Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.12.2012 Nowa wersja Zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki

24 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki. Dokument wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 r.


Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:

  1. doprecyzowanie zasad przeprowadzania kontroli trwałości operacji/rezultatu(ów). Określona została metodologia wyboru projektów, tryb kontroli i obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie,
  2. uszczegółowienie zapisów dotyczących przeprowadzania kontroli po zakończeniu realizacji projektu. Wprowadzenie tych zapisów związane jest bezpośrednio z obowiązkiem prowadzenia kontroli trwałości operacji i/lub rezultatu(ów),

3. wprowadzenie drobnych proceduralnych zmian do trybu kontroli (wydłużono termin na przekazywanie Informacji pokontrolnej, doprecyzowano zapisy dotyczące sposobu wypełniania list sprawdzających),

4. doprecyzowanie wzorów list sprawdzających do kontroli na miejscu w zakresie:

- trwałości projektów i rezultatu(ów),

- weryfikacji prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem lub na podstawie stawek jednostkowych,

- zamówień publicznych,

- zestawień maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług w ramach PO KL (tzw. widełek).

 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności