Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.12.2009 Nowelizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

30 grudnia 2009 r. zatwierdzona została nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki.

 

Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki wprowadzona została w związku z: 

  • propozycjami uproszczeń zgłaszanymi w ramach akcji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Proste Fundusze” rekomendowanymi do wdrożenia przez Grupę ds. Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • doświadczeniami płynącymi z dotychczas przeprowadzonych w ramach Programu konkursów;
  • zaleceniami zgłoszonymi przez Instytucję Audytową;
  • wejściem w życie 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Nowelizacja dokumentu obejmuje: 

  • doprecyzowanie zasad oceny projektów systemowych oraz wprowadzenie możliwości dokonywania oceny merytorycznej projektów systemowych przez ekspertów, o których mowa w art. 31 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712);
  • wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym beneficjenci składający wnioski w ramach konkursów otwartych będą mieli więcej czasu na przygotowanie wniosku; 
  • skrócenie terminów oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursów zamkniętych;
  • rozszerzenie składu Komisji Oceny Projektów o pracowników Instytucji Pośredniczących (w przypadku, gdy Instytucją Ogłaszającą Konkurs jest Instytucja Pośrednicząca II stopnia)
  • zmianę wzorów Kart oceny merytorycznej w zakresie dotyczącym standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn, ułatwiającą dokonywanie oceny spełniania przez wniosek przedmiotowego standardu; 
  • doprecyzowanie zapisów dotyczących maksymalnego limitu procentowego, o który można zmniejszyć wartość wniosku w ramach oceny merytorycznej i negocjacji.

Ponadto, w ramach nowelizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu doprecyzowano regulacje w zakresie ogłaszania konkursów oraz oceny formalnej wniosków, a także zmieniono wzory Kart oceny formalnej oraz wzór wniosku o dofinansowanie projektu w związku wejściem w życie 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zapisy nowych Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązują dla konkursów ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2010 roku.

 

Dokument jest dostępny w zakładce: Akty prawne i dokumenty System realizacji PO KL

 


<- Wstecz do: Aktualności