Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

09.12.2008 Plany działania na rok 2009

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2243/III/08 z dnia 09 grudnia 2008 roku przyjął Plany działania na rok 2009 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem byłyPlany działania na lata 2007-2008). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Plany działania na dany rok przedstawiają założenia IP co do typów projektów (operacji), które będą mogły uzyskać dofinansowanie w konkursach, podziału środków finansowych przeznaczonych na konkursy, szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

 

Więcej informacji w zakładce Plany działania

 

SPROSTOWANIE:

Załączona informacja dla beneficjentów, prezentująca założenia Planu działania na rok 2009 dla VIII Priorytetu PO KL w województwie dolnośląskim, zawiera skorygowane kwoty alokacji przeznaczonej na konkursy w Poddziałaniu 8.2.1, wynoszące odpowiednio: dla konkursu nr 1 w Poddziałaniu 8.2.1: 5.308.600 PLN, dla konkursu nr 2 w Poddziałaniu 8.2.1: 6.000.000 PLN.

Przepraszamy za omyłkę redakcyjną  zawartą w pierwotnie opublikowanej wersji informacji dla beneficjentów.


<- Wstecz do: Aktualności