Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

30.12.2011 Nowe Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL

Informujemy, że 27 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zasady wchodzą w życie 1 stycznia 2012 r.Najważniejsze zmiany w Zasadach dotyczą:

  1. określenia zasad związanych z realizacją nowego typu operacji wprowadzonego do Poddziałania 7.1.3 w wyniku przeglądu środokresowego i związanego z finansowaniem studiów dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
  2. doprecyzowania zapisów dotyczących realizacji typu operacji związanego z opracowaniem, realizacją i monitoringiem wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie;
  3. rozszerzenia definicji osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (uznano, że są to również osoby korzystające ze świadczeń i usług PCPR wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz podstaw prawnych działania PCPR (oprócz ustawy o pomocy społecznej, wskazano ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy);
  4. doprecyzowania wymogów organizacyjnych dla ośrodków realizujących jednocześnie zadania gminy i powiatu w zakresie pomocy społecznej;
  5. wprowadzenia zapisów dotyczących zasiłków, stanowiących wkład własny przy realizacji projektów systemowych OPS i PCPR w taki sposób, by uwzględniały świadczenia pieniężne i niepieniężne udzielane przez PCPR w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  6. rozszerzenia zapisów dotyczących instrumentów aktywizacji społecznej (umożliwiono zatrudnianie nie tylko asystentów rodziny, ale również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, konsultantów rodzinnych, mediatorów) oraz instrumentów aktywizacji zawodowej (oprócz skierowania do pracy w spółdzielni socjalnej umożliwiono również odbywanie staży zawodowych w spółdzielniach socjalnych, wskazując że tego rodzaju formy wsparcia powinny dotyczyć w szczególności uczestników warsztatów terapii zajęciowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych tego typu placówek przygotowujących się do aktywizacji zawodowej i wejścia na rynek pracy).

 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności