Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

08.05.2014 Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia zmian w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

14 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w PO KL. Decyzja Komisji zamyka rozpoczęty we wrześniu 2013 r. proces zmiany Programu, w ramach którego dokonano przesunięć finansowych pomiędzy Priorytetami.

W wyniku dokonanych przesunięć finansowych z komponentu centralnego na poziom regionalny zostały realokowane środki w wysokości ok. 81,8 mln euro. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: 

1. Wspieranie aktywności zawodowej osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
2. Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej i zawodowej na rynku pracy oraz likwidację barier ograniczających tym osobom dostęp do rynku pracy w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej.
3. Działania wspierające zwalnianych pracowników sektora oświaty, umożliwiające reorientację zawodową tych osób, skrócenie okresu bezrobocia i aktywizację ww. grupy docelowej w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki. Na realizację tych działań przeznaczone zostaną m.in. środki w wysokości 25 mln euro, realokowane z Priorytetu III PO KL.
4. Wsparcie edukacji przedszkolnej w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacji oraz poprawę jakości tego typu edukacji, a także usprawnienie funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Po analizie wykorzystania środków w poszczególnych osiach komponentu regionalnego sześć województw zaproponowało zmiany pomiędzy Priorytetami, w obrębie środków, którymi dysponują. Realokacje te mają na celu pełne wykorzystanie dostępnej alokacji oraz zwiększenie zakresu wsparcia w najbardziej problemowych obszarach w danym województwie.  

Dokonane zmiany pozostają bez uszczerbku dla celów założonych do osiągnięcia w Priorytetach PO KL komponentu centralnego, z których dokonywane są przesunięcia środków.

Przed przekazaniem Programu do Komisji Europejskiej, projekt zmian został skonsultowany z przedstawicielami wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację PO KL na szczeblu centralnym (właściwe resorty i agendy rządowe) i regionalnym (samorząd województwa), jak również z partnerami społeczno-gospodarczymi i przedstawicielami środowisk pozarządowych.


 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności