Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

30.12.2011 Nowa wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Kapitał Ludzki

Informujemy, że 23 grudnia 2011 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zapisy nowej wersji Zasad będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku.


Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą następujących zagadnień:

  1. uwzględnienia w zapisach przedmiotowego dokumentu regulacji wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 10.228.1487 z późn, zm.), w tym zwłaszcza dostosowanie liczby godzin poszczególnych zajęć do zapisów ww. aktu prawnego oraz wskazanie, iż  liczebność grup zajęciowych powinna być zgodna z Rozporządzeniem,
  2. wydłużenia, w uzasadnionych przypadkach okresu realizacji projektów dotyczących indywidualizacji do 2014 roku, celem wdrożenia założeń projektowych w pełnym roku szkolnym 2013/2014,   
  3. doprecyzowania kwestii przeprowadzenia postępowań na zakup usług edukacyjnych i doposażenie bazy dydaktycznej szkół,
  4. wprowadzenia na poziom Programu, w wyniku przeglądu śródokresowego nowego wskaźnika pomiaru stopnia realizacji celu, odnoszącego się do programów indywidualizacji,
  5. zaktualizowania i doprecyzowania zapisów modelowego wniosku o dofinansowania (załącznik nr 3 do dokumentu), 
  6. aktualizacja tabeli finansowej (załącznik nr 1), w związku z przekazaniem przez MEN dodatkowych środków z Pomocy technicznej, niewykorzystanych w latach 2007-2010, na obsługę projektów systemowych dotyczących programów indywidualizacji,
  7. wprowadzenia modyfikacji o charakterze redakcyjnym mających na celu zwiększenie przejrzystości dokumentu. 

 

 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności