Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

10.12.2008 Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

Zmiana roli i charakteru Planu działania znalazła odzwierciedlenie w zaakceptowanej 1 grudnia 2008 r. nowej wersji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki. Uwzględnia ona wyniki analiz badania ewaluacyjnego Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Nowelizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkizwiązana jest ze zmianą roli i charakteru Planu działania, wynikającą z rekomendacji z badania ewaluacyjnego Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przyjętych w trakcie III posiedzenia Komitetu Monitorującego PO KL (16–17 czerwca 2008 r.)


Najważniejsze zmiany zapisów w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to między innymi:

  • Odzwierciedlenie przekształcenia Planu Działania w dokument planistyczno-operacyjny.
  • Rezygnacja z części diagnostycznej i konieczności uzasadniania preferowanych form wsparcia w Planie Działania.
  • Wprowadzenie zasady niezmienności Planu Działania jako instrumentu planistycznego w okresie jego obowiązywania i realizacji. Jedynie w przypadku zmiany aktów prawnych, dokumentów programowych lub wytycznych mających wpływ na treść wszystkich Planów Działania Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki może w formie pisemnej powiadomić właściwą Instytucję Pośredniczącą o konieczności wprowadzenia do treści Planu Działania we wskazanym terminie modyfikacji wynikających z zakresu powyższych zmian.
  • Przyjęcie nowej formuły dla informacji zewnętrznej dla potencjalnych beneficjentów, podawanej do publicznej wiadomości. Ww. informacja powinna dotyczyć następujących elementów: przewidzianych form wsparcia, szczegółowych kryteriów wyboru projektów, harmonogramu konkursów, projektów systemowych oraz strategii realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych (jeżeli są przewidziane). Informacje te mogą być prezentowane zgodnie z polityką informacyjną danej Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia (w minimalnym zakresie poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej).
  • Usprawnienie modelu współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w opracowywanie Planów Działania. Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki ustala corocznie harmonogram prac nad Planami Działania komponentu centralnego i regionalnego Programu Kapitał Ludzki do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok obowiązywania Planu Działania. Kryteria wyboru projektów zawarte w Planach Działania komponentu regionalnego podlegają zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki. Plany Działania komponentu centralnego i regionalnego Programu Kapitał Ludzki zatwierdzane są przez Instytucję Zarządzającą Programem Kapitał Ludzki.
  •  Wprowadzenie zmodyfikowanego wzoru Planu Działania oraz nowej instrukcji jego wypełniania.

Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępna jest w zakładce: Akty prawne i dokumenty/System Realizacji PO KL.


<- Wstecz do: Aktualności