Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

23.12.2008 Zasady przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2009 roku

Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2009 roku.


4 grudnia 2008 r. Instytucja Zarządzająca PO KL znowelizowała Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 zwane dalej Zasadami, stanowiące część Systemu Realizacji PO KL, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2009 roku.

W związku z tym procedura przygotowania i oceny oraz realizacja projektów systemowych w 2009 roku odbywać się będzie w oparciu o zapisy znowelizowanych Zasad. Jednocześnie, w  związku z planowaną zmianą Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL (SzOP PO KL), obejmującą m.in. zakres grup docelowych w Działaniu 7.1 (objęcie wsparciem m.in. osób zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym), stosowanie działań wobec osób pracujących będzie możliwe dopiero po przyjęciu przez IZ znowelizowanej wersji SzOP PO KL, przewidywanym na przełom 2008 i 2009 roku.


Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2009 w ramach Priorytetu VII PO KL
 Dokument do pobrania

Załącznik Nr 1. Podział środków na Gminy na rok 2009 w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 Dokument do pobrania

Załącznik Nr 2. Podział środków na powiatowe centra pomocy rodzinie na rok 2009 w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
 Dokument do pobrania

Załącznik Nr 3. Podział etatów na upowszechnianie pracy socjalnej w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności