Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

30.09.2014 Szkolenia ROEFS Wałbrzych

Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Wałbrzychu.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA:

1. Monitoring i ewaluacja projektu realizowanego w ramach POKL

data: 02 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (CZWARTEK)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które odpowiadają za sporządzanie sprawozdań/wniosków o płatność w ramach projektu, a także uczestniczą w jego realizacji jako personel merytoryczny; przede wszystkim dla osób które są odpowiedzialne za monitoring i ewaluację działań.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności odnośnie sprawozdawczości, monitoringu i prowadzenia ewaluacji w projektach.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu monitoringu i ewaluacji projektu realizowanego w ramach POKL, w tym:

- sprawozdawczości w projektach,

- sposobu określania wskaźników i ich monitoringu,

- rodzajów ewaluacji i technik pomiaru realizacji projektu.

2. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL – zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (wersja obowiązująca od 01 maja 2014 r.)

data: 08 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (ŚRODA)

Szkolenie przeznaczone jest dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS (POKL), osób odpowiedzialnych za realizację
i rozliczanie projektów - przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, instytucji prywatnych itp.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dot. kwalifikowalności wydatków w ramach projektów POKL.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu kwalifikowania wydatków w ramach POKL, w tym:

- Definicja kwalifikowalności wydatków,

- podwójne finansowanie,

- przejrzystość i konkurencyjność wydatków,

- zasada konkurencyjności,

- konstruowanie budżetu projektu,

- oszczędności w ramach projektu,

- kwalifkowalność uczestników,

- kwoty ryczałtowe,

- stawki jednostkowe,

- zatrudnianie personelu,

- cross-financing,

- instrumenty inżynierii finansowej.

3. Zakończenie i rozliczenie merytoryczno-finansowe projektu w ramach POKL

data: 16 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (CZWARTEK)

Szkolenie przeznaczone jest dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS (POKL), osób odpowiedzialnych za realizację
i rozliczanie projektów - przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, instytucji prywatnych itp.; w szczególności do osób reprezentujących Beneficjentów kończących realizację projektów.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dot. prawidłowego zakończenia i zamknięcia projektu w ramach POKL.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu finalizowania projektów w ramach POKL, w tym:

- Obowiązki Beneficjenta związane z zamknięciem merytorycznym projektu,

- Obowiązki Beneficjenta związane z zamknięciem finansowym projektu,

- Końcowy wniosek o płatność,

- Trwałość projektu,

- Itp.

Szkolenia odbędą się w Świdnicy przy ul. Długiej 33 w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W ramach szkoleń zapewniamy przerwę kawową, ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowej www.walbrzych.roefs.pl w zakładce Szkolenia.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu można przesłać:

- faxem, na numer 74 660 64 52

- w postaci scanu formularza, na adres

barbara.sawicka@roefs.pl

Informujemy, że warunkiem skorzystania ze szkolenia jest dostarczenie oryginału formularza zgłoszeniowego najpóźniej w dniu szkolenia (po wcześniejszym złożeniu formularza drogą mailową lub za pośrednictwem faxu).

Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu
ul. Dmowskiego 22, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 60 44
e-mail: barbara.sawicka@roefs.pl
www.walbrzych.roefs.pl

 Program szkolenia – Kwalifikowalność… 

 Formularz zgłoszeniowy – Kwalifikowalność 

 Program szkolenia – Monitoring… 

 Formularz zgłoszeniowy – Monitoring… 

 Program szkolenia – Zakończenie… 

 Formularz zgłoszeniowy – Zakończenie… 


<- Wstecz do: Aktualności