Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

29.12.2011 Znowelizowana Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz nowy Generator Wniosków Aplikacyjnych (wersja 7.5)

Najważniejsze zmiany w nowym wzorze wniosku o dofinansowanie obejmują:

  1. Dostosowanie treści dokumentu do zmian wprowadzonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL (w szczególności w związku z brakiem możliwości składania od 1 stycznia 2012 r. nowych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.3 i 7.3 PO KL).
  2. Wprowadzenie zapisów dotyczących powoływania w ramach projektu Grupy Sterującej (zgodnie z zapisami wprowadzonymi w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL).
  3. Dostosowanie zapisów do wprowadzonej w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL możliwości składania wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną.
  4. Doprecyzowanie – zgodnie z wcześniejszymi interpretacjami Instytucji Zarządzającej PO KL – informacji dotyczących oceny potencjału finansowego projektodawcy. 
  5. Doprecyzowanie części dotyczącej szczegółowego budżetu projektu.
    Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL będzie obowiązywać w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie składanych od 1 stycznia 2012 roku.

Nowa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowania projektu w ramach PO KL obowiązuje dla wniosków o dofinansowania przygotowanych w nowej wersji 7.5 GWA PO KL, składanych od dnia 1 stycznia 2012 r., zgodnie z zasadami przejściowymi opisanymi w poniżej załączonym piśmie.

 

Mając na uwadze powyższe, pragniemy poinformować, że 27 grudnia 2011 r. IZ PO KL udostępniła wersję 7.5 Generatora Wnioksów Aplikacyjnych (GWA) zawierającą opisane wyżej zmiany. Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA75 Równolegle, do 1 stycznia 2012 r., pod adresem http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/  będzie utrzymywana wersja 6.4 GWA. Od 2 stycznia 2012 r. pod wskazanym adresem pozostanie wyłącznie wersja 7.5.

Jednocześnie, w wersji 7.5 GWA, została udostępniona funkcjonalność, która pozwala na otworzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian do wniosków o dofinansowanie projektu przygotowanych do 31 grudnia 2011 r. w wersji 6.4 oraz w przypadku wniosków powstałych do  31 grudnia 2010 r. w wersji 5.3 GWA. 

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu -   Dokument do pobrania

Pismo zasady przejściowe dotyczące prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie -  Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności