Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

29.12.2010 Nowelizacja Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że 21 grudnia 2010 r. została zatwierdzona znowelizowana wersja Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Dokument będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującej wersji Zasad wynikają z zatwierdzonej 24 sierpnia 2010 r. Procedury informowania Komisji Europejskiej (KE) o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013 oraz z aktualizowanych Wytycznych w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą następujących kwestii:

 

I. W odniesieniu do warunków raportowania o nieprawidłowościach:

 • zaktualizowano wyjątki od obowiązku zgłoszenia nieprawidłowości do Komisji Europejskiej zgodnie z treścią art. 28 pkt 2 rozporządzenia 1828/2006;
 • uściślono warunki przekazywania informacji o nieprawidłowościach stanowiących podejrzenie nadużycia finansowego;
 • uproszczono sposoby przekazywania zmian i korekt dotyczących nieprawidłowości poprzez wprowadzenie raportów o nieprawidłowościach z działań następczych, dla których należy przekazywać informacje tylko w ściśle określonych przypadkach.

II. W odniesieniu do systemu informowania o nieprawidłowościach:

 • w miejsce 2 wzorów raportów o nieprawidłowości podlegającej niezwłocznemu i kwartalnemu zgłoszeniu do KE wprowadzono 1 uproszczony wzór raportu o nieprawidłowości, w ramach którego będą również przekazywane raporty z działań następczych;
 • zaktualizowano terminy i sposób przekazywania raportów pod kątem planowanego wdrożenia przez OLAF Irregularity Management System;
 • wprowadzono obowiązek przekazywania raportów kwartalnych do KE na podstawie informacji aktualnych na dzień ich sporządzenia (dotychczas dane przedstawiały stan na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego);
 • usunięto konieczność informowania w raportach o odzyskiwaniu odsetek w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością;
 • zlikwidowano obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegajacych raportowaniu do KE;
 • zmieniono wzór kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE.

III. Pozostałe zmiany:

 • nastąpiła zmiana w sposobie przeliczania w raportach kwot nieprawidłowości z PLN na EUR;
 • ujednolicono termin przekazywania raportów o nieprawidłowościach podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu dla Instytucji Pośredniczących (IP) oraz Instytucji Wdrażających (Instytucji Pośredniczących II stopnia) Program Kapitał Ludzki.

 

Dokument do pobrania

 


<- Wstecz do: Aktualności