Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) to jeden z sześciu programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Program stanowi w znacznej części kontynuację działań realizowanych w pierwszym okresie programowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zasadą jednofunduszowości w latach 2007-2013 działania finansowane w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego będą wdrażane poprzez jeden program – Kapitał Ludzki.

CELE PO KL

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest realizacja działań, które przyczynią się do wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej, podniesienia poziomu wykształcenia w społeczeństwie, zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawy jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych. Program ten stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

OBSZARY WSPARCIA

W ramach Programu wsparciem objęte będą następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

KOMPONENT CENTRALNY I REGIONALNY PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki będzie realizowany równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów, celem podniesienia efektywności ich funkcjonowania, natomiast w ramach komponentu regionalnego – na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Program jest wdrażany na kilku poziomach instytucjonalnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełni rolę Instytucji Zarządzającej , która odpowiada za koordynację realizacji PO KL w skali całego kraju. Za realizację poszczególnych Priorytetów PO KL odpowiedzialne są Instytucje Pośredniczące .

W ramach komponentu centralnego funkcja Instytucji Pośredniczących została przekazana właściwym ministerstwom: ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwu Edukacji Narodowej, ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W przypadku komponentu regionalnego PO KL, funkcję Instytucji Pośredniczącej pełnią samorządy województw. Na terenie województwa dolnośląskiego rola ta został powierzona Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego. Instytucja Pośrednicząca oddelegowała część swoich zadań do instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) . Funkcję tą pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to wsparcie dla:

  • osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
  • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • przedsiębiorców i ich pracowników,
  • osób kształcących się w systemie oświaty.

KWOTY PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Zgodnie z zaakceptowanymi przez Komisję Europejską Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia, na realizację PO KL przeznaczono kwotę 11 420 207 tys. euro, z czego 9 707 176 tys. euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego a 1 713 031 tys. euro, ze środków krajowych.

Na realizację komponentu regionalnego przeznaczono ok. 62 % wszystkich środków alokowanych na Program, tj. kwotę 7 101 740 tys. euro, z czego województwo dolnośląskie otrzymało 485 370 tys. euro.

Priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Centralne:

I. Zatrudnienie i integracja społeczna
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.kapitalludzki.gov.pl 
Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.wwpe.gov.pl
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich www.crzl.gov.pl

II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.kapitalludzki.gov.pl 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia www.zdrowie.gov.pl 

III. Wysoka jakość systemu oświaty
Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl 
Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl 

IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl - aktualnie
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl - poprzednio)

V. Dobre rządzenie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.kapitalludzki.gov.pl 

Regionalne (www.efs.dolnyslask.pl; www.pokl.dwup.pl):

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

VII. Promocja integracji społecznej

VIII. Regionalne kadry gospodarki

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

X. Pomoc techniczna

PROJEKTY KONKURSOWE I SYSTEMOWE

Program Operacyjny Kapitał Ludzki przewiduje realizację wsparcia z EFS za pośrednictwem dwóch procedur:

  • konkursu (otwartego lub zamkniętego),
  • procedury dofinansowania systemowego.

Projekty systemowe i konkursowe w ramach komponentu regionalnego PO KL