Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

29.12.2011 Zamknięcie konkursów otwartych ogłoszonych w 2011 roku

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jako Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, że z dniem 30 grudnia 2011 roku zamyka wszystkie poniższe konkursy w ramach PO KL:

1. Konkurs otwarty II/8.2.1/C/11 w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, ogłoszony 13.04.2011 r. i zawieszony 20.05.2011 r.

2. Konkurs otwarty I/9.1.1/A/11 w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, ogłoszony 31.01.2011 r. i zawieszony 2.03.2011 r.

3. Konkurs otwarty I/9.1.2/A/11 w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, ogłoszony 14.03.2011 r., zawieszony 21.04.2011 r., wznowiony 9.09.2011 r. i zawieszony 10.10.2011 r.

4. Konkurs otwarty I/9.4/A/11 w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty ogłoszony 21.02.2011 r. i zawieszony 6.04.2011 r.

5. Konkurs otwarty I/9.5/A/11 w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, ogłoszony 4 kwietnia 2011 r. i zawieszony 20.05.2011 r.

UZASADNIENIE:

Zamknięcie konkursów z końcem roku 2011 wynika z zapisów zawartych w Dokumentacjach konkursowych opracowanych na podstawie Planów działania na rok 2011.

Jednocześnie informujemy, że:

1. alokacja w konkursie otwartym nr II/8.2.1/C/11 wyniosła 4 000 000,00 PLN. Zawarto 3 umowy o dofinansowanie projektu na łączną kwotę 3 745 780,00 PLN, co stanowi 93,65% alokacji przeznaczonej na konkurs. Niewykorzystana część alokacji w wysokości 254 220,00 PLN powiększy alokację przyszłych lat.

2. alokacja w konkursie otwartym nr I/9.1.1/A/11 wyniosła 7 313 200 PLN (Typ A) i 3 000 000 PLN (Typ B). W ramach typu A do dofinansowania rekomendowano 6 projektów na łączną kwotę 7 539 204,75 PLN. Trwa podpisywanie umów. W ramach typu B zawarto 4 umowy o dofinansowanie projektu na łączną kwotę 2 760 581,88 PLN. W związku z powyższym wykorzystano 99,87% alokacji. Niewykorzystana część alokacji w wysokości 13 413,37 PLN powiększy alokację przyszłych lat.

3. alokacja w konkursie otwartym nr I/9.1.2/A/11 wyniosła 17 000 000 PLN. Zawarto 18 umów o dofinansowanie projektu na łączną kwotę 11 465 441,53 PLN. Ponadto trwają negocjacje w ramach 6 projektów rekomendowanych do dofinansowania w rundzie III o łącznej wartości 5 204 685,76 PLN. W związku z powyższym wykorzystano 98% alokacji przeznaczonej na konkurs. Niewykorzystana część alokacji w wysokości 329 872,71 PLN powiększy alokację przyszłych lat.

4. alokacja w konkursie otwartym nr I/9.4/A/11 wyniosła 1 200 000 PLN. Zawarto 2 umowy o dofinansowanie projektu na łączną kwotę 1 178 271,20 PLN, co stanowi 98,19% alokacji przeznaczonej na konkurs. Niewykorzystana część alokacji w wysokości 21 728,80 PLN (1,81% dostępnych środków) powiększy alokację przyszłych lat.

5. alokacja w konkursie otwartym nr I/9.5/A/11 wyniosła 5 000 000 PLN. Pozytywną ocenę uzyskało 125 projektów na łączną kwotę 6 150 848,96 PLN, co stanowi 123,02% alokacji przeznaczonej na konkurs. Trwa podpisywanie umów.


<- Wstecz do: Aktualności