Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Regionalne Sieci Tematyczne

Sieci Tematyczne (ST) i Regionalne Sieci Tematyczne (RST) w ramach PO KL

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursów na projekty innowacyjne  w naszym Województwie (III kwartał br.), zachęcamy Państwa do zapoznania się z istotą funkcjonowania Sieci Tematycznych oraz Regionalnej Sieci Tematycznej, a także z możliwością zgłaszania chęci uczestnictwa w pracach RST Województwa Dolnośląskiego.

Głównym celem powołania Sieci Tematycznych w ramach PO KL  jest wspieranie innowacyjności i zapewnienie odpowiedniej jakości projektom innowacyjnym.  Zapewnienie odpowiedniej jakości będzie się odbywało m. in. poprzez system opiniowania strategii wdrażania realizacji i walidacji produktów projektów innowacyjnych.

Sieci tematyczne PO KL mają również kluczowe znaczenie dla właściwego przebiegu procesu upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki rezultatów projektów innowacyjnych. Sieci mają być forum dialogu pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne, a ekspertami    i praktykami zajmującymi się danym obszarem tematycznym oraz decydentami. Formuła ta ma być bazą dla wypracowania mechanizmów, struktur, narzędzi wspierających upowszechnianie rezultatów projektów innowacyjnych oraz włączanie ich do głównego nurtu polityki i praktyki działania instytucji, organizacji i przedsiębiorstw.

Sieci tematyczne na poziomie krajowym będą odpowiadać podstawowym obszarom wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakłada się funkcjonowanie sieci w 4 obszarach tematycznych:

 • Zatrudnienie i integracja społeczna
 • Adaptacyjność
 • Edukacja i szkolnictwo wyższe
 • Dobre rządzenie

Na poziomie regionalnym powstaną Regionalne Sieci Tematyczne. RST będą działały w oparciu o grupy robocze tworzone w ramach 16 Podkomitetów Monitorujących PO KL.  Sekretariaty RST będą tworzone na bazie istniejących Sekretariatów PKM PO KL.  Mają one za zadanie zapewnić  obsługę administracyjną swoim RST.  Krajowa Instytucja Wspomagająca poprzez opracowanie regulaminów i procedur zapewni Sekretariatom wsparcie związane ze stroną organizacyjną.

Na poziomie Województwa Dolnośląskiego zadaniem RST będzie pośredniczenie, współpraca i pełnienie funkcji doradczych wobec beneficjentów. Ponadto RST będzie odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniej jakości projektom innowacyjnym. Przez odpowiednią jakość projektów innowacyjnych należy rozumieć zapewnienie realizacji rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste, zidentyfikowane potrzeby regionu. Zadanie osiągane będzie poprzez opiniowanie strategii wdrażania projektów innowacyjnych i walidację produktu finalnego. W Województwie Dolnośląskim planowane jest powołanie jednej Regionalnej Sieci Tematycznej dla wszystkich Priorytetów w ramach komponentu regionalnego. 

W skład RST wchodzić będą:

 • Przedstawiciele instytucji – członkowie PKM,
 • Przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego,
 • Przedstawiciele wszystkich beneficjentów realizujących projekty innowacyjne w województwie dolnośląskim.

Ponadto w skład RST wchodzić mogą również przedstawiciele: realizatorów projektów w ramach PIW EQUAL, środowiska naukowego, ministerstw, agencji rządowych, władz regionalnych i lokalnych właściwych w obszarze wsparcia RST oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej.

Do głównych zadań RST należy:

 • opiniowanie strategii wdrażania projektów innowacyjnych w komponencie regionalnym,
 • walidacja produktów projektów innowacyjnych realizowanych w komponencie regionalnym,
 • organizowanie spotkań służących bieżącej wymianie doświadczeń i konfrontacji założeń pomiędzy wnioskodawcami, a praktykami i ekspertami,
 • rekomendowanie Sekretariatom KST przedstawicieli RST do pracy w danej KST (proponuje się, aby każda RST oddelegowała do reprezentowania w KST 2 osoby – przedstawiciela i jego zastępcę, z których jedna osoba reprezentuje IP/IP2),
 • wykonywanie dodatkowych analiz, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań RST,
 • udział w procesie upowszechniania i włączania rezultatów projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki,
 • dostarczanie niezbędnych informacji Sekretariatowi ST w części dotyczącej działań RST (m.in. do zamieszczenia na stronie internetowej KIW),
 • współpraca z pozostałymi RST.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
71/776-96-03, p. Edyta Jewtuch, edyta.jewtuch@dolnyslask.pl