Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

18.06.2015 RPO WD 2014-2020 – strona internetowa IZ RPO WD

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w szczególności działań realizowanych w tym zakresie przez IZ RPO WD, są zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, w zakładce Fundusze 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 jest dwufunduszowy – obejmuje projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś tematyczna od 1 do 7 RPO WD 2014-2020) oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś tematyczna od 8 do 10 RPO WD 2014-2020) na poziomie regionalnym. IZ RPO WD prowadzi jedną ww. stronę internetową dla działań podejmowanych w ramach obu funduszy.

Natomiast na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl zamieszczane są informacje dotyczące wyłącznie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w tym działań podejmowanych przez IP PO KL w województwie dolnośląskim.


<- Wstecz do: Aktualności