Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Podkomitet Monitorujący PO KL WD

Monitorowanie wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 

Monitorowanie służy zapewnieniu odpowiedniej jakości wdrażania PO KL i prowadzone jest przez:

 1. Instytucję Zarządzającą PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oraz Komitet Monitorujący PO KL

 2. Instytucje Pośredniczące PO KL komponentu regionalnego (na Dolnym Śląsku: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) i Podkomitety Monitorujące PO KL.

Komitet Monitorujący PO KL delegował część swoich zadań związanych z prowadzeniem monitoringu wdrażania komponentu regionalnego na danym obszarze do tzw. Podkomitetów Monitorujących, powoływanych w każdym z 16 województw. Tak więc wdrażanie komponentu regionalnego PO KL na poziomie województwa dolnośląskiego jest monitorowane zarówno przez Komitet Monitorujący (przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego), jak i przez Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Dolnośląskiego.

Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD)

Skład Podkomitetu jest ustalany zgodnie z zasadą partnerstwa. W jego pracach biorą udział przedstawiciele 3 stron: rządowej, samorządowej oraz partnerów społeczno gospodarczych. Zapraszani są również obserwatorzy - bez prawa do głosowania. W skład PKM PO KL WD wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 

Przewodniczący
Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO KL

Strona samorządowa

Przedstawiciele:

 • Instytucji Pośredniczącej PO KL
 • Instytucji Zarządzającej RPO
 • Powiatów Dolnego Śląska
 • Miasta Zgorzelec
 • Gminy Nowa Ruda
 • Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 • Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

Partnerzy społeczno-gospodarczy

Przedstawiciele:

 • Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 • NSZZ "Solidarność"
 • Związku Pracodawców Dolnego Śląska
 • Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej
 • Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 • Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych WROS
 • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Regionalnych Ośrodków EFS

Strona rządowa

Przedstawiciele:

 • Instytucji Zarządzającej PO KL
 • Wojewody
 • Kuratorium Oświaty

Obserwatorzy (bez prawa do głosowania)

Przedstawiciele:

 • Komisji Europejskiej
 • Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej