Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

26.08.2014 Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach Priorytetu IX PO KL

Instytucja Pośrednicząca PO KL województwa dolnośląskiego pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1.


Procedura przygotowania i oceny oraz realizacja projektów systemowych odbywać się będzie w oparciu o zapisy Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej  jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym obowiązujących od 1 stycznia 2014 r., zwanych dalej Zasadami, stanowiących część Systemu Realizacji PO KL.


O dofinansowanie mogą występować organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w gminach wymienionych w Załączniku nr 6.6 do Informacji dotyczącej zasad naboru i realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL.


Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 01.09.2014 r. do 12.09.2014 r. na warunkach określonych w ww. Informacji.


Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca, w przypadku zmiany Zasad lub innych dokumentów programowych przez Instytucję Zarządzającą zastrzega możliwość dokonania zmian z tego tytułu w niniejszej Informacji. 

 Zasady naboru

 Załączniki


<- Wstecz do: Aktualności