Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

27.11.2014 Baza konkurencyjności

Informujemy, że przewidywalny przez IZ PO KL termin uruchomienia Bazy konkurencyjności, służącej do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności to 1 grudnia br.

Należy podkreślić , że w obecnej chwili system (jako pilotaż) jest przeznaczony dla beneficjentów PO KL, a dopiero w dalszej przyszłości beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020, o czym zainteresowane instytucje zostaną poinformowane.

W związku z powyższym IZ PO KL chciałaby poinformować o szczegółach uruchomienia ww. Bazy.

Wymóg obowiązku publikowania zapytań ofertowych oraz wyniku postępowania w Bazie Konkurencyjności wynika z zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. W swoich założeniach w Bazie konkurencyjności zapytania ofertowe mogą składać zarówno beneficjenci PO KL (podmioty, które zawarły umowę/decyzję o dofinansowaniu projektu), jak i wnioskodawcy (podmioty, które złożyły wnioski o dofinansowanie, które zostały zarejestrowane w systemie KSI SIMIK 07-13).

Obowiązkowi publikacji ogłoszeń (zapytań ofertowych) w Bazie konkurencyjności podlegają wszyscy beneficjenci PO KL, co do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności o której mowa w Wytycznych…

Jednocześnie beneficjenci PO KL, którzy dla danego zamówienia:

- nie są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro netto, albo

- jako podmioty zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych, nie stosują go w związku z tym, że wartość zamówienia w ramach projektu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto, ale nie przekracza 30 tys. euro netto.

także mogą umieszczać je w bazie, z tym, że w przywołanych przypadkach nie jest to obligatoryjne, a decyzja leży w gestii samego beneficjenta.

Należy jednocześnie podkreślić, że konta umożliwiające wystawianie ogłoszeń w systemie powinni zakładać jedynie Ci beneficjenci PO KL, u których zachodzi potrzeba dokonania zamówienia w ramach projektu. Nie należy rejestrować kont na próbę czy kont w sytuacji, gdy beneficjent nie wystawia żadnego zapytania ofertowego, nawet jeśli ma do niego zastosowanie zasada konkurencyjności. System będzie wymagał od beneficjenta rejestracji konta oddzielnie dla każdego projektu. W czasie rejestracji system będzie wymagał podania numeru identyfikacyjnego sygnatury projektu (ID wniosku o dofinansowanie). W związku z powyższym, zarówno w narzędziu raportującym Oracle Discoverer Plus, jak i zastępującym go narzędziu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g przygotowano i udostępniono wszystkim użytkownikom PO KL korzystającym z ww. narzędzi raport wskazujący numer ID każdego wniosku o dofinansowanie, który należy wpisać w polu rejestracji. Nazwa raportu w obu narzędziach to ID wniosku o dofinansowanie beneficjenta.

Beneficjenci w trakcie rejestracji do systemu powinni zgłosić się do swojego opiekuna projektu w instytucji w celu uzyskania przedmiotowego numeru.

https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl


<- Wstecz do: Aktualności