biura Projektu, które znajduje się w filii we Wrocławiu, pok. 10, tel. 71/ 39 74 170, 174, e-mail: biuroprojektu@dwup.pl, udzielą wszelkich informacji na temat warunków uczestnictwa w projekcie. Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej projektu www.aktywizacja.dwup.pl, która będzie aktualizowana o nowe informacje związane z realizacją projektu.


<- Wstecz do: Aktualności