Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

04.09.2014 Zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 6169/IV/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem są Plany działania na lata 2007-2008 oraz 2014-2015). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Zmiana w Planie działania dla Priorytetu IX polega na aktualizacji fiszki naboru projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL dotyczących modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z ogłoszeniem dodatkowego naboru, poprzez zwiększenie kwoty planowanych wydatków w projektach oraz rezultatów (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowanych do osiągnięcia w ramach projektów. Zakres zmian odnoszący się do Planu działania 2014 -2015 został przekazany do Instytucji Zarządzającej PO KL, która po dokonaniu merytorycznej oceny ich zapisów, wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności