Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konferencja - Osiem lat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim oraz kontynuacja wsparcia z EFS w nowym okresie programowania 2014-2020 - Wrocław, 6 listopada 2014r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pt „Osiem lat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w województwie dolnośląskim oraz kontynuacja wsparcia z EFS w nowym okresie programowania 2014-2020”, która odbędzie 6 listopada 2014 we Wrocławiu.

Celem konferencji jest podsumowanie Programu Operacyjnego PO KL przez zaprezentowanie osiągniętych efektów wdrażania programu dziennikarzom i uczestnikom konferencji, promocja wzorcowo realizowanych projektów (dobrych praktyk), uzupełnione o panel dyskusyjny w trakcie, którego przybliżone zostaną m.in. zagadnienia związane z kontynuacją wsparcia z EFS w latach 2014-2020".

Ramowy program konferencji - pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik

Więcej

Bezpłatne szkolenia dla realizatorów projektów PO KL

Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia. Obecnie trwa rekrutacja na dwa szkolenia:

1. Realizacja projektów w ramach PO KL, a prawa autorskie do produktów wytworzonych w ramach projektów; 15.10.2014
2.  Realizacja projektów PO KL po zmianie Zasad finansowania i Wytycznych od maja 2014 roku; 28.10.2014

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń na stronie Ośrodka www.wroclaw.roefs.pl.

Na stronie znajdują się szczegółowe informacje wraz z programem oraz kartą zgłoszeniową.

30.09.2014

Szkolenia ROEFS Wałbrzych

Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Wałbrzychu.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA:

1. Monitoring i ewaluacja projektu realizowanego w ramach POKL

data: 02 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (CZWARTEK)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które odpowiadają za sporządzanie sprawozdań/wniosków o płatność w ramach projektu, a także uczestniczą w jego realizacji jako personel merytoryczny; przede wszystkim dla osób które są odpowiedzialne za monitoring i ewaluację działań.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności odnośnie sprawozdawczości, monitoringu i prowadzenia ewaluacji w projektach.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu monitoringu i ewaluacji projektu realizowanego w ramach POKL, w tym:

- sprawozdawczości w projektach,

- sposobu określania wskaźników i ich monitoringu,

- rodzajów ewaluacji i technik pomiaru realizacji projektu.

2. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL – zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (wersja obowiązująca od 01 maja 2014 r.)

data: 08 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (ŚRODA)

Szkolenie przeznaczone jest dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS (POKL), osób odpowiedzialnych za realizację 
i rozliczanie projektów - przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, instytucji prywatnych itp.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dot. kwalifikowalności wydatków w ramach projektów POKL.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu kwalifikowania wydatków w ramach POKL, w tym:

- Definicja kwalifikowalności wydatków,

- podwójne finansowanie,

- przejrzystość i konkurencyjność wydatków,

- zasada konkurencyjności,

- konstruowanie budżetu projektu,

- oszczędności w ramach projektu,

- kwalifkowalność uczestników,

- kwoty ryczałtowe,

- stawki jednostkowe,

- zatrudnianie personelu,

- cross-financing,

- instrumenty inżynierii finansowej.

3. Zakończenie i rozliczenie merytoryczno-finansowe projektu w ramach POKL

data: 16 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (CZWARTEK)

Szkolenie przeznaczone jest dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS (POKL), osób odpowiedzialnych za realizację 
i rozliczanie projektów - przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, instytucji prywatnych itp.; w szczególności do osób reprezentujących Beneficjentów kończących realizację projektów.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dot. prawidłowego zakończenia i zamknięcia projektu w ramach POKL.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu finalizowania projektów w ramach POKL, w tym:

- Obowiązki Beneficjenta związane z zamknięciem merytorycznym projektu,

- Obowiązki Beneficjenta związane z zamknięciem finansowym projektu,

- Końcowy wniosek o płatność,

- Trwałość projektu,

- Itp.

Szkolenia odbędą się w Świdnicy przy ul. Długiej 33 w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W ramach szkoleń zapewniamy przerwę kawową, ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowej www.walbrzych.roefs.pl w zakładce Szkolenia.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu można przesłać:

- faxem, na numer 74 660 64 52

- w postaci scanu formularza, na adres

barbara.sawicka@roefs.pl

Informujemy, że warunkiem skorzystania ze szkolenia jest dostarczenie oryginału formularza zgłoszeniowego najpóźniej w dniu szkolenia (po wcześniejszym złożeniu formularza drogą mailową lub za pośrednictwem faxu).

Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu 
ul. Dmowskiego 22, 58-300 Wałbrzych 
tel. 74 666 60 44 
e-mail: barbara.sawicka@roefs.pl 
www.walbrzych.roefs.pl

 Program szkolenia – Kwalifikowalność… 

 Formularz zgłoszeniowy – Kwalifikowalność 

 Program szkolenia – Monitoring… 

 Formularz zgłoszeniowy – Monitoring… 

 Program szkolenia – Zakończenie… 

 Formularz zgłoszeniowy – Zakończenie… 

Szkolenia ROEFS Legnica

Regionalny Ośrodek EFS w Legnicy zaprasza na szkolenie „Kontrola w projektach PO KL” - 30.06.2014 r., w Legnicy.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL, na terenie następujących powiatów: głogowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, złotoryjskiego i m. Legnicy.

Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę i umiejętności związane z właściwym przygotowaniem realizowanego projektu do procedury kontroli.

Aby zgłosić się na szkolenie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.legnica.roefs.pl
lub odesłać na adres dominika.urbanowicz@roefs.pl wypełnione zgłoszenie do udziału w szkoleniu.

Więcej informacji o szkoleniu uzyskać można pod nr telefonu: 76 862 58 15, lub pod adresem mail: dominika.urnbanowicz@roefs.pl

Uwaga!
Z powodu rezygnacji części chętnych do udziału w analogicznym szkoleniu w poprzednich terminach, szkolenie to przeniesiono na dzień 30.06.2014. Osoby, które już głosiły się na powyższe szkolenie, nie muszą zgłaszać się ponownie – pracownicy RO EFS w Legnicy skontaktują się z nimi celem weryfikacji możliwości uczestnictwa w szkoleniu w terminie 30.06.2014 r.

 

 Program szkolenia


 Karta zgłoszeniowa

29.05.2014

Szkolenia ROEFS Wrocław

Weryfikacja projektu finansowanego z PO KL w trakcie realizacji i po jego zakończeniu (wnioski o płatność, kontrole, trwałość projektu, dokumentacja po realizacji).

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.

Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z prawidłowym rozliczaniem projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane z kontrolą projektów, trwałością projektów oraz dokumentacją projektową.

Szkolenie jest bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin szkoleń oraz prowadzący:

17-18.06.2014 Mirosława Hamera, Marcin Woźniak

W przypadku nie zebrania wystarczającej liczby uczestników istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław

ZASADY REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W SZKOLENIU:

1. Szkolenie skierowane do podmiotów realizujących obecnie projekty PO KL oraz podmiotów, które zakończyły realizację projektu (w terminie max 30 dni od daty zakończenia projektu) z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław.

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:

1. wskazane przez IP/IP II (UMWD, DWUP) jako podmioty wymagające wsparcia

2. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS

3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

4. kolejność zgłoszeń

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 czerwca 2014. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.

3.Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.

4.W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

5.Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.

6. Dnia 11 czerwca 2014 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na adres mailowy: joanna.kowalska@roEFS.pl.

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 071 780 90 79.

Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska – Śliwa.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych.

 Program szkolenia

 Karta zgłoszeniowa

28.05.2014

Szkolenia ROEFS Wałbrzych

Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Wałbrzychu.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA:

1. Archiwizacja dokumentacji w ramach projektu POKL.

data: 11 CZERWCA 2014r. (ŚRODA)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które odpowiadają za prowadzenie sprawozdań w ramach projektu oraz osób, które są odpowiedzialne za monitoring i ewaluację działań.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności odnośnie archiwizacji projektów realizowanych w ramach POKL.

Uczestnicy szklenia zdobędą wiedzę z zakresu archiwizowania dokumentów w ramach projektów finansowanych z POKL w tym:

- podstaw prawnych dot. archiwizacji;

- obowiązków beneficjenta w zakresie przechowywania dokumentacji;

- tworzenia instrukcji archiwizacji;

- oznakowania dokumentów POKL;

- zasad organizowania lokalu na potrzeby archiwum;

- okresu przechowywania;

- zasad niszczenia dokumentów POKL;

2. Ochrona danych osobowych i formy zatrudniania w ramach projektu POKL.

data: 18 CZERWCA 2014r. (ŚRODA)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które odpowiadają za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz poprawne wdrożenie projektu.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedze i umiejętności pozwalające na poprawne wdrożenie i realizację projektów w ramach POKL.

Szkolenie pozwoli na uzyskanie wiedzy z zakresu:

1) ochrona danych osobowych w projektach.

- Dokumenty stosowane w projektach dot. danych osobowych.

- Polityka Bezpieczeństwa dla Zbioru PEFS u beneficjenta POKL.

- Instrukcja zarządzania systemem informatycznym dla systemu PEFS u beneficjenta POKL.

2) Formy zatrudniania.

- Umowy o pracę;

- Umowy cywilnoprawne;

- Samozatrudnienie.

Szkolenia odbędą się w Świdnicy przy ul. Długiej 33 w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W ramach szkolenia zapewniamy przerwę kawową, ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowej www.walbrzych.roefs.pl w zakładce szkolenia.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu można przesłać:

- faxem, na numer 74 66 66 044

- w postaci scanu formularza, na adres

aleksander.budny@roefs.pl lub barbara.sawicka@roefs.pl

Informujemy, że warunkiem skorzystania ze szkolenia jest dostarczenie oryginału formularza zgłoszeniowego najpóźniej w dniu szkolenia.

Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu 
ul. Dmowskiego 22, 58-300 Wałbrzych 
tel. 74 666 60 44 
e-mail: aleksander.budny@roefs.plbarbara.sawicka@roefs.pl 
www.walbrzych.roefs.pl

 Program szkolenia 11 czerwca

 Formularz zgłoszenia 11 czerwca

 Program szkolenia 18 czerwca 

 Formularz zgłoszenia 18 czerwca

08.05.2014

Szkolenia ROEFS Wrocław: Realizacja i sprawozdawczość projektów PO KL rozliczanych ryczałtem

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.

Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z prawidłowym rozliczaniem projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane z kontrolą projektów, trwałością projektów oraz dokumentacją projektową. Szkolenie będzie realizowane pod kątem projektów rozliczanych ryczałtem.

Szkolenie jest bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin szkoleń oraz prowadzący:

29-30.05.2014 Mirosława Hamera, Marcin Woźniak

Miejsce szkolenia: Wrocław

W przypadku nie zebrania wystarczającej liczby uczestników istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Zasady rekrutacji oraz udziału w szkoleniu:

1. Szkolenie skierowane do podmiotów realizujących obecnie projekty PO KL oraz podmiotów, które zakończyły realizację projektu (w terminie max 30 dni od daty zakończenia projektu) z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław. Szkolenie skierowane do projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe.

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:

1. wskazane przez IP/IP II (UMWD, DWUP) jako podmioty wymagające wsparcia

2. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS

3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

4. kolejność zgłoszeń

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 maja 2014. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.

3. Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.

4. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

5. Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.

6. Dnia 26 maja 2014 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na adres mailowy: joanna.kowalska@roEFS.pl.

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 071 780 90 79. Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska - Śliwa

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych.

 Karta zgłoszeniowa

 Program szkolenia

Szkolenia ROEFS Jelenia Góra

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: bolesławieckiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra do wzięcia udziału w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze:
„Weryfikacja projektu finansowanego z PO KL w trakcie realizacji i po jego zakończeniu”

Szkolenie poświęcone będzie zasadom realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z POKL. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z prawidłowym rozliczaniem projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane z kontrolą projektów, trwałością projektów oraz dokumentacją projektową.).

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1) podmioty, które realizują projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego lub centralnego;
2) podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS;
3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. Mieszkańców

Termin szkolenia:
31.03.2014 – 01.04.2014, Jelenia Góra
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 27 marca 2014 r. do godz. 14:00


Informacje organizacyjne:
Szkolenie będzie się odbywać w godzinach: 9.00 – 16.00. Wszystkie szkolenia prowadzone są nieodpłatnie, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem i noclegiem.

Jak zgłosić się na szkolenie?
W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS na adres mailowy: jeleniagora@roefs.pl lub dostarczenie go osobiście na adres: ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra


Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku czy kwestii dotyczących rozliczania projektów oraz do skorzystanie z nowej usługi jaką jest wizyta wspierająca.


Wszelkich informacji na temat szkolenia i doradztwa udziela:

Łukasz Pęcherczyk oraz Ewa Pańczak
pod numerem tel. 075 642 20 00


Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 Karta zgłoszeniowa

17.03.2014

Szkolenia ROEFS Wałbrzych

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym przez Państwa projektem/projektami w ramach PO KL, zapraszamy wszystkich realizatorów projektów do skorzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu.

SZKOLENIA:

Dokumentowanie, realizacja i monitoring projektów edukacyjnych PO KL.

Na szkoleniu przedstawione zostaną kwestie związane z podstawami prawnymi tworzenia i ochrony dokumentacji wg. przepisów polskich i unijnych; podstawami prawnymi dotyczącymi realizacji projektów POKL – System Realizacji POKL; zasadami prawidłowego sporządzania dokumentów projektowych; monitoringu i ewaluacji w projekcie; tworzenie harmonogramu projektu oraz obowiązki Beneficjenta wobec IP2 i obowiązki związane z informacją i promocją projektu.

Termin jednodniowego szkolenia: 18.03.2014

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów instytucjonalnych (organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe, administracja publiczna i jej jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy) z terenu pięciu powiatów: wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski, którzy otrzymali decyzję o dofinansowaniu projektu lub już realizują projekt w ramach priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kontrola w projektach PO KL.

Na szkoleniu przedstawione zostaną podstawowe pojęcia i podstawy prawne kontroli projektów w ramach POKL; zarządzanie projektem – kontrola wewnętrzna (rodzaje kontroli wewnętrznej, organizacja kontroli, dokumentacja z kontroli wewnętrznej); kontrola zewnętrzna (rodzaje kontroli, instytucje upoważnione do kontroli, kontrola systemowa, kontrole projektów; ćwiczenia z zakresu przygotowań do kontroli.

Termin jednodniowego szkoleniaUWAGA Zmiana terminu szkolenia: 09.04.2014

Szkolenie przeznaczone jest dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków unijnych z terenu pięciu powiatów: wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski, którzy otrzymali decyzję o dofinansowaniu projektu lub już realizują projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warsztaty wypełniania wniosku o płatność PO KL.

Na szkoleniu przedstawione zostaną następujące kwestie: sprawozdawczość w projektach POKL; zasady rozliczeń; zmiany w projekcie; kwalifikowalność wydatków; wniosek o płatność – narzędzie sprawozdawczości w PO KL; harmonogram płatności a wniosek o płatność; wniosek o płatność postęp finansowy (ćwiczenia); korekty finansowe we wnioskach o płatność; wniosek o płatność - postęp rzeczowy (przykłady i ćwiczenia).

Szkolenie odbywać się będzie w oparciu o aktywne metody i praktyczne ćwiczenia. Każdemu uczestnikowi warsztatów zapewniamy komputer na czas odbywającego się szkolenia.

Termin jednodniowego szkolenia03.04.2014

Szkolenie przeznaczone jest dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków unijnych z terenu pięciu powiatów: wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski. Osób odpowiedzialnych za realizację i rozliczanie dotowanych projektów NGO, placówek oświatowych oraz Beneficjentów oczekujących na podpisanie umowy o dofinansowanie a także organizacji pozarządowych, wszystkich podmiotów będących Beneficjentami projektów z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, w miarę wolnych miejsc: pozostali beneficjenci projektów EFS.

Wszystkie szkolenia odbędą się w Świdnicy na ul. Długiej 33 w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W ramach szkolenia zapewnione zostaną: przerwa kawowa, ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się w załączniku.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu można przesłać:

- faxem, na numer 74 66 66 044

- na adres aleksander.budny@roefs.pl

Informujemy, że warunkiem skorzystania ze szkolenia jest dostarczenie oryginału formularza zgłoszeniowego najpóźniej w dniu szkolenia.

 Załącznik 

 

 Program - 09.04.2014

 Karta zgłoszeniowa - 09.04.2014

Szkolenia ROEFS Wałbrzych: Dokumentowanie, realizacja i monitoring projektów edukacyjnych POKL

Na szkoleniu przedstawione zostaną kwestie związane z  podstawami prawnymi tworzenia i ochrony dokumentacji wg. przepisów polskich i unijnych;  podstawami prawnymi dotyczącymi realizacji projektów POKL – System Realizacji POKL; zasadami prawidłowego sporządzania dokumentów projektowych; monitoringu i ewaluacji w projekcie; tworzenie harmonogramu projektu oraz obowiązki Beneficjenta wobec IP2 i obowiązki związane z informacją i promocją projektu.


Termin jednodniowego szkolenia: 18.03.2014

Szkolenie odbędzie się w Świdnicy na ul. Długiej 33 w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w godzinach  9:00-16:00.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów instytucjonalnych (organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe, administracja publiczna i jej jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy) z terenu pięciu powiatów: wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski, którzy otrzymali decyzję o dofinansowaniu projektu lub  już realizują projekt w ramach priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

W ramach szkolenia zapewnione zostaną: przerwa kawowa, ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe.                                                                          
 
Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku oraz na stronie internetowej www.walbrzych.roefs.pl  w zakładce szkolenia.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu można przesłać:
- faxem, na numer 74 66 66 044
- w postaci scanu formularza, na adres  aleksander.budny@roefs.pl

Informujemy, że warunkiem skorzystania ze szkolenia jest dostarczenie oryginału formularza zgłoszeniowego najpóźniej w dniu szkolenia.


 Program szkolenia 

 Formularz zgłoszeniowy

04.02.2014

Szkolenia ROEFS Wrocław

Szkolenia ROEFS Wrocław

Weryfikacja projektu finansowanego z PO KL w trakcie realizacji i po jego zakończeniu (wnioski o płatność, kontrole, trwałość projektu, dokumentacja po realizacji).

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu pod nazwą Weryfikacja projektu finansowanego z PO KL w trakcie realizacji i po jego zakończeniu (wnioski o płatność, kontrole, trwałość projektu, dokumentacja po realizacji).”

Opis szkolenia:

Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z prawidłowym rozliczaniem projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane z kontrolą projektów, trwałością projektów oraz dokumentacją projektową.

Szkolenie jest bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin szkoleń oraz prowadzący:

27-28.02.2014/ 04-05.03.2014 Mirosława Hamera, Marcin Woźniak
(termin do wyboru)

Prosimy o przemyślany wybór terminu szkolenia. Nie przewidujemy możliwości zmiany grupy po terminie rekrutacji. W przypadku nie zebrania wystarczającej liczby uczestników istnieje możliwość odwołania szkolenia bądź zmiany terminu (połączenia terminu) szkoleń.

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław

ZASADY REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W SZKOLENIU:

1. Szkolenie skierowane do podmiotów realizujących obecnie projekty PO KL z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław.

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:

1. wskazane przez IP/IP II (UMWD, DWUP) jako podmioty wymagające wsparcia

2. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS

3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

4. kolejność zgłoszeń

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 lutego 2014. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.

3.Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.

4.W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

5.Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.

6. Dnia 25 lutego 2014 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na adres mailowy: joanna.kowalska@roEFS.pl.

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 071 780 90 79. Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska - Śliwa

W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego, a następnie o przesłanie go nas za pośrednictwem fax'u bądź maila.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych.

 Karta zgłoszeniowa

Szkolenia ROEFS Wrocław

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.


W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy (instytucje, które złożyły wnioski o dofinansowanie bądź realizują już projekt):
1) z obszaru powiatów: oleśnickiego, wrocławskiego, strzelińskiego, średzkiego
2) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. Mieszkańców

Opis szkolenia:
Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z praktycznym funkcjonowaniem zasady równości szans w kontekście realizacji projektów PO KL. W szczególności nacisk zostanie położony na edukację wolną od dyskryminacji

Szkolenie jest bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin szkoleń (dwa terminy do wyboru) oraz prowadzący:
16 - 17.12.2013  Anna Gużda

18-19.12.2013   Sandra Tomaszewska

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5,


ZASADY REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W SZKOLENIU:

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:
1. które złożyły wnioski o dofinasowanie w ramach PO KL bądź realizują już projekty PO KL
2. z obszaru powiatów: oleśnickiego, wrocławskiego, strzelińskiego, średzkiego oraz
3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców
4. kolejność zgłoszeń

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 grudnia 2013. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.
3.Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.
4.W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.
5.Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.
6. Dnia 13 grudnia 2013 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na adres mailowy: joanna.kowalska@roEFS.pl.

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:  071 780 90 79.

 

 Program szkolenia

 Karta zgłoszeniowa

 

Konferencja - Efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska, najlepsze praktyki i rozwiązania w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Wrocław, 18 grudnia 2013r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pt „Efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska, najlepsze praktyki i rozwiązania w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 ”, która odbędzie we Wrocławiu 18 grudnia 2013r. – Dwór Polski – pl. Solny 16 (bud. Starej Giełdy – Sala Świetlikowa)

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na Dolnym Śląsku oraz przykładów projektów wpływających na rozwój kapitału ludzkiego w regionie w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Agenda konferencji - pobierz plik 

Więcej

03.12.2013

Szkolenia ROEFS Jelenia Góra

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Zasady kontroli w projektach PO KL” dnia 12-13 grudnia 2013 r. (czwartek-piątek) w Jeleniej Górze.

Opis: Szkolenie poświęcone będzie zasadom dot. kontroli w ramach komponentu regionalnego PO KL. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z przygotowaniem do kontroli oraz poprawnością realizacji projektu konkursowego, m.in.:

 • prowadzona dokumentacja projektu,
 • prawidłowość rozliczeń finansowych,
 • kwalifikowalność wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących personelu projektu,
 • sposób rekrutacji uczestników projektu,
 • sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
 • zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
 • prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
 • sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Wykładowca: Mirosława Hamera, Marcin Woźniak

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

1. osoby reprezentujące instytucje realizujące projekty w ramach komponentu regionalnego PO KL;

2. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS;

3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 9 grudnia 2013 r. do godz. 15:00.

Informacje organizacyjne:

· Szkolenie będzie się odbywać w godzinach: 9.00 – 16.00.

· Szkolenie jest prowadzone nieodpłatnie.

· Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka.

· Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem i noclegiem.

Jak zgłosić się na szkolenie?

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura Regionalnego Ośrodka faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na adres mailowy: jeleniagora@roefs.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

Wszelkich informacji na temat szkolenia i doradztwa udziela: Łukasz Pęcherczyk oraz Ewa Pańczak pod numerem tel. 075 642 20 00.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku czy kwestii dotyczących rozliczania projektów oraz do skorzystania z usługi Ośrodka, jaką jest wizyta wspierająca.

 Karta zgłoszeniowa

18.11.2013

Szkolenia RO EFS Jelenia Góra

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Rozliczanie wniosków o płatność i zarządzanie finansami realizowanych projektów PO KL” w dn. 26 - 27 listopada 2013 r. w Jeleniej Górze.

Opis: Szkolenie poświęcone będzie zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z POKL dla beneficjentów realizujących projekty w ramach dolnośląskiego komponentu regionalnego. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z Generatorem Wniosków Płatniczych a także m.in. tematyka zatrudniania kadry w projekcie (umowy cywilno-prawne, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenia, rozwiązywanie umów o pracę, akta osobowe - sposób prowadzenia, świadectwa pracy).

Prowadzący: Mirosława Hamera, Marcin Woźniak

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

1. podmioty, które realizują projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego;

2. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS;

3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 20 listopada 2013 r. do godz. 12:00.

Informacje organizacyjne:

· Wszystkie szkolenia prowadzone są przez ROEFS w Jeleniej Górze nieodpłatnie.

· Szkolenie będą się odbywać w godzinach: 9.00 – 16.00

· Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka.

· Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem i noclegiem.

Jak zgłosić się na szkolenie?

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura Regionalnego Ośrodka faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na adres mailowy: jeleniagora(at)roefs.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku czy kwestii dotyczących rozliczania projektów oraz do skorzystania z nowej usługi, jaką jest wizyta wspierająca.

Wszelkich informacji na temat szkolenia i doradztwa udziela:

Łukasz Pęcherczyk oraz Ewa Pańczak pod numerem tel. 075 642 20 00.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Karta zgłoszeniowa

08.11.2013

Szkolenia ROEFS Wrocław

Szkolenie „Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2013”.

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

1) wskazani przez IP/IP 2 (UMWD, DWUP) jako podmioty wymagające wsparcia

2) z obszaru powiatów: oleśnickiego, wrocławskiego, strzelińskiego, średzkiego

3) podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia ROEFS w roku 2011 i 2012

4) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Opis szkolenia:

Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z rozliczaniem projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane ze zmianami, jakie na przełomie roku 2012/2013 pojawiły się w szeregu ważnych dokumentów odnoszących się do konstruowania i rozliczania wniosków. Szkolenie dla osób, które mają duże doświadczenie w realizacji projektów PO KL.Szkolenie jest bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin szkoleń oraz prowadzący:

02-03.12.2013 Karolina Maląg, Agnieszka Szuba

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5,

Zasady rekrutacji oraz udziału w szkoleniu:

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:

1. wskazane przez IP/IP II (UMWD, DWUP) jako podmioty wymagające wsparcia

2. z obszaru powiatów: oleśnickiego, wrocławskiego, strzelińskiego, średzkiego oraz

3. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS

4. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

5. kolejność zgłoszeń

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 listopada 2013. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.

3. Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.

4. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

5. Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.

6. Dnia 27 listopada 2013 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na adres mailowy: joanna.kowalska@roEFS.pl.

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 071 780 90 79. Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska – Śliwa.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej czy konsultacji przygotowanego wniosku.

 Program szkolenia

 Karta zgłoszeniowa

Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu legnicko-głogowskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pn „Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu legnicko-głogowskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości finansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020”, która odbędzie się w dniach  21-22 listopada 2013 r. w Hotelu "Chata Karczowiska”, Karczowiska 4, 59-307 Karczowiska, przy trasie Lubin – Legnica

Więcej

Debata "Dostępność: dofinansowań i pożyczek do nowootwieranych działalności gospodarczych, projektów prowadzących do aktywizacji zawodowej oraz pozyskania kompetencji językowych i ICT ”- Wrocław - 13 listopada 2013 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza, w szczególności osoby zainteresowanie:
- pozyskaniem środków na utworzenie działalności gospodarczej
- zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych kursów i szkoleń językowych oraz komputerowych,
- uczestnictwem w programach aktywizacji zawodowej, w ramach których oferowane są staże i praktyki zawodowe,
na debatę informacyjno-promocyjną pt. „Dostępność: dofinansowań i pożyczek do nowootwieranych działalności gospodarczych,  projektów prowadzących do aktywizacji zawodowej oraz pozyskania kompetencji językowych i ICT”.

Debata zostanie zorganizowana 13 listopada br. we Wrocławiu - Art Hotel przy ul. Kiełbaśniczej 20 w godzinach 10:00-12:00 (zgłoszenia do 7 listopada br.)

Więcej

31.10.2013

Szkolenia ROEFS Jelenia Góra

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Wypełnianie wniosku do PO KL – Poddziałanie 9.1.2” w dn. 14 - 15 listopada 2013 r. w Jeleniej Górze.

Szkolenie będzie poświęcone wypełnianiu wniosku do Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach konkursu nr II/9.1.2/B/13 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Prowadzący: Mirosława Hamera, Marcin Woźniak

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

- projektodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki z PO KL w ramach konkursu II/9.1.2/B/13 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych;

- podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS;

- przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 9 listopada 2013 r. do godz. 12:00.

Informacje organizacyjne:

• Wszystkie szkolenia prowadzone są przez ROEFS w Jeleniej Górze nieodpłatnie.

• Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka.

• Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem i noclegiem.

Jak zgłosić się na szkolenie?

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura Regionalnego Ośrodka faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na adres mailowy: jeleniagora@roefs.pl

Wszelkich informacji na temat szkolenia i doradztwa udziela:

Łukasz Pęcherczyk oraz Ewa Pańczak pod numerem tel. 075 642 20 00.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Karta zgłoszeniowa

Szkolenia ROEFS Wrocław

RO EFS Wrocław zaprasza na bezpłatne szkolenie „Wypełnianie wniosków do konkursu 9.1.2 PO KL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” 
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z konkursu 9.1.2 PO KL z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

- osoby reprezentujące instytucje korzystające z doradztwa RO EFS Wrocław w zakresie pisania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 9.1.2 PO KL

- osoby reprezentujące instytucje ubiegające się o dofinansowanie w ramach konkursu 9.1.2 PO KL

- przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Szkolenie będzie poświęcone Wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze szczególnym uwzględnieniem konkursu 9.1.2 PO KL.

Szkolenie jest bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin szkoleń oraz prowadzący:
12-13.11.2013  Agnieszka Szuba

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5, II p., p.110, g. 9.00-16.00
Ramowy program szkolenia do pobrania poniżej.

ZASADY REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W SZKOLENIU:

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:
1) osoby reprezentujące instytucje korzystające z doradztwa RO EFS Wrocław w zakresie pisania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 9.1.2 PO KL
2) osoby reprezentujące instytucje ubiegające się o dofinansowanie w ramach konkursu 9.1.2 PO KL
3)przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 listopada 2013 r. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.
3.Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.
4.W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.
5.Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.
6. Dnia 8 listopada 2013 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do  biura ROEFS faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na nasz adres mailowy: joanna.kowalska@roEFS.pl.


Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:  071 780 90 79. Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska - Śliwa.

 Karta zgłoszeniowa

 Program szkolenia

15.10.2013

Konferencja - Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu jeleniogórskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości finansowania projektów ze środków EFS w ramach PO KL oraz nowego RPO 2014-20

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pn  „Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu jeleniogórskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020”, która odbędzie się w dniach  29-30 października 2013 r. -  Hotel "Konradówka"- ul. Nad Łomnicą 20c, 50-540 Karpacz

Więcej…

08.10.2013

Konferencja - Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu...

 

Konferencja - Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu wrocławskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości finansowania projektów ze środków EFS w ramach PO KL oraz nowego RPO 2014-2020 – Polanica Zdrój

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pn „Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu wałbrzyskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości finansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020”, która odbędzie się w dniach  24-25 października 2013 r. w Hotelu "Polanica”, ul. Warszawska 16 w Polanicy Zdrój.

Więcej…

Konferencja - Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu wrocławskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości finansowania projektów ze środków EFS w ramach PO KL oraz nowego RPO 2014-2020

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pn „Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu wrocławskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości finansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020”, która odbędzie się w dniach 9-10 października 2013 roku w Hotelu ECLIPSE przy ul. Kwiatowej 85 w Domasławiu.

Więcej informacji

22.08.2013

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Podziałania 9.1.2 (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje dwa spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu nr II/9.1.2/B/13 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zwracamy Państwa uwagę na obowiązujące w konkursie kryterium dostępu nr 4: „Projekt jest skierowany do szkół i/lub placówek oświatowych z województwa dolnośląskiego, które nie były, nie są i nie będą objęte wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.1.2 w trybie systemowym (kryterium nie dotyczy projektów realizowanych w ramach indywidualizacji nauczania klas I-III) oraz wyłonionych w trybie konkursowym” oraz kryterium nr 7: „Projekt zakłada realizację programów rozwojowych wyłącznie w szkołach/szkole i/lub placówkach oświatowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich (rozumianych jako tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz części wiejskie (leżące poza miastem) gmin miejsko – wiejskich).”

Spotkania odbędą się:

· 10 września br. (wt) we Wrocławiu (sala konferencyjna nr 510 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 - budynek przychodni WZSOZ, V piętro),

· 12 września br. (czw) w Legnicy (Hotel Sękowski, ul. Gliwicka 15).

Na spotkaniach omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów,

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS,

· usługi świadczone przez Regionalne Ośrodki EFS.

Program spotkania  Pobierz

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza dostępnego poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 4 września br.

Liczba miejsc jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 5-6 września br.

W przypadku dużego zainteresowania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursu nr II/9.1.2/B/13, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych, prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszenia pytań i przesłanie go na adres: promocja.efs@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 września br.

Formularz zgłoszenia pytań  Pobierz

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniach, zostaną one opublikowane w terminie późniejszym na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

UWAGA! Wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz innych danych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Podane dane będą służyć wyłącznie do celów rekrutacyjnych. Żadne dane nie będą udostępniane osobom ani instytucjom zewnętrznym.

REKRUTACJA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE ZAKOŃCZONA

14.08.2013

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Działania 9.5 (Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje dwa spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.5/A/13 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Spotkania odbędą się we Wrocławiu:

· 28 sierpnia br. (śr) - sala konferencyjna nr 510 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 - budynek przychodni WZSOZ, V piętro,

· 3 września br. (wt) – sala konferencyjna nr 510 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 - budynek przychodni WZSOZ, V piętro,

Na spotkaniach omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów,

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS,

· usługi świadczone przez Regionalne Ośrodki EFS.

Program spotkania  Pobierz

Spotkania informacyjne dedykowane są w szczególności:

- przedstawicielom podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektu, wskazanych w znowelizowanym Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL 2007-2013:

· organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

· Lokalne Grupy Działania,

- przedstawicielom podmiotów uprawnionych do nawiązania partnerstwa w ramach projektu, w tym przedstawicielom jednostki/-ek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego lub ich jednostki/-ek organizacyjnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza dostępnego poniżej w nieprzekraczalnym terminie do:

· 23 sierpnia br. (spotkanie w dn. 28 sierpnia br.),

· 28 sierpnia br. (spotkanie w dn. 3 września br.).

Liczba miejsc jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 26-27 sierpnia br. (dla uczestników spotkania w dn. 28 sierpnia) oraz 29-30 sierpnia br. (dla uczestników spotkania w dn. 3 września).

W przypadku dużego zainteresowania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursu nr I/9.5/A/13, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia pytań i przesłanie go na adres: promocja.efs@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia br. (dla uczestników spotkania w dn. 28 sierpnia) oraz do 28 sierpnia br. (dla uczestników spotkania w dn. 3 września).

Formularz zgłoszenia pytań  Pobierz

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniach, zostaną one opublikowane w terminie późniejszym na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

UWAGA! Wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz innych danych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Podane dane będą służyć wyłącznie do celów rekrutacyjnych. Żadne dane nie będą udostępniane osobom ani instytucjom zewnętrznym.

13.08.2013

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Podziałania 9.1.1 (Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje dwa spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursów nr I/9.1.1/A/13 oraz II/9.1.1/B/13 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Zwracamy Państwa uwagę, że w przypadku wsparcia istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) obowiązuje kryterium dostępu nr 6: „Działania w projekcie są skierowane do przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego), w których nie są i nie były realizowane projekty w Poddziałaniu 9.1.1 wyłonione w trybie konkursowym”.

Spotkania odbędą się:

· 6 września br. (pt) we Wrocławiu (sala konferencyjna nr 510 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 - budynek przychodni WZSOZ, V piętro),

· 9 września br. (pn) w Legnicy (Hotel Sękowski, ul. Gliwicka 15).

Na spotkaniach omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów,

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS,

· usługi świadczone przez Regionalne Ośrodki EFS.

Program spotkania  Pobierz

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza dostępnego poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia br.

Liczba miejsc jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 2-3 września br.

W przypadku dużego zainteresowania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursów nr I/9.1.1/A/13 oraz II/9.1.1/B/13, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych, prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszenia pytań i przesłanie go na adres: promocja.efs@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia br.

Formularz zgłoszenia pytań  Pobierz

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniach, zostaną one opublikowane w terminie późniejszym na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

UWAGA! Wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz innych danych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Podane dane będą służyć wyłącznie do celów rekrutacyjnych. Żadne dane nie będą udostępniane osobom ani instytucjom zewnętrznym.

REKRUTACJA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE ZAKOŃCZONA

03.06.2013

Szkolenia ROEFS Jelenia Góra „Rozliczanie wniosków o płatność i zarządzanie finansami realizowanych projektów PO KL”

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Rozliczanie wniosków o płatność i zarządzanie finansami realizowanych projektów PO KL” w dn. 24-25 czerwca 2013 r. w Jeleniej Górze.

Opis: Szkolenie poświęcone będzie zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z POKL dla beneficjentów realizujących projekty w ramach dolnośląskiego komponentu regionalnego. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane  z Generatorem Wniosków Płatniczych a także m.in.  tematyka zatrudniania kadry w projekcie  (umowy cywilno-prawne, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenia, rozwiązywanie umów o pracę, akta osobowe - sposób prowadzenia, świadectwa pracy).

Wykładowcy: Mirosława Hamera, Marcin Woźniak

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

podmioty, które realizują projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego;

podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS;

przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 20 czerwca 2013 r. do godz. 15:00.

Informacje organizacyjne:

Szkolenie będzie się odbywać w godz. 9.00 – 16.00.

Szkolenie prowadzone jest nieodpłatnie.

Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka.

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem i noclegiem. 

Jak zgłosić się na szkolenie?

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura Regionalnego Ośrodka faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na adres mailowy: ewa.panczak@roefs.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku czy kwestii dotyczących rozliczania projektów oraz do skorzystania z nowej usługi ROEFS, jaką jest wizyta wspierająca.

Wszelkich informacji na temat szkolenia i doradztwa udziela:

Łukasz Pęcherczyk oraz Ewa Pańczak pod numerem tel. 075 642 20 00. 

 Karta zgłoszeniowa

Szkolenie ROEFS Wrocław "Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2013"

ROEFS Wrocław zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.


W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1) wskazani przez IP/IP 2 (UMWD, DWUP) jako podmioty wymagające wsparcia
2) z obszaru powiatów: oleśnickiego, wrocławskiego, strzelińskiego, średzkiego
3) podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia ROEFS w roku 2011 i 2012
4) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Opis szkolenia:

Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z rozliczaniem projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane ze zmianami, jakie na przełomie roku 2012/2013 pojawiły się w szeregu ważnych dokumentów odnoszących się do konstruowania i rozliczania wniosków. Szkolenie dla osób, które mają duże doświadczenie w realizacji projektów PO KL.

Szkolenie jest bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin szkoleń oraz prowadzący:
11-12.06.2013  Karolina Maląg, Agnieszka Szuba

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5, II p., p.111


Zasady rekrutacji oraz udzialu w szkoleniu:

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:
1. wskazane przez IP/IP II (UMWD, DWUP) jako podmioty wymagające wsparcia
2. z obszaru powiatów: oleśnickiego, wrocławskiego, strzelińskiego, średzkiego oraz
3. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS
4. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców
5. kolejność zgłoszeń

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 czerwca 2013. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.
3.Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.
4.W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.
5.Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.
6. Dnia 7 czerwca 2013 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na adres mailowy: joanna.kowalska@roEFS.pl.

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:  071 780 90 79. Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska.


Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej czy konsultacji przygotowanego wniosku.

 Karta zgłoszeniowa

Szkolenie ROEFS Jelenia Góra „Zasady kontroli w projektach PO KL”

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu  pt. „Zasady kontroli w projektach PO KL” dnia 17 czerwca 2013 r.(poniedziałek) w Jeleniej Górze.

Opis:

Szkolenie poświęcone będzie zasadom dot. kontroli w ramach komponentu regionalnego PO KL. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane  z przygotowaniem do kontroli oraz poprawnością realizacji projektu konkursowego, m.in.:
• prowadzona dokumentacja projektu,
• prawidłowość rozliczeń finansowych,
• kwalifikowalność wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących personelu projektu,
• sposób rekrutacji uczestników projektu,
• sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
• zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
• prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, 
• sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Wykładowca: Mirosława Hamera, Marcin Woźniak

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1. osoby reprezentujące instytucje realizujące projekty w ramach komponentu regionalnego PO KL;
2. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS;
3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 13 czerwca 2013 r. do godz. 15:00.

Informacje organizacyjne:
• Szkolenie będzie się odbywać w godzinach: 9.00 – 16.00.
• Szkolenie jest prowadzone nieodpłatnie.
• Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka.
• Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem i noclegiem.

Jak zgłosić się na szkolenie?


W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura Regionalnego Ośrodka faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na adres mailowy: ewa.panczak@roefs.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

Wszelkich informacji na temat szkolenia i doradztwa udziela: Łukasz Pęcherczyk oraz Ewa Pańczak pod numerem tel. 075 642 20 00.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku czy kwestii dotyczących rozliczania projektów oraz do skorzystanie z nowej usługi jaką jest wizyta wspierająca.


 Karta zgłoszeniowa

Szkolenia ROEFS Wałbrzych

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Wałbrzychu zaprasza realizatorów oraz potencjalnych wnioskodawców projektów POKL do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z następującej tematyki:


1. Tworzenie projektów edukacyjnych POKL w ramach poddziałania 9.1.2 dla początkujących - szkolenie skierowane jest do wszystkich potencjalnych projektodawców do EFS, w tym głównie szkół i ich organów prowadzących z terenów wiejskich (tereny poza granicami administracyjnymi miast), którzy nie mają doświadczenia w tworzeniu bądź realizacji projektów POKL.

Termin jednodniowego szkolenia: 05.06.2013; 
Miejsce/godzina: Świdnica, godz. 9.00
 Formularz zgłoszeniowy  

2. Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w projektach POKL - szkolenie skierowane jest do wszystkich projektodawców do EFS, którzy rozpoczynają realizację projektów POKL, zarówno podmiotów, które są zobowiązane do stosowania ustawy, jak i tych, które są z tego obowiązku zwolnione.

Termin jednodniowego szkolenia: 17.06.2013;
Miejsce/godzina: Świdnica, godz. 9.00
 Formularz zgłoszeniowy

3. Ochrona danych osobowych i zatrudnianie personelu w projektach POKL - Szkolenie skierowane jest do wszystkich realizatorów projektów POKL, ze szczególnym uwzględnieniem projektodawców realizujących projekty partnerskie.


Termin jednodniowego szkolenia: 18.06.2013
Miejsce/godzina: Świdnica, godz. 9.00
 Formularz zgłoszeniowy

Szkolenia przeznaczone są dla przedstawicieli podmiotów instytucjonalnych (organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe, administracja publiczna i jej jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy) z terenu pięciu powiatów: wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczestnicy z miejscowości do 25 tys. mieszkańców. W ramach szkolenia zapewniamy przerwę kawową, ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie RO EFS Wałbrzych: http://walbrzych.roefs.pl/szkolenia/

10.05.2013

Szkolenia ROEFS Jelenia Góra

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Rozliczanie wniosków o płatność i zarządzanie finansami realizowanych projektów PO KL” w dn. 20-21 maja 2013 r. w Jeleniej Górze.

Opis: Szkolenie poświęcone będzie zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z POKL dla beneficjentów realizujących projekty w ramach dolnośląskiego komponentu regionalnego. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z Generatorem Wniosków Płatniczych a także m.in. tematyka zatrudniania kadry w projekcie (umowy cywilno-prawne, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenia, rozwiązywanie umów o pracę, akta osobowe - sposób prowadzenia, świadectwa pracy).

Wykładowca: Mirosława Hamera

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

1. podmioty, które realizują projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego;

2. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS;

3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 16 maja 2013 r. do godz. 15:00.

Wykładowca: Mirosława Hamera

Informacje organizacyjne:

· Szkolenia będą się odbywać w godzinach: 9.00 – 16.00.

· Wszystkie szkolenia prowadzone są nieodpłatnie, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka.

· Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem i noclegiem.

Jak zgłosić się na szkolenie?

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura Regionalnego Ośrodka faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na adres mailowy: szkolenia_jeleniagora(at)roefs.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku czy kwestii dotyczących rozliczania projektów oraz do skorzystanie z nowej usługi jaką jest wizyta wspierająca.

Wszelkich informacji na temat szkolenia i doradztwa udziela:

Łukasz Pęcherczyk oraz Ewa Pańczak pod numerem tel. 075 642 20 00.

 Formularz zgłoszeniow

30.04.2013

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Poddziałania 9.1.2 (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje dwa spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.1.2/A/13 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zgodnie z kryterium dostępu, projekty złożone w odpowiedzi na konkurs nr I/9.1.2/A/13 mogą zakładać realizację programów rozwojowych wyłącznie w szkołach/szkole i/lub placówkach oświatowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich (rozumianych jako tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz części wiejskie (leżące poza miastem) gmin miejsko – wiejskich).

Spotkania odbędą się:

· 22 maja br. (śr) we Wrocławiu (Hotel Mercure, Pl. Dominikański 1),

· 23 maja br. (czw) w Wałbrzychu (Hotel Cubus, ul. P. Wysockiego 45).

Na spotkaniach omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· przygotowanie wniosku o dofinansowanie,

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS.

Program spotkania  Pobierz

Rekrutacja na spotkanie informacyjne we Wrocławiu została zakończona. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu w Wałbrzychu prosimy o wypełnienie formularza internetowego zamieszczonego poniżej pt.: SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH PROJEKTODAWCÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2 – WAŁBRZYCH, w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja br.

Liczba miejsc jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 15-16 maja br.

W przypadku dużego zainteresowania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursu nr I/9.1.2/A/13, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych, prosimy o wypełnienie poniższego Formularza zgłoszenia pytań i przesłanie go na adres promocja.efs@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja br.

Formularz zgłoszenia pytań  Pobierz

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniach, zostaną one opublikowane w terminie późniejszym na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

UWAGA! Wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz innych danych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Podane dane będą służyć wyłącznie do celów rekrutacyjnych. Żadne dane nie będą udostępniane osobom ani instytucjom zewnętrznym.

REKRUTACJA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Szkolenia RO EFS Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL

ROEFS Wrocław zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.


W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:


1. osoby reprezentujące instytucje realizujące projekty, w których koszty bezpośrednie rozliczane są ryczałtem
2. z obszaru powiatów: oleśnickiego, wrocławskiego, strzelińskiego, średzkiego
3. podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia RO EFS
4. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Opis szkolenia:

Szkolenie dla osób reprezentujących instytucje realizujące projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie skierowane dla instytucji rozliczających projekty w oparciu o kwoty ryczałtowe.
Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z kosztami bezpośrednimi rozliczanymi ryczałtem w ramach POKL (kwoty ryczałtowe), ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2013.

Szkolenie jest bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin szkoleń oraz prowadząca:
21.05.2013  Agnieszka Szuba

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5, I p., p.111,
Ramowy program szkolenia do pobrania poniżej.

Zasady rekrutacji oraz udziału w szkoleniu:

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:
• instytucje realizujące projekty w oparciu o kwoty ryczałtowe
• z obszaru powiatów: oleśnickiego, strzelińskiego, średzkiego, wrocławskiego
• podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS
• przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 maja 2013. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.
3.Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.
4.W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.
5.Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.
6. Dnia 15 maja 2013 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).


W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na adres mailowy: szkolenia_wroclaw@roefs.pl.


Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:  071 780 90 79. Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. ogólnych zasad realizacji i rozliczania projektów PO KL.

 

 Program szkolenia

 Karta zgłoszeniowa 

 

Szkolenia ROEFS: Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2013

ROEFS Wrocław zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.


W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1) wskazani przez IP/IP 2 (UMWD, DWUP) jako podmioty wymagające wsparcia
2) z obszaru powiatów: oleśnickiego, wrocławskiego, strzelińskiego, średzkiego
3) podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia ROEFS w roku 2011 i 2012
4) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Opis szkolenia:
Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z rozliczaniem projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane ze zmianami, jakie na przełomie roku 2012/2013 pojawiły się w szeregu ważnych dokumentów odnoszących się do konstruowania i rozliczania wniosków. Szkolenie dla  osób, które mają duże doświadczenie w realizacji projektów PO KL.

Szkolenie jest bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin szkoleń oraz prowadzący:
27-28.05.2013  Karolina Maląg, Agnieszka Szuba

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5, II p., p.111


Zasady rekrutacji oraz udziału w szkoleniu:

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:
1. wskazane przez IP/IP II (UMWD, DWUP) jako podmioty wymagające wsparcia
2. z obszaru powiatów: oleśnickiego, wrocławskiego, strzelińskiego, średzkiego oraz
3. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS
4. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców
5. kolejność zgłoszeń

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 maja 2013. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.
3.Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.
4.W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.
5.Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.
6. Dnia 23 maja 2013 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na adres mailowy: joanna.kowalska@roEFS.pl.
Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:  071 780 90 79. Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej czy konsultacji przygotowanego wniosku.

 

Program szkolenia

 Dokument do pobrania

 

Karta zgłoszeniowa

 Dokument do pobrania

09.04.2013

RO EFS Wrocław zaprasza na bezpłatne szkolenie - Wypełnianie wniosków do konkursów w ramach PO KL w kontekście zmian w dokumentach w roku 2013

RO EFS Wrocław zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

1) z obszaru powiatów: oleśnickiego, wrocławskiego, strzelińskiego, średzkiego

2) podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia RO EFS

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Opis szkolenia:

Szkolenie dla osób reprezentujących instytucje ubiegające się o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.5 i 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie będzie poświęcone Wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane ze zmianami, jakie na przełomie roku 2012/2013 pojawiły się w szeregu ważnych dokumentów odnoszących się do konstruowania wniosków: Instrukcji, Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, Systemie Realizacji POKL.

Szkolenie jest bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin szkoleń oraz prowadzący:

17-18.04.2013 Karolina Maląg, Agnieszka Szuba

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5, II p., p.111, g. 8.30-16.00

Ramowy program szkolenia do pobrania poniżej.

ZASADY REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W SZKOLENIU:

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:

· z obszaru powiatów: oleśnickiego, strzelińskiego, średzkiego, wrocławskiego

· podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS

· przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 kwietnia 2013. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.

3. Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.

4. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

5. Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.

6. Do dnia 15 kwietnia 2013 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na adres mailowy: szkolenia_wroclaw@roefs.pl

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 071 780 90 79. Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej czy konsultacji przygotowanego wniosku.

 Program szkolenia

 Karta zgłoszeniowa

05.03.2013

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Działania 9.5 (Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje cztery spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.5/A/13 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Spotkania odbędą się:

· 25 marca br. (pn) we Wrocławiu (Hotel Mercure, Pl. Dominikański 1),

· 3 kwietnia br. (śr) w Jeleniej Górze (Hotel Caspar, Pl. Piastowski 28, Jelenia Góra-Cieplice),

· 5 kwietnia br. (pt) w Legnicy (Hotel Sękowski, ul. Gliwicka 15),

· 10 kwietnia br. (śr) w Wałbrzychu (Hotel Cubus, ul. P. Wysockiego 45).

Na spotkaniach omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów,

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS,

· usługi świadczone przez Regionalne Ośrodki EFS.

Program spotkania  Pobierz

Spotkania informacyjne dedykowane są w szczególności:

- przedstawicielom podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektu, wskazanych w znowelizowanym Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL 2007-2013:

· organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

· Lokalne Grupy Działania,

- przedstawicielom podmiotów uprawnionych do nawiązania partnerstwa w ramach projektu, w tym przedstawicielom jednostki/-ek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego lub ich jednostki/-ek organizacyjnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza internetowego zamieszczonego poniżej pt.: 11.03.2013 SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH PROJEKTODAWCÓW W RAMACH DZIAŁANIA 9.5 – JELENIA GÓRA, LEGNICA, WAŁBRZYCH, w nieprzekraczalnym terminie do:

· 15 marca br. (spotkania we Wrocławiu i w Jeleniej Górze),

· 20 marca br. (spotkania w Legnicy i Wałbrzychu).

Liczba miejsc jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 18-19 marca br. (dla uczestników spotkań we Wrocławiu i w Jeleniej Górze) oraz 21-22 marca br. (dla uczestników spotkań w Legnicy i Wałbrzychu).

W przypadku dużego zainteresowania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursu nr I/9.5/A/13, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych, prosimy o wypełnienie poniższego Formularza zgłoszenia pytań i przesłanie go na adres promocja.efs@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca br. (spotkania we Wrocławiu i w Jeleniej Górze) oraz do 29 marca br. (spotkania w Legnicy i Wałbrzychu).

Formularz zgłoszenia pytań  Pobierz

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniach, zostaną one opublikowane w terminie późniejszym na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

UWAGA! Wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz innych danych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Podane dane będą służyć wyłącznie do celów rekrutacyjnych. Żadne dane nie będą udostępniane osobom ani instytucjom zewnętrznym.

11.02.2013

Szkolenia RO EFS Wrocław

RO EFS Wrocław zaprasza na bezpłatne szkolenie „Wypełnianie wniosków do konkursów w ramach PO KL w kontekście zmian w dokumentach w roku 2013” przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław.

Szkolenie będzie poświęcone wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane ze zmianami, jakie na przełomie roku 2012/2013 pojawiły się w szeregu ważnych dokumentów odnoszących się do konstruowania wniosków: Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL, Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, Systemie Realizacji PO KL.

Szkolenie jest bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin szkoleń oraz prowadzący:

7-8.03.2013 - Karolina Maląg, Agnieszka Szuba

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5, II p., p.105, g. 8.30-16.00

Ramowy program szkolenia do pobrania poniżej.

Zasady rekrutacji oraz udziału w szkoleniu:

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:

a. z obszaru powiatów: oleśnickiego, strzelińskiego, średzkiego, wrocławskiego,

 1. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS,
 2. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców.

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 lutego 2013 r. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.

3. Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.

4. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

5. Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.

6. Dnia 28 lutego 2013 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura RO EFS Wrocław faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na adres mailowy: szkolenia_wroclaw@roefs.pl.

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 071 780 90 79. Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej czy konsultacji przygotowanego wniosku.

 Program szkolenia

 Karta zgłoszeniowa

24.01.2013

Szkolenia RO EFS Wrocław

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach.

Obecnie ROEFS Wrocław prowadzi rekrutacje na szkolenia:

1.Tworzenie projektu do POKL w kontekście zmian w dokumentach w roku 2013; termin dwudniowego szkolenia: 14-15.02.2013;

2. Wypełnianie wniosków do konkursów w ramach PO KL w kontekście zmian w dokumentach w roku 2013; termin dwudniowego szkolenia: 20-21.02.2013;

3. Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2013 - podstawowe; termin dwudniowego szkolenia: 14-15.03.2013;

4. Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2013 - zaawansowane; termin dwudniowego szkolenia: 20-21.03.2013;

Szkolenie są bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz karty zgłoszeniowe wraz programem zajęć znajdują się na stronie RO EFS Wrocław : http://wroclaw.roefs.pl/

23.01.2013

ROEFS Wałbrzych zaprasza na szkolenia

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Wałbrzychu zaprasza realizatorów oraz potencjalnych wnioskodawców projektów PO KL do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z następującej tematyki.

1. Warsztaty wypełniania wniosku o dofinansowanie POKL dla początkujących; termin jednodniowego szkolenia: 12.02.2013;

2. Warsztaty wypełniania wniosku o dofinansowanie POKL dla zaawansowanych; termin jednodniowego szkolenia: 26.02.2013;

3. Warsztaty wypełniania wniosku o płatność - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe; termin jednodniowego szkolenia: 04.03.2013.

Szkolenia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie RO EFS Wałbrzych:

http://walbrzych.roefs.pl/szkolenia/

 Formularz zgłoszeniowy (12.02.2013r.)

 Formularz zgłoszeniowy (26.02.2013r.)

 Formularz zgłoszeniowy (04.03.2013r.)

21.01.2013

RO EFS Wrocław zaprasza na szkolenia

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza do uczestnictwa

w bezpłatnych szkoleniach.

Obecnie ROEFS Wrocław prowadzi rekrutacje na szkolenia:

1. Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2013; termin dwudniowego szkolenia: 14-15.03.2013;

2. Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2013; termin dwudniowego szkolenia: 20-21.03.2013;

Szkolenie są bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz karty zgłoszeniowe wraz programem zajęć znajdują się na stronie RO EFS Wrocław : http://wroclaw.roefs.pl/.

Formularz zgłoszeniowy (14-15.03.2013)

Formularz zgłoszeniowy (20-21.03.2013)

07.11.2012

SZKOLENIE: Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach POKL – kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

1) z obszaru powiatów: górowskiego, strzelińskiego, wołowskiego oraz milickiego oraz

2) podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia ROEFS w roku 2010 i 2011

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Opis szkolenia:

Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z kosztami bezpośrednimi rozliczanymi ryczałtem w ramach POKL (kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe), ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2012.

Termin szkoleń oraz prowadzący:

26.11.2012 Roman Piasecki

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5, I p., p.105, g. 9.00-16.00

ZASADY REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W SZKOLENIU:

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:

 1. z obszaru powiatów: górowskiego, strzelińskiego, wołowskiego oraz milickiego oraz
 2. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS w roku 2010 i 2011
 3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

d. kolejność zgłoszeń

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 listopada 2012. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.

3. Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.

4. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

5. Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.

6. Dnia 23 listopada 2012 r. osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS Wrocław faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na adres mailowy: info_wroclaw@roefs.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 071 780 90 79. Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych ROEFS, dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej czy konsultacji przygotowanego wniosku.

 Formularz zgłoszeniowy

 Program szkolenia

Szkolenie: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: bolesławieckiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze:

„Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL”

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Między innymi równościowemu podejściu do rekrutacji, zarządzania projektem.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

1) podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS w roku 2010 i 2011;

2) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. Mieszkańców

Termin szkolenia oraz trener:

12 listopada 2012, Jelenia Góra Roman Piasecki

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 8 listopada 2012 r.

Informacje organizacyjne: 
Szkolenia będą się odbywać w godzinach: 09.00 – 16.00. Wszystkie szkolenia prowadzone są nieodpłatnie, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym noclegiem i dojazdem.

Jak zgłosić się na szkolenie?

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na adres mailowy: szkolenia_jeleniagora@roefs.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych ROEFS dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku oraz kwestii dotyczących rozliczania projektów.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela:

Agnieszka Mroczek – Czetwertyńska oraz 
Łukasz Pęcherczyk 
pod numerem tel. 075 642 20 00


Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie Zasady realizacji oraz rozliczania projektów systemowych "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego"

ROEFS Wrocław zaprasza przedstawicieli organów prowadzących szkoły podstawowe (osoby zaangażowane w realizację projektu zarówno z ramienia organów prowadzących jak i ze szkół zaangażowanych w projekty) z obszarów powiatów: górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego, m. Wrocław, realizujących projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” na szkolenie dotyczącego zasad realizacji oraz rozliczania powyższych projektów.
Opis szkolenia:
Szkolenie będzie poświęcone zasadom realizacji projektów oraz kwestiom związanym z rozliczaniem projektów za pomocą wniosków płatniczych.


