Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

30.12.2010 Zaktualizowana Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL.

Szanowni Beneficjenci,

 

W związku z nowelizacją Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dniem 1 stycznia oraz Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 z dniem 1 stycznia 2011 r. Instytucja Pośrednicząca pragnie przedstawić zaktualizowaną Informację dotyczącą zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL. W dokumencie zmianie uległy przede wszystkim zapisy dotyczące warunków udziału beneficjenta w projekcie systemowym.

 

Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca skorygowała Załącznik nr 2 do Informacji dotyczącej zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL. Korekta polega na zwiększeniu 4 powiatowym centrom pomocy rodzinie (Bielawa, Kłodzko, Oława, Wołów) kwot do wykorzystania na upowszechnienie pracy socjalnej w 2011 roku. Powyższe środki będą wykorzystane na etaty, które są kontynuacją zatrudnienia z lat poprzednich, a których w wyniku omyłki powiatowe centra pomocy rodzinie nie wykazały w zapotrzebowaniu na rok 2011, które przeprowadziła Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia). Korekta ww. kwot nie powoduje zwiększenia całkowitej kwoty środków przyznanych tym PCPR. Zmiany w Załączniku nr 2 zaznaczono kolorem niebieskim.

 

 

Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011
Dokument do pobrania

 

 

Załącznik nr 1 -Podział środków pomiędzy OPS
Dokument do pobrania

 

 

Załącznik nr 2 - Podział środków pomiędzy PCPR
Dokument do pobrania

 


<- Wstecz do: Aktualności