Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

08.05.2014 IV spotkanie otwarte dla Beneficjentów oraz potencjalnych Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

Szanowni Państwo,

w związku z dążeniem do poprawy jakości projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz mając na uwadze wyzwania związane z ich realizacją, Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich podejmuje szereg działań, które mają na celu podniesienie skuteczności ww. inicjatyw oraz umożliwienie osiągnięcia wielu korzyści ze współpracy na poziomie ponadnarodowym w ramach EFS.

Biorąc pod uwagę powyższe, zachęcamy Państwa do uczestnictwa w IV spotkaniu otwartym dla Beneficjentów oraz potencjalnych Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL, tj. projektów z komponentem ponadnarodowym, projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym oraz wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej, które odbędzie się w dniu 11 czerwca br. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a (siedziba KIW CPE). Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godzinę 10.30.

Planowana liczba uczestników spotkania to 25 przedstawicieli instytucji/podmiotów, które są:

- w trakcie realizacji projektów współpracy ponadnarodowej,

- i/lub projektodawców, których projekty zostały zarekomendowane do dofinansowania i są w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej,

- a także beneficjentów, którzy zgłosili do IP/IP2 wniosek o rozszerzenie projektu o komponent ponadnarodowy i uzyskali wstępną akceptację takiego rozszerzenia (obecnie znajdują się na etapie podpisywania umowy o współpracy ponadnarodowej i/lub aneksu do umowy o dofinansowanie projektu itp.).

Zakłada się udział po jednym reprezentancie z danej instytucji. Rekrutacja na spotkanie będzie prowadzona do dnia 23 maja br. O przyjęciu na spotkanie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku większego niż zaplanowane zainteresowania udziałem w spotkaniu, osobom, które nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, KIW CPE zaproponuje dodatkowe spotkanie w innym terminie, o czym poinformujemy Państwa odpowiednio wcześniej.

Formuła spotkania zakłada wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy beneficjentami oraz przedstawicielami KIW na temat problemów, wątpliwości, dobrych i złych praktyk związanych z realizacją tego typu projektów, a także z upowszechnianiem ich rezultatów.

W tym celu proponujemy program spotkania, uwzględniający następujące punkty:

1) prezentacja KIW nt. wsparcia na rzecz projektów współpracy ponadnarodowej PO KL ze szczególnym uwzględnieniem kwestii upowszechniania i maninstremingu produktów współpracy ponadnarodowej

2) prelekcja Beneficjentów projektu współpracy ponadnarodowej, którzy podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami – omówiony zostanie zwłaszcza sposób tworzenia, prowadzenia i zarządzania współpracą ponadnarodową, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk w tym zakresie czy też najczęściej popełnianych lub możliwych do popełnienia błędów – do potwierdzenia

3) dyskusja plenarna - sesja pytań i odpowiedzi dot. zasad realizacji współpracy ponadnarodowej w Państwa projektach na podstawie pytań/wątpliwości zgłoszonych przed i/lub podczas spotkania

4) dla zainteresowanych, w końcowej części spotkania prowadzone będą indywidualne konsultacje z przedstawicielami KIW.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesłanie do KIW zgłoszenia zawierającego następujące dane:

1) Imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę Beneficjenta,

2) Informacja, czy są Państwo zainteresowani konsultacjami indywidualnymi,

3) Konkretne pytania/zagadnienia, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania,

4) Informacja, czy zechcą się Państwo podzielić z uczestnikami spotkania swoją wiedzą i doświadczeniami z realizacji projektu współpracy ponadnarodowej w postaci krótkiego wystąpienia.

Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń do KIW na adres magdalena.karczewska@cpe.gov.pl w terminie do 23 maja br.

Informujemy jednocześnie, że koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy!

 Program spotkania


<- Wstecz do: Aktualności