Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

19.12.2008 Zamknięcie konkursów z dniem 31 grudnia 2008

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dla wszystkich Działań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim informuje, iż z dniem 31 grudnia 2008 roku zamyka wszystkie poniższe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 

Priorytet VI    Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Konkurs otwarty nr I/6.1.1/08

Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

Konkurs otwarty nr I/6.1.2/08

Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

Konkurs otwarty nr I/6.2/08

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Konkurs otwarty nr II/6.3/08

Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”

 

 

Priorytet VII   Promocja integracji społecznej

Konkurs otwarty nr I/7.2.1/08

Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Konkurs otwarty nr I/7.2.2/08

Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”

Konkurs otwarty nr II/7.3/08

Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

 

 

Priorytet VIII   Regionalne kadry gospodarki

Konkurs otwarty nr I/8.1.1/08

Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

Konkurs otwarty nr I/8.1.2/08

Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Konkurs otwarty nr I/8.2.1/08 Konkurs otwarty nr  II/8.2.1/08

Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”

 

 

Priorytet IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Konkurs otwarty nr II/9.1.1/08

Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”

Konkurs otwarty nr II/9.1.2/08

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Konkurs otwarty nr II/9.2/08

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Konkurs otwarty nr II/9.3/08

Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”

Konkurs otwarty nr II/9.4/08

Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

Konkurs otwarty nr II/9.5/08.

Działanie  9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

 

 

Uzasadnienie:

Zamknięcie konkursów wynika z zapisów zawartych w poszczególnych Dokumentacjach konkursowychopracowanych na podstawie Planów Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących dla poszczególnych priorytetów komponentu regionalnego.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl


<- Wstecz do: Aktualności