Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Stan realizacji PO KL

Postęp realizacji PO KL w województwie dolnośląskim 

Zgodnie z „Zasadami systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” zawartymi w dokumencie pn. „System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” Instytucja Pośrednicząca odpowiada za sprawozdawczość z realizacji programu na poziomie Priorytetu.

W ramach PO KL sporządzane są następujące rodzaje sprawozdań:

Obowiązek sprawozdawczy w ramach PO KL 2007-2013 powstał z dniem 1 listopada 2007 r. Pierwszym okresem sprawozdawczym było II półrocze 2007 r. Ze względu na tożsamość danych za rok 2007 i za II półrocze 2007 r. Instytucja Zarządzająca zwolniła instytucje uczestniczące w systemie sprawozdawczym PO KL z obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego za 2007 rok.