Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.12.2012 Aktualizacja indeksacji stawek jednostkowych w ramach

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) Instytucja Zarządzająca Programem przeprowadza aktualizację stawek jednostkowych dla szkoleń językowych i komputerowych.

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki przeprowadza aktualizację stawek jednostkowych dla szkoleń językowych i komputerowych każdego roku w sierpniu, pod warunkiem, że współczynnik indeksacji przekroczy 5 proc. W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca PO KL przeprowadziła badanie ww. współczynnika, w wyniku którego dokonała następujących ustaleń.

Stawki jednostkowe dla szkoleń językowych

Mechanizm indeksacji stawek jednostkowych szkoleń językowych dokonywany jest na podstawie współczynnika będącego wypadkową poziomu inflacji bazowej po wyłączeniu cen administrowanych (określanego przez NBP) oraz poziomu cen edukacyjnych usług konsumpcyjnych (określanego przez GUS).

Współczynniki indeksacji - liczone indywidualnie dla każdego z województw wg stanu na koniec II kwartału 2012 r. – we wszystkich przypadkach przekroczyły wartość 5 proc. W związku z powyższym, działając zgodnie z Wytycznymi, Instytucja Zarządzająca PO KL zaktualizowała wysokość stawek jednostkowych dla szkoleń językowych dla wszystkich województw.

W związku z przeprowadzoną aktualizacją, Instytucja Zarządzająca Programem ogłasza Komunikat w sprawie wysokości stawek jednostkowych szkoleń językowych w ramach PO KL po indeksacji. Stawki w wysokości wynikającej z indeksacji będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie do umów o dofinansowanie projektu zawartych na podstawie wniosków, których pierwsza wersja została złożona po dniu wydania niniejszego komunikatu, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r.

Stawki jednostkowe szkoleń komputerowych

Analogiczne wyliczenia zostały dokonane dla stawek jednostkowych szkoleń komputerowych. Współczynnik indeksacji osiągnął na koniec II kwartału 2012 r. wartość 4,2 proc. Zgodnie z zapisami Wytycznych, w związku z tym, iż próg 5 proc. nie został przekroczony, Instytucja Zarządzająca Programem pozostawia stawki jednostkowe szkoleń komputerowych na dotychczasowym poziomie.

 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności