Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

27.08.2014 Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu VII – Poddziałanie 7.1.3

Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od Planu działania dla Priorytetu VII w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (nr POKL.07.01.03-02-001/07) w zakresie okresu realizacji oraz rezultatów projektu zawartego w fiszce PD.

W Planie działania na rok 2013 dla Priorytetu VII zawarto fiszkę dwuletniego projektu systemowego „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. W tabeli zawierającej okres realizacji projektu wskazano termin od 01.2013 do 12.2014. W wyniku dokonanego odstępstwa od PD oraz zmiany wniosku o dofinansowanie obecny okres realizacji projektu to 01.2013 - 06.2015. Niniejsza zmiana nie powoduje zmiany wartości projektu.

Wydłużenie realizacji projektu pozwoli zrealizować w 2015 roku dodatkowe zadania merytoryczne, wyrażone następującymi rezultatami:
• 100 osób zostanie przeszkolone w formie kursów pozaszkolnych,
• 50 pracowników OPS i PCPR podniesie poziom wiedzy w ramach doradztwa zawodowego,
• zorganizowanych zostanie 7 kursów pozaszkolnych oraz 1 kurs zawodowy.

Nastąpi także wzrost wskaźnika: Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje o 20 osób.

Z uwagi na zmiany we wniosku o dofinansowanie, środki na 2015 r. zostaną przesunięte z 2014 r. Rozkład wydatków po dokonaniu odstępstwa PD kształtuje się następująco:
• 2013 r. - wartość ogółem: 2 613 655,62 PLN, w tym wkład własny: 161 852,33 PLN,
• 2014 r. - wartość ogółem: 3 812 798,41 PLN, w tym wkład własny 128 457,67 PLN.
• 2015 r. - wartość ogółem: 1 073 545,97 PLN, w tym wkład własny 24 690,00 PLN.


<- Wstecz do: Aktualności