Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.12.2012 Nowa wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS w ramach Programu Kapitał Ludzki

24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • instrumentu aktywizacji zawodowej w formie praktyk, staży i pracy spółdzielniach socjalnych lub w innych podmiotach - w związku z koniecznością wzmocnienia działań ukierunkowanych na praktyczne zdobywanie umiejętności, w szczególności przez osoby młode,
  • zniesienia obowiązku przeprowadzenia w 2013 roku przez ROPS ewaluacji projektów systemowych OPS i PCPR, regionalne ośrodki polityki społecznej mogą przeprowadzić ewaluację, jednak nie jest ona obowiązkowa, podobnie jak nie jest obowiązkowe zastosowanie w ramach tej ewaluacji założeń do ewaluacji projektów systemowych opracowanych przez IZ PO KL na potrzeby ewaluacji prowadzonej w 2010 roku,
  • zniesienia limitu 4 tyś. na zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych (lub doradców ds. osób niepełnosprawnych). Wynagradzenie tych pracowników będzie obywało się więc na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,
  • wprowadzenia możliwości wypłaty stypendium szkoleniowego w przypadku szkoleń zawodowych,
  • wprowadzenia obowiązku stosowania ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej w odniesieniu do instrumentów aktywnej integracji związanych z asystentem rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej,
  • wskazania, że za kwalifikowane mogą być uznane koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu.


    Zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności