Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

25.05.2015 AUDYT ZEWNĘTRZNY DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2014 - 2015 (do 30.06.2015 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:
wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014 - 2015 (do 30.06.2015 r.)
zgodnie z załączonym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
(załącznik nr 1) oraz wzorem umowy (załącznik nr 2).
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: damian.pichowicz@dolnyslask.pl w terminie do dnia 08 czerwca 2015 r. do godziny 13:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów obowiązujących w Urzędzie.
5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zastrzega, że przedstawiona w ofercie całkowita cena realizacji zamówienia stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta podlega odrzuceniu.

Osobą uprawnioną do udzielania dodatkowych informacji jest:

Damian Pichowicz
tel.: 71 776 93 23
e-mail: damian.pichowicz@dolnyslask.pl

 Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Załącznik nr 2: Umowa
 Załącznik nr 3: Oświadczenie


<- Wstecz do: Aktualności