W szczególności na szkoleniu zostaną omówione kwestie dotyczące:
• wypełniania załącznika nr 1
• wypełniania załącznika nr 2
• monitoringu i ewaluacji projektów (np. odpowiedź na pytanie kiedy mierzyć wskaźniki???)
• zasady sprawozdawczości finansowej ( opis faktur, kwota brutto
i netto w załączniku finansowym)
• wypełnianie punktu 3.2.1 – ilość osób korzystających ze wsparcia
• procedury zarządzania projektem
• kontrola w projekcie


Terminy szkolenia oraz prowadzący:
22-23.11.20112 Agnieszka Szuba, Roman Piasecki
   

Miejsce i godziny szkolenia:
Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5, II p., p.105.
godziny: 9.00 – 16.00

Szkolenie jest dwudniowe – po 8 godzin zegarowych z przerwami kawowymi i przerwą obiadową. Uczestnikom szkoleń zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz ciepły posiłek (możliwa wersja mięsna i wegetariańska). Szkolenie bezpłatne.

Zasady rekrutacji oraz udziału w szkoleniu:
1. W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniu zapraszane będą podmioty (szkoły), które nie uczestniczyły jeszcze w tego typu szkoleniach organizowanych przez ROEFS Wrocław pod koniec roku 2011.
2. W drugiej kolejności decyduje termin nadesłania zgłoszenia.
3. Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.
4. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.
5. Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.

W przypadku dużego zainteresowania przyjmowana będzie jedna osoba z jednej instytucji.

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS Wrocław faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na adres mailowy: szkolenia_wroclaw@roefs.pl.  W tytule maila należy wpisać: szkolenie_22-23.11.2012.
Zgłoszenia są przyjmowane: do 14.11.2012 .
Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym do dnia 21.11.2012.
Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących tematyki realizacji oraz rozliczania projektów systemowych dla szkół.


W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Punktem Informacyjnym ROEFS:
tel. (71) 780 90 79.
Odpowiedzi na Państwa pytania udzieli Joanna Kowalska.


 Formularz zgłoszeniowy

17.09.2012

Konferencja „Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku wczoraj, dziś i jutro”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląski, jako Instytucja Pośrednicząca PO KL organizuje konferencję pt. „Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku wczoraj, dziś i jutro”.

Konferencja odbędzie się 3 października 2012 r., w godzinach 10.00 – 14.00, we Wrocławiu w Hotelu Scandic (ul. Piłsudskiego 49/57).

W pierwszej części konferencji przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia, a także Beneficjenci realizujący ciekawe i efektywne projekty w ramach każdego z Priorytetów zaprezentują dotychczasowe efekty wdrażania komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląsku.

Następnie odbędzie się panel dyskusyjny „Europejski Fundusz Społeczny wczoraj, dziś i jutro z punktu widzenia różnych środowisk” z udziałem członków Podkomitetu Monitorującego PO KL i Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych.

Kolejna część konferencji, w której wystąpią przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Komisji Europejskiej, poświęcona zostanie Europejskiemu Funduszowi Społecznemu w nowej perspektywie finansowej w latach 2014 – 2020.

W czasie konferencji wystąpi również przedstawiciel Parlamentu Europejskiego.

Program konferencji jest do pobrania poniżej

 Program konferencji 

Patronat honorowy nad konferencją objęła Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2012 r.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Uwaga! Po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, najpóźniej 26 września br., otrzymają Państwo na podany w formularzu adres e-mail informację zwrotną dotyczącą możliwości udziału w konferencji.

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

29.08.2012

Potwierdzenie udziału w konferencji „Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku wczoraj, dziś i jutro” - 3 października 2012 r.

Szanowni Państwo, zgodnie z informacją przesłaną w zaproszeniach, wypełniając poniższy formularz potwierdzają Państwo swój udział w konferencji „Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku wczoraj, dziś i jutro”.

Prosimy o wypełnienie formularza w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2012 r.

17.07.2012

Spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje dwa spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursów organizowanych w Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych:

· konkurs otwarty nr II/9.1.2/A/12 (skierowany do szkół i placówek zlokalizowanych na terenach wiejskich),

· konkurs zamknięty nr III/9.1.2/B/12.

Spotkania odbędą się:

· 6 sierpnia br. (pn) we Wrocławiu (Hotel Orbis, ul. Powstańców Śląskich 7),

· 8 sierpnia br. (śr) w Wałbrzychu (Hotel Rivendell w Szczawnie Zdroju, ul. Kościuszki 18).

Podczas spotkań omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS,

· Wskazówki dotyczące przygotowania projektu w ramach PO KL.

Program spotkania we Wrocławiu  Pobierz

Program spotkania w Wałbrzychu  Pobierz

Rekrutacja na spotkanie informacyjne we Wrocławiu została zakończona. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym w Wałbrzychu prosimy o wypełnienie poniższego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 6 sierpnia br. Liczba uczestników jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Formularz rekrutacyjny dostępny na końcu niniejszej informacji.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 3 sierpnia br. (spotkanie informacyjne we Wrocławiu) lub 7 sierpnia br. (spotkanie informacyjne w Wałbrzychu). W przypadku dużego zainteresowania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursów, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres emilia.kaczmarek@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 sierpnia br.

Formularz zgłoszenia pytań  Pobierz

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniach, zostaną one udzielone w terminie późniejszym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

REKRUTACJA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

31.05.2012

Spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej - Priorytet VIII oraz Priorytet IX PO KL

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej – Priorytet VIII oraz Priorytet IX PO KL.

Spotkanie odbędzie się 22 czerwca br. (w piątek) we Wrocławiu, w Sali konferencyjnej nr 510 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 (V piętro, budynek przychodni).

W spotkaniu udział weźmie m.in. ekspert Krajowej Instytucji Wspomagającej, który wyjaśni zasady realizacji tego typu projektów.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną również najważniejsze założenia dokumentacji konkursowych:

· Konkursu nr II/8.2.1/PN/12 – na projekty współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Priorytetu VIII (planowany termin ogłoszenia konkursu: czerwiec 2012 r.).

· Konkursu nr II/9.4/PN/12 - na projekty współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Priorytetu IX (planowany termin ogłoszenia konkursu: czerwiec 2012 r.).

 Program spotkania

Konkursy na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach komponentu regionalnego PO KL zostaną ogłoszone w drugiej połowie czerwca br.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca br.Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na końcu niniejszej informacji.

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. Urząd Marszałkowski zastrzega sobie możliwość ograniczenia udziału do jednej osoby z danej instytucji oraz zakończenia rekrutacji przed 19 czerwca br.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 20-21 czerwca br.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursów, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania, prosimy o wypełnienieFormularza pytań i przesłanie go na adres: emilia.kaczmarek@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca br.

 Formularz pytań

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniu, zostaną one udzielone w terminie późniejszym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

Rekrutacja na spotkanie informacyjne została zakończona

09.05.2012

Tworzenie przedszkoli i nowych miejsc przedszkolnych w istniejących przedszkolach – spotkanie informacyjne

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.1.1/A/12 (Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).

Konkurs obejmuje 2 typy projektów:

1) Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego),

Lista gmin, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach 1. typu operacji Poddziałania 9.1.1 - 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej  Dokument do pobrania

2) Wspieranie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy

Spotkanie odbędzie się 23 maja br. w godzinach 10.30-13.30 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej nr 510 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 (budynek przychodni WZSOZ, V piętro).

Na spotkaniu omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS,

· Najczęściej popełniane błędy i kwestie problemowe dot. aplikowania o środki w ramach Poddziałania 9.1.1,

· wymagania PO KL w zakresie wspierania edukacji przedszkolnej  Dokument do pobrania

· Na co zwrócić uwagę rozpoczynając realizację projektu?

Program spotkania  Pobierz

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja br.

Liczba uczestników jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Formularz rekrutacyjny dostępny na końcu niniejszej informacji.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 21 maja br.

W przypadku dużego zainteresowania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres emilia.kaczmarek@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja br.

Formularz zgłoszenia pytań  Pobierz

UWAGA! Wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz innych danych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Podane dane będą służyć wyłącznie do celów rekrutacyjnych. Żadne dane nie będą udostępniane osobom ani instytucjom zewnętrznym.

REKRUTACJA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

26.04.2012

Regionalny Ośrodek EFS zaprasza na bezpłatne szkolenia w maju

ROEFS w Jeleniej Górze zaprasza przedstawicieli podmiotów z obszaru powiatów: bolesławieckiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Harmonogram szkoleń:

 

Tytuł szkolenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Karta zgłoszeniowa

Opis

Wypełnianie wniosku do PO KL

14.05.2012

15.05.2012

Pobierz

Szkolenie będzie poświęcone wypełnianiu wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane ze zmianami, jakie na przełomie roku 2011/2012 pojawiły się w szeregu ważnych dokumentów odnoszących się do konstruowania wniosków: Instrukcji, Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, Systemie Realizacji POKL. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 maja 2012r.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL

25.05.2012

25.05.2012

Pobierz

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Między innymi równościowemu podejściu do rekrutacji, zarządzania projektem.Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 maja 2012r.

Zasady realizacji i rozliczanie projektów PO KL

28.05.2012

29.05.2012

Pobierz

Szkolenia poświęcone będzie zasadom realizacji i rozliczania projektów z POKL dla beneficjentów realizujących projekty w ramach dolnośląskiego komponentu regionalnego. W trakcie szkolenia będą poruszane zagadnienia związane z rozliczaniem projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane ze zmianami, jakie na przełomie roku 2011/2012 pojawiły się w szeregu ważnych dokumentów odnoszących się do konstruowania i rozliczania wniosków. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 maja 2012r.

 

Informacje organizacyjne

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

1) podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia Regionalnego Ośrodka EFS w Jeleniej Górze,
2) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców.
W ramach szkoleń zapewniony jest catering (obiad, przerwa kawowa), ewentualne koszty podróży i noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Warunkiem uczestnictwa jest terminowe przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej!

Szczegółowych informacji nt. szkoleń udzielają:

Agnieszka Mroczek - Czetwertyńska
Łukasz Pęcherczyk
tel. 75 642 20 00

11.04.2012

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia.

Zapraszamy Państwa serdecznie do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez ROEFS Wrocław. Skierowane są one do instytucji ubiegających się o środki z EFS lub realizujących już projekty w ramach PO KL. Jednocześnie przypominamy o możliwości skorzystania także ze wsparcia doradcy - zarówno na etapie pisania projektu jak i jego realizacji. Więcej informacji nt. usług ROEFS znajdą Państwo na stronie www.wroclaw.roEFS.pl a także pod numerem telefonu 71 780 90 79 - odpowiedzi na Państwa pytania udzieli Joanna Kowalska.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące planowanych przez ROEFS szkoleń. Karty zgłoszeniowe, program szkoleń oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wroclaw.roEFS.pl.

Obecnie trwa rekrutacja na szkolenie:

1. Tworzenie projektu do POKL w kontekście zmian w dokumentach w roku 2012.
(dwudniowe szkolenie w terminie: 23-24.04.2012)

Planowane szkolenia:

1. Tworzenie projektu do POKL w kontekście zmian w dokumentach w roku 2012.
(dwudniowe szkolenie w terminie: 10-11.05.2012)

2. Zasady realizacji i rozliczania projektów „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2012.
(dwudniowe szkolenie w terminie: 29-30.05.2012)

3. Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach POKL ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2012.
(dwudniowe szkolenie w terminie: 4-05.06.2012)

4. Zasada równości szans w projektach POKL.
(jednodniowe szkolenie – termin ukaże się na stronie www.wroclaw.roEFS.pl)

28.02.2012

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Działania 9.5 (Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje cztery spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.5/A/12 (Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich).

Spotkania odbędą się:

 • 12 marca br. (pn) we Wrocławiu (Hotel Orbis, ul. Powstańców Śląskich 7)
 • 14 marca br. (śr) w Legnicy (Hotel Restauracja Książęcy, ul. Dworcowa 9)
 • 16 marca br. (pt) w Jeleniej Górze (Hotel Mercure, ul. Sudecka 63)
 • 20 marca br. (wt) w Wałbrzychu (Hotel Rivendell w Szczawnie Zdroju, ul. Kościuszki 18)

Na spotkaniach omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie ramach PO KL po zmianie Generatora Wniosków Aplikacyjnych, Wytycznie kwalifikowania wydatków w ramach PO KLZasady finansowania PO KL)
 • Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS

Programy spotkań:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o wypełnienie poniższego formularza w nieprzekraczalnym terminie do:

 • 8 marca br. (spotkania we Wrocławiu i w Legnicy)
 • 13 marca br. (spotkania w Jeleniej Górze i Wałbrzychu)

Liczba uczestników jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Formularz rekrutacyjny dostępny na końcu niniejszej informacji.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 9 marca br. (dla uczestników spotkań we Wrocławiu i w Legnicy) oraz 14-15 marca br. (dla uczestników spotkań w Jeleniej Górze i Wałbrzychu).

W przypadku dużego zainteresowania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. 

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursu nr I/9.5/A/12, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres edyta.jewtuch@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca br. (spotkania we Wrocławiu i w Legnicy) oraz do 13 marca br. (spotkania w Jeleniej Górze i Wałbrzychu).

Formularz zgłoszenia pytań  Pobierz

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniach, zostaną one udzielone w terminie późniejszym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

UWAGA! Wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz innych danych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Podane dane będą służyć wyłącznie do celów rekrutacyjnych.
Żadne dane nie będą udostępniane osobom ani instytucjom zewnętrznym.

REKRUTACJA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

21.02.2012

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Poddziałania 9.1.2 (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych) – „mały konkurs”

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje dwa spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.1.2/B/12 (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych) – „mały konkurs”.

Spotkania odbędą się:

· 5 marca br. (pn) we Wrocławiu (Hotel Orbis, ul. Powstańców Śląskich 7)

· 8 marca br. (czw) w Legnicy (Hotel Restauracja Książęcy, ul. Dworcowa 9)

Na spotkaniach omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL po zmianie Generatora Wniosków Aplikacyjnych, Wytycznie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Zasady finansowania PO KL),

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS.

Program spotkań  Pobierz

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o wypełnienie poniższego formularza w nieprzekraczalnym terminie do:

· 29 lutego br. - spotkanie we Wrocławiu,

· 5 marca br. - spotkanie w Legnicy.

Liczba uczestników jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Formularz rekrutacyjny dostępny na końcu niniejszej informacji.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 1 lub 2 marca br. (dla uczestników spotkania we Wrocławiu) oraz 6 lub 7 marca br. (dla uczestników spotkania w Legnicy).

W przypadku dużego zainteresowania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres edyta.jewtuch@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego br. (spotkanie we Wrocławiu) lub do 5 marca br. (spotkanie w Legnicy).

Formularz zgłoszenia pytań  Pobierz

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniach, zostaną one udzielone w terminie późniejszym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

REKRUTACJA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

15.02.2012

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Poddziałania 8.2.1 (Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/8.2.1/A/12 (Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach oraz wparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych).

Spotkanie odbędzie się 28 lutego br. (wt.) we Wrocławiu, Hotel Orbis Wrocław; ul. Powstańców Śląskich 7.

Na spotkaniu omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL po zmianie Generatora Wniosków Aplikacyjnych; Wytycznie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Zasady finansowania PO KL)

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS.

Program spotkania - Dokument do pobrania

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego br.

Liczba uczestników jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Formularz rekrutacyjny dostępny na końcu niniejszej informacji.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 24 lub 25 lutego br.

W przypadku dużego zainteresowania, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres edyta.jewtuch@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego br.

Formularz pytań - Dokument do pobrania

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniu, zostaną one udzielone w terminie późniejszym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

14.02.2012

RO EFS WROCŁAW ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE - WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW DO KONKURSÓW W RAMACH PO KL W KONTEKŚCIE ZMIAN W DOKUMENTACH W ROKU 2012.

Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

1) z obszaru powiatów: górowskiego, strzelińskiego, wołowskiego oraz milickiego oraz

2) podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia ROEFS w roku 2010 i 2011

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Opis szkolenia:

Szkolenie będzie poświęcone Wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane ze zmianami, jakie na przełomie roku 2011/2012 pojawiły się w szeregu ważnych dokumentów odnoszących się do konstruowania wniosków: Instrukcji, Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, Systemie Realizacji POKL.

Termin szkoleń oraz prowadzący:

01-02.03.2012 Karolina Maląg, Roman Piasecki

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5, II p., p.232, g. 9.30-17.00

Ramowy program szkolenia -  Dokument do pobrania

ZASADY REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W SZKOLENIU:

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:

1) z obszaru powiatów: górowskiego, strzelińskiego, wołowskiego oraz milickiego oraz

2) podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS w roku 2010 i 2011

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

4) kolejność zgłoszeń

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 lutego 2012. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.

3.Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.

4.W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

5.Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.

6. Do dnia 27 lutego 2012 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura RO EFS faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na adres mailowy: info_wroclaw@roefs.pl.

Formularz zgłoszeniowy –  Dokument do pobrania

Liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 071 780 90 79. Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej czy konsultacji przygotowanego wniosku.

23.01.2012

Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Poddziałania 9.1.1 (Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje dwa spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.1.1/A/12 (Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).

Spotkania odbędą się:

· 6 lutego br. (pn.) we Wrocławiu (Hotel Orbis, ul. Powstańców Śląskich 7)

· 9 lutego br. (czw.) w Jeleniej Górze (Hotel Mercure, ul. Sudecka 63)

Na spotkaniach omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL po zmianie Generatora Wniosków Aplikacyjnych; Wytycznie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Zasady finansowania PO KL)

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS.

Program spotkań Pobierz

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o wypełnienie poniższego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego br.

Liczba uczestników jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Formularz rekrutacyjny dostępny na końcu niniejszej informacji.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 2 lub 3 lutego br.

W przypadku dużego zainteresowania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 9.1.1, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres edyta.jewtuch@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego br.

Formularz zgłoszenia pytań Pobierz


W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniach, zostaną one udzielone w terminie późniejszym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

UWAGA:

Limit miejsc w dniu 2 lutego 2012 r. na spotkanie w dniu 6 lutego 2012 r. we Wrocławiu został wyczerpany.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

03.02.2012

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Poddziałania 9.1.1 (Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej) - Jelenia Góra, 9 lutego br.

Przypominamy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje dwa spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.1.1/A/12 (Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej). Rekrutacja na spotkanie informacyjne we Wrocławiu (6 lutego br.) została zakończona. Zapraszamy do zgłaszania się na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 lutego br. (czw.) w Jeleniej Górze (Hotel Mercure, ul. Sudecka 63).

Podczas spotkania omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL po zmianie Generatora Wniosków Aplikacyjnych; Wytycznie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Zasady finansowania PO KL)

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS.

 Program szkolenia  Pobierz


http://efs.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/12luty/2/PROGRAM_spotkan_911_2012.pdf

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego br.

Liczba uczestników jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Formularz rekrutacyjny dostępny na końcu niniejszej informacji.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 8 lutego br.

W przypadku dużego zainteresowania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo powiadomieni w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 9.1.1, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres edyta.jewtuch@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego br.

 Formularz zgłoszenia pytań Pobierz

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniu, zostaną one udzielone w terminie późniejszym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

16.01.2012

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Działania 9.4 (Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.4/A/12 (Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty).

Spotkanie odbędzie się 31 stycznia br. (wt.) we Wrocławiu, w Sali 420 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14.

Na spotkaniu omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL po zmianie Generatora Wniosków Aplikacyjnych; Wytycznie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Zasady finansowania PO KL)

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS.

Program spotkania  Pobierz

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia br.

Liczba uczestników jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Formularz rekrutacyjny dostępny na końcu niniejszej informacji.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 26 lub 27 stycznia br.

W przypadku dużego zainteresowania, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres edyta.jewtuch@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia br.

Formularz zgłoszenia pytań  Pobierz

 

 W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniu, zostaną one udzielone w terminie późniejszym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